skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/03/2019

Parlamendiliikmed nõuavad Hiinast tulenevale infotehnoloogiaohule reageerimist

Parlament võttis teisipäeval vastu ettepaneku ELi toodete ja teenuste küberturvalisuse sertifitseerimissüsteemi loomiseks ja avaldas muret Hiina infotehnoloogia ohu pärast ELis.

Teisipäeval vastu võetud Euroopa küberturvalisust käsitleva õigusaktiga luuakse ELi küberturvalisuse sertifitseerimissüsteem, et tagada ELis müüdavate ühendatud seadmete ning digitoodete ja teenuste vastavus küberturvalisuse standarditele.

 

Parlamendiliikmed rõhutavad, et lisaks toodetele ja teenustele oleks vajalik ka kriitilise infrastruktuuri nagu energiavõrkude, veevarustuse ja pangasüsteemide sertifitseerimine. Vastuvõetud määruse kohaselt peab Euroopa Komisjon aastaks 2023 andma hinnangu, millised uutest vabatahtlikest sertifiseerimisskeemidest peaksid muutuma kohustuslikuks.

 

Samuti antakse määrusega Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametile (ENISA) alaline mandaat ja suurendatakse sellele suunatud vahendeid.

 

Hiina julgeolekuseadused ohustavad ELi küberjulgeolekut

 

Samuti teisipäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad parlamendiliikmed üles astuma ELi tasandil samme, et reageerida julgeolekuohtudele, mis on seotud Hiina suureneva tehnoloogilise kohalolekuga ELis.

 

Parlamendiliikmed väljendavad resolutsioonis muret seoses väidetega, et Hiina ettevõtete poolt välja töötatud 5G-seadmetesse võivad olla sisse ehitatud tagauksed, mis võimaldavad tootjatel ja ametivõimudel loata juurdepääsu ELi kodanike ja ettevõtjate andmetele ja elektroonilisele sidele.

 

Parlamendiliikmed väljendasid samuti muret seoses kolmandatest riikidest pärit seadmete müüjatega, kes võivad kujutada endast ELi jaoks julgeolekuriski oma päritoluriigi seaduste tõttu, eriti pärast Hiina riigi julgeolekuseaduste jõustumist, millega kohustatakse kõiki kodanikke, ettevõtjaid ja muid üksusi tegema riigiga koostööd julgeoleku tagamiseks. 

Parlamendiliikmed paluvad Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel koostada suunised küberohtude ja -nõrkuste maandamiseks 5G seadmete hankimisel. ENISA-le tuleks anda piisavad volitused tagamaks, et 5G-tehnoloogia kasutuselevõtmine ELis vastab kõrgeimatele turvanõuetele.

Lisateave:

Vastuvõetud tekstid (12.03.2019) 

 

Videosalvestis arutelust (küberturvalisust käsitlev seadusakt) (11.03.2019)

 

Videosalvestis arutelust (Hiinast tulenev oht küberjulgeolekule) (13.02.2019)

 

Menetlusdokumendid: Hiinast tulenev oht küberjulgeolekule

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu