skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
02/01/2020

Jaanuar 2020

Euroopa Parlament on alustanud asutusesisese turvateenistuse loomist Brüsselis ja Strasbourgis ning valmistab nüüd ette turvatöötajate töölevõttu oma Luxembourgis asuvatesse hoonetesse. Euroopa Parlament kavatseb võtta Luxembourgi tööle suure hulga kogenud turvatöötajaid.
Euroopa Parlament kutsub Euroopa Komisjoni üles esitama hiljemalt 2020. aasta juuliks siduvad eeskirjad ühtse laadija kohta.
Euroopa Parlament kiitis kolmapäeva õhtul heaks Ühendkuningriigi EList väljaastumislepingu häältega 621 poolt, 49 vastu, 13 erapooletut.
Päevakorras: Parlament tähistab 75 aasta möödumist Auschwitzi vabastamisest, lõplik hääletus Brexiti üle, parlamendiliikmed tahavad, et ühtse laadija loomiseks ja e-jäätmete piiramiseks kohaldataks rangemaid eeskirju, humanitaarolukord Kreeka saartel, sooline palgalõhe, põlisrahvaste õiguste kaitsmine.
Kolme peamise ELi institutsiooni juhid kohtuvad neljapäeval Bazoches-sur-Guyonne`is, et arutada nii ELi tulevikku kui hetke geopoliitilisi väljakutseid.
Parlament rõhutab, et väljaastumislepingule nõusoleku saamiseks on vaja tagada kodanike õiguste kaitse.
Euroopa tuleviku konverentsi raames tuleks korraldada kodanike- ja noortefoorumid, et võimaldada kodanikel otseselt aruteludesse panustada, ütlevad parlamendiliikmed.
Parlamendiliikmed tervitavad ELi kava muutuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks - see nõuab heitkoguste vähendamist 2030. aastaks 55% võrra. Parlament toetab ambitsioonikat ja jätkusuutlikku investeerimiskava rohelise kokkuleppe saavutamiseks.
Päevakorras: ELi kodanikke kaasav Euroopa tuleviku konverents, Euroopa Parlamendi liikmed arutavad Euroopa rohelise kokkuleppe rahastamist, Parlament nõuab siduvate eesmärkide seadmist, Iraan/Iraak: Euroopa Parlamendi liikmed arutavad kasvavaid pingeid Lähis-Idas, Ungari ja Poola: Parlament annab hinnangu artikli 7 kohaste menetluste edenemisele, Brexit: Parlament väljendab muret kodanike õiguste üle, ELi Nõukogu eesistujariik Horvaatia esitab oma prioriteedid, Soolise palgalõhe kaotamine ELis