skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/01/2020

Parlament toetab Euroopa rohelist kokkulepet ja nõuab veelgi suuremaid eesmärke

Parlamendiliikmed tervitavad ELi kava muutuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks - see nõuab heitkoguste vähendamist 2030. aastaks 55% võrra. Parlament toetab ambitsioonikat ja jätkusuutlikku investeerimiskava rohelise kokkuleppe saavutamiseks.

Parlamendiliikmed tervitavad ELi kava muutuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks

See nõuab heitkoguste vähendamist 2030. aastaks 55% võrra

Parlament toetab ambitsioonikat ja jätkusuutlikku investeerimiskava rohelise kokkuleppe saavutamiseks

Parlamendiliikmed toetavad Euroopa rohelist kokkulepet ja nõuavad õiglase ja kaasava ülemineku tagamist ning vajadust vahe-eesmärkide järele.

Parlament võttis kolmapäeval vastu seisukoha Euroopa rohelise kokkuleppe kohta, mille komisjoni president von der Leyen avaldas detsembris toimunud täiskogu arutelul. Parlamendiliikmed tervitavad Euroopa rohelist kokkulepet ja toetavad ambitsioonikat jätkusuutlikku investeerimiskava, et aidata vähendada investeeringute puudujääki. Samuti kutsutakse üles looma piisavalt rahastatud õiglase ülemineku mehhanism.

 

Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kiirendamine

 

Parlament soovib, et tulevane kliimaseadus sisaldaks suuremaid eesmärke seoses ELi 2030. aasta eesmärgiga vähendada heitkoguseid (55% 2030. aastal võrreldes 1990. aastaga, mitte „vähemalt 50% tegutsedes 55% suunas“, nagu pakkus välja Euroopa Komisjon).

Parlamendiliikmed ütlevad, et EL peaks need eesmärgid vastu võtma aegsasti enne novembris toimuvat ÜRO kliimamuutuste konverentsi. Samuti soovivad nad, et 2040. aastaks seataks vahe-eesmärk, tagamaks, et EL liigub kliimaneutraalsuse saavutamise suunas 2050. aastal.

 

Selleks et vältida süsinikdioksiidi leket, mis on tingitud kliimaeesmärkide erinevustest kogu maailmas, nõuab parlament WTO nõuetele vastavat süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi loomist.

 

Parlamendiliikmed rõhutavad, et nad on valmis muutma esitatavaid seadusandlikke ettepanekuid, et need vastaksid rohelise kokkuleppe eesmärkidele. 2021. aasta juuniks on vaja seada taastuvenergia ja energiatõhususe kõrgemad eesmärgid ning vaadata läbi muud ELi kliima- ja energiaalased õigusaktid, rõhutatakse resolutsioonis.

 

Lisateave

 

Resolutsioon on kättesaadav siin (15.01.2020).

Menetlusdokumendid

EPRS ülevaade Euroopa rohelisest kokkuleppest

Pressiteade: „Roheline kokkulepe: Euroopa Parlamendi liikmete esimesed reaktsioonid“ (11.12.2019)

Pressiteade: „Euroopa Parlament kuulutab välja kliimaalase hädaolukorra“ (21.11.2019)

Pressiteade: „Kliimamuutused peaksid kodanike arvates olema parlamendi esmane prioriteet“ (29.11.2019)

EK ettepanek: Euroopa roheline kokkulepe

Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid

Kliimaneutraalsuse saavutamise nimel taastuvenergiasse investeerimine peaks ühtlasi looma uusi töökohti ©Shutterstock.com/Jodi C

 

 

Jaan SOONE

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32282 (BXL)

 

(+33) 3 881 73473 (STR)

 

(+32) 498 98 33 29

 

jaan.soone@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu

 

Thomas HAAHR

Press Officer

 

(+32) 2 28 42976 (BXL)

 

(+33) 3 881 72033 (STR)

 

(+32) 470 88 09 87

 

thomas.haahr@europarl.europa.eu

 

envi-press@europarl.europa.eu

 

EP_Environment