skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/01/2020

Kodanikud peaksid olema Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi keskmes

Euroopa tuleviku konverentsi raames tuleks korraldada kodanike- ja noortefoorumid, et võimaldada kodanikel otseselt aruteludesse panustada, ütlevad parlamendiliikmed.

Euroopa tuleviku konverentsi raames tuleks korraldada kodanike- ja noortefoorumid, et võimaldada kodanikel otseselt aruteludesse panustada, ütlevad parlamendiliikmed.

Pärast arutelu komisjoni asepresidendi, demokraatia ja demograafia voliniku Dubravka Šuica ja nõukogu eesistujariiki Horvaatiat esindava Nikolina Brnjaciga võttis parlament vastu resolutsiooni, milles esitatakse parlamendi nägemus eelseisvast Euroopa tulevikku käsitlevast konverentsist. Resolutsiooni poolt hääletas 494 parlamendiliiget vastu oli 147, erapooletuks jäi 49.

 

Kodanike asetamine arutelu keskmesse

 

Parlamendiliikmed soovivad, et kodanikud oleksid kesksel kohal ulatuslikes aruteludes kuidas lahendada sise- ja välisprobleeme, mida ei olnud Lissaboni lepingu jõustumise ajal ette nähtud. Erineva taustaga inimesed, kodanikuühiskonna esindajad ja sidusrühmad Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil tuleb kaasata ELi prioriteetide koostamisse läbipaistval ja kaasaval moel, rõhutatakse resolutsioonis.

 

Parlament teeb ettepaneku luua temaatilised kodanike foorumid ja vähemalt kaks noortefoorumit, mis koosnevad maksimaalselt 200–300 kodanikust, sealhulgas vähemalt kolmest kodanikust iga liikmesriigi kohta. Kodanike foorumite esindajad kutsutaks konverentsi täiskogu istungile, et esitada oma järeldused ja neid arutada Euroopa Parlamendi liikmete ja liikmesriikide parlamentide esindajate, nõukogu ministrite, komisjoni asepresidentide ning teiste ELi institutsioonide, organite ja sotsiaalpartnerite esindajatega.

 

ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjon peaksid võtma kohustuse võtta nõuetekohaseid järelmeetmeid konverentsi tulemustele, sealhulgas aluslepingu muutmise vormis, leiavad parlamendiliikmed. Vastuvõetud tekstis rõhutatakse samuti, et kaaluda tuleks alalist mehhanismi kodanike kaasamiseks Euroopa tuleviku kavandamisse..

 

Parlament võttis esimese ELi institutsioonina vastu seisukoha eelseisva konverentsi ülesehituse ja ulatuse kohta. Konverents peaks algama 2020. aasta Euroopa päeval (9. mail) ja kestma 2022. aasta suveni.

 

Lisateave

 

Vastuvõetud tekst (15.01.2020)

Arutelu videosalvestis (15.01.2020)

Menetlusdokumendid

Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi ettevalmistamine (03-12-2019)

Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid

Kolmapäeval vastuvõetud resolutsiooni kohaselt peaksid Euroopa tulevikku kujundama kodaniku- ja noortefoorumid © European Union 2016 - EP

 

 

Jaan SOONE

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32282 (BXL)

 

(+33) 3 881 73473 (STR)

 

(+32) 498 98 33 29

 

jaan.soone@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu

 

Kyriakos KLOSIDIS

Press Officer

 

(+32) 2 28 32357 (BXL)

 

(+33) 3 881 74651 (STR)

 

(+32) 470 96 47 35

 

kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

 

constit-press@europarl.europa.eu

 

EPInstitutional