skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/07/2020

Parlament: kliimaneutraalsuse saavutamiseks peab EL panustama taastuvenergia salvestamisse

Kuna Euroopas kasutatakse üha rohkem taastuvenergiat, esitas Euroopa Parlament ettepanekud uute energia salvestamise lahenduste kohta.

Energiavarustuse kindlustamiseks tuleb keskenduda taastuvenergia paremale salvestamisele.

Parlamendiliikmed pakuvad välja erinevaid salvestuslahendusi, sh vesinikul põhinevad energiasalvestid.

Oluline on ka energia detsentraliseeritud salvestamine, näiteks tänu kodu- ja autoakudele.

Kuna Euroopas kasutatakse üha rohkem taastuvenergiat, esitas Euroopa Parlament ettepanekud uute energia salvestamise lahenduste kohta.

Parlament võttis kolmapäeval vastu energia salvestamise strateegiat käsitleva raporti (poolt hääletas 556, vastu oli 22 ja erapooletuks jäi 110 parlamendiliiget).

Parlamendiliige Claudia Gamon (Renew Europe, Austria) sõnas: „Energia salvestamine on oluline, et minna üle taastuvenergial põhinevale vähese CO2 heitega majandusele. Kuna tuule- ja päikeseenergiast toodetud elekter ei ole alati vajalikus koguses kättesaadav, peame hakkama energiat rohkem salvestama. Lisaks juba olemasolevale hästi töötavale tehnoloogiale, nagu pumpelektrijaamad, saavad tulevikus väga oluliseks ka muud lahendused, nagu uued akutehnoloogiad, soojuse salvestamine ja saastevaba vesinik. EL peab need tegema turul kättesaadavaks, et tagada eurooplastele pidev energiavarustus.”

 

Saastevaba vesinik

Parlament kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles lõpetama energia salvestamise projektide topeltmaksustamise ja parandama ELi võrgueeskirju. Parlamendiliikmed leiavad, et muuta tuleks ka üleeuroopaliste energiavõrkudega seotud abikõlblikkuse kriteeriume, et soodustada energiasalvestusseadmete arendamist.

Parlamendiliikmed juhivad tähelepanu taastuvenergiast toodetud vesiniku ehk saastevaba vesiniku potentsiaalile ja kutsuvad komisjoni üles jätkama vesinikupõhise majanduse arendamisega seotud teadus- ja arendustegevuse toetamist. Parlamendiliikmete sõnul aitaksid toetusmeetmed vähendada saastevaba vesiniku kulusid ja muudaksid selle majanduslikult tasuvaks. Samuti peaks komisjon analüüsima, kas gaasitaristu moderniseerimine võimaldab kasutada seda tulevikus vesiniku transportimiseks, kuna maagaasi kasutamist hakatakse järk-järgult vähendama.

 

ELis toodetud akud ja uued salvestuslahendused

Parlament toetab komisjoni püüdlusi luua akudele ühised Euroopa standardid ja vähendada ELi sõltuvust väljaspool Euroopat toimuvast tootmisest. Praegu impordib EL suure osa vajalikust toorainest riikidest, kus kaevandamine kahjustatab keskkonda. Seda olukorda aitaks muuta kasutatud akude ringlussevõtmise tõhustamine, toorainete kaevandamine keskkonda säästval viisil ja võimaluse korral ELis.

Lisaks pakuvad parlamendiliikmed välja muid salvestuslahendusi, nagu mehaanilise energia ja soojusenergia salvestamine, ning toetavad detsentraliseeritud salvestuslahenduste arendamist, näiteks koduakusid, kodust soojuse salvestamist, sõidukite võrku ühendamise tehnoloogiat ja kodude nutikaid energiasüsteeme.

 

Taustainfo

Roheleppe ja Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkideni jõudmiseks peab Euroopa energiasüsteem saavutama CO2-neutraalsuse hiljemalt aastaks 2050. Kuigi selle saavutamisele aitavad kõige paremini kaasa taastuvad energiaallikad, ei ole need alati kättesaadavad, kuna päikesest ja tuulest saadava energia kogus sõltub nii ajahetkest, aastaajast kui ka ilmast. Kuna üha rohkem kasutatakse muutlikke taastuvenergiaallikaid, suureneb ka energia salvestamise osatähtsus.

Euroopa Komisjoni hinnangul peab EL kliimaneutraalsuse saavutamiseks suutma salvestada kuus korda enam energiat kui täna.

Lisateave

 

Vastuvõetud tekstid (10.07.2020)

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Energia salvestamine ja sektorite ühendamine. Integreeritud vähese CO2-heitega energiasüsteemi loomine. (inglise keeles)

 

Baptiste CHATAIN

Press Officer

 

(+32) 2 28 40992 (BXL)

 

(+33) 3 881 74151 (STR)

 

(+32) 498 98 13 37

 

baptiste.chatain@europarl.europa.eu

 

indu-press@europarl.europa.eu

 

EP_Industry

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32 282 (BXL)

 

(+32) 498 98 33 29

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu