skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/11/2020

Parlament võttis vastu seisukohad ELi uue terviseprogrammi loomiseks

Parlament leiab, et vaja on ambitsioonikat ELi terviseprogrammi, mis tegeleks COVID-19 kriisis ilmnenud probleemidega ning kindlustaks tulevikus parema valmisoleku.

Reedel, 13. novembril  kiitis parlament heaks oma seisukohad uue tervishoiuprogrammi „EL tervise heaks“ (EU4Health) kohta. Raport võeti vastu 615 poolthäälega, vastu oli 34 ja erapooletuks jäi 39 saadikut.

COVID-19 on näidanud, et EL vajab ambitsioonikat programmi tuleviku tervisekriisidega toimetulemiseks, mis tagaks, et Euroopa Liit on parima tervishoiukorraldusega regioon maailmas. Parlament on veendunud, et seda eesmärki ei ole võimalik saavutada, kui programmi eelarvet kärpida 1,7 miljardile eurole, nagu seda soovivad liikmesriigid. Seetõttu saavutasid parlamendi läbirääkijad hiljutistes pikaajalise eelarve aruteludes kokkuleppe kolm korda suuremaks eelarveks (5,1 miljardit eurot).


Piiriülesed terviseohud

Programm „EL tervise heaks“ peaks tugevdama ELi valmisolekut ulatuslike piiriüleste terviseohtudega tegelemisel. Kava eesmärk on seista vastu tulevastele epideemiatele ning tegeleda ka teiste pikaajaliste väljakutsetega nagu rahvastiku vananemine ja ebavõrdsus tervishoiusüsteemis.

Raport rõhutab, et tervisekriisidega võitlemiseks on vajalik tihedam koostöö liikmesriikide vahel. Seetõttu toetab parlament Euroopa tervisealase reageerimise mehhanismi loomist, samuti riikideülese infoportaali käivitamist, mis võimaldaks jagada kontrollitud terviseteavet, saata Euroopa kodanikele hoiatusi ja võidelda väärinfo vastu. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele (ECDC) ja Euroopa Ravimiametile (EMA) tuleks anda suuremad volitused.


Kättesaadavad ja taskukohased ravimid ja meditsiiniseadmed kõikides liikmesriikides

COVID-19 kriis on esile toonud mitmed riiklike tervisesüsteemide nõrkused, näiteks ohtlik sõltuvus kolmandatest riikidest pärit ravimite, meditsiiniseadmete ja isikukaitsevahendite tarnijatest. Seepärast peaks terviseprogramm toetama üle-Euroopalise jälgimis- ja teavitamis süsteemi väljatöötamist, mis kaardistaks ravimite, meditsiiniseadmete, vaktsiinide, diagnostikavahendite ja muude tervishoiutoodete nappuse. See aitaks vältida siseturu killustatust ja tagaks toodete kättesaadavuse ja taskukohasuse. Lisaks võimaldaks ühtne süsteem kindlustada tarneahelaid ning vähendada sõltuvust kolmandatest riikidest.

Parlamendi hinnangul on terviseprogrammi eesmärkide saavutamiseks väga oluline tegelda haiguste ennetamisega ning pöörata suuremat tähelepanu alkoholi ja tubaka kuritarvitamisele. Samuti on oluline tagada tervishoiusüsteemide töökindlus, toetada üleminekut e-tervishoiule ning võtta kasutusele Euroopa e-terviseandmed. Eraldi rõhutab raport Euroopa vähktõvevastase võitluse tegevuskava elluviimise tähtsust.

Terviseprogrammi käivitamiseks teeb parlament ettepaneku moodustada sõltumatute rahvatervise ekspertide juhtrühm.


Tsitaat

Parlamendi raportöör Cristian-Silviu Buşoi (EPP, Rumeenia) ütles pärast hääletust: „COVID-19 kriis on selgelt näidanud, et vajame paremini toimivat ja piisava eelarvega terviseprogrammi. Samuti peame suurendama innovatsioonisuutlikkust ja investeeringuid tervishoidu. Seepärast on ääretult oluline suurendada programmi „EL tervise heaks“ eelarvet 5,1 miljardi euroni. Ainult nii saame võidelda tulevaste pandeemiate ja terviseohtudega ning suurendada oma tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet.“


Edasised sammud

Parlament on valmis alustama liikmesriikidega läbirääkimisi, et programm käivituks 2021. aasta alguses.

 

Taustateave

28. mail 2020 esitas Euroopa Komisjon uue programmi „EL tervise heaks“ aastateks 2021–2027. Uus terviseprogramm on osa majanduse taastekavast. Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 esialgse ettepaneku kohaselt kuulus terviseprogramm Euroopa Sotsiaalfond+ alla.

Lisateave
 
 Vastuvõetud tekst on kättesaadav siit (13.11.2020)
 Arutelu videosalvestus (12.11.2020)
 Menetlustoimik
 Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade programmist „EL tervise heaks“
 Raporti projekt
 Parlament soovib tõhustada ELil tervishoiusüsteemi, et olla valmis COVID-19 sarnasteks tervisekriisideks. ©Philippe LOPEZ/AFP
 
Thomas HAAHR
Press Officer
(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
EP_Environment
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu