skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
20/11/2020

73% Eesti elanikest leiab, et ELil peab olema rohkem pädevusi pandeemiaga võitlemiseks

Koroonaviiruse teisest lainest haaratud Euroopas leiab 66% elanikest (Eestis 73%), et ELil peaksid olema suuremad pädevused ning rohkem raha kriisiga võitlemiseks.

 

Täna avaldatud Euroopa Parlamendi arvamusuuringu kohaselt toetab enamik ELi kodanikke ELi eelarve suurendamist pandeemia seljatamiseks. Vastanute hinnangul on esmatähtsad rahvatervis, majanduse taastumine ja kliimamuutused.

ELi kolm kuluprioriteeti peaksid olema rahvatervis (54% vastanutest), majanduse taastumine ja uued võimalused ettevõtetele (42% vastanutest), kliimamuutused ja keskkonnakaitse (37% vastanutest). Järgnevad tööhõive ja sotsiaalküsimused (35% vastanutest).

Eesti, Läti ja Tšehhi elanikud seadsid esikohale majanduse taastumise, samas kui Austrias, Taanis ja Saksamaal toetati enim võitlust kliimamuutustega. Horvaatias, Slovakkias ja Soomes pidasid vastajad esmatähtsaks tööhõivet ja sotsiaalküsimusi.

 

ELi raha üksnes õigusriikidele

Värske uuringu kohaselt leiab enam kui kolm neljandikku (77%) vastanuist, et ELi raha peaks eraldama ainult siis, kui riigi valitsus järgib õigusriigi ja demokraatia põhimõtteid. Vähemalt seitse kümnest vastanust nõustus selle väitega 26 ELi liikmesriigis.

Võrreldes esimese pandeemiaaegse avaliku arvamuse uuringuga, mis viidi läbi aprillis ja mais, on kodanike suhtumine ELi kindlas tõusutrendis. Euroopa Liidu kuvandit hindavad täna positiivseks 41% vastanuist (Eestis 45%), aprillis oli see number 31%. Samas ei ole vastajad rahul ELi riikide vahelise solidaarsusega. Oma liikmesriigi valitsuse sammudega kriisi ohjamisel on rahul umbes pooled vastajad (49%, Eestis 62%).

 

Kriisi otsene mõju sissetulekutele

Enamik Euroopa Liidu kodanikke kardab COVID-19 kriisi otsest mõju isiklikule finantsolukorrale: 39% vastanutest (Eestis 42%) tunnistas, et kriis on juba mõjutanud nende sissetulekuid ning 27% (Eestis 31%) vastanutest pelgab sissetuleku vähenemist lähitulevikus. Vaid veerand vastanutest arvab, et kriis nende tulusid ei mõjuta.

Kõige haavatavamad on noored ning lastega pered: 64% vastanuist vanusegrupis 16-34 tunnistab, et on kogenud rahalisi raskusi, samas kui 27% lastega peredest on pidanud kasutusele võtma säästud.

 

Märkus toimetajatele

Alates Covid-19 pandeemia puhkemisest on Euroopa Parlament tellinud kolm Euroopa avalikku arvamuse uuringut. Viimase uuringu korraldas Kantar interneti teel (telefoni teel Maltal) ajavahemikus 25. septembrist kuni 7. oktoobrini 2020. Vastajaid oli 27 ELi liikmesriigis kokku 24 812. Küsitleti 16-64-aastaseid elanikke (16-54 Bulgaarias, Tšehhias, Horvaatias, Kreekas, Ungaris, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Sloveenias ja Slovakkias). Esindatus riigi tasandil tagatakse soo, vanuse ja piirkonna kvootidega. ELi kogutulemusi kaalutakse vastavalt iga riigi elanikkonna suurusele.

 Lisateave

 
 

 Arvamusuuringu tulemused

 

 

Neil CORLETT

Head of the Press Unit

 

(+32) 2 28 42077 (BXL)

 

(+33) 3 881 74167 (STR)

 

(+32) 470 89 16 63

 

neil.corlett@europarl.europa.eu

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu

 

Inga HÖGLUND

Pressinõunik

 

(+32) 2 283 22 82 (BXL)

 

(+32) 473 98 04 79

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu