skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
22/10/2020

Parlament aitab luua ELi esimesi tehisintellekti eeskirju

Parlament võttis teisipäeva õhtul vastu tehisintellekti reguleerimise ettepanekud, mille eesmärk on edendada innovatsiooni, panna paika eetikanormid ja suurendada usaldust tehnoloogia vastu.

Tehisintellekt vajab selget eetilist ja õiguslikku raami.

Iseõppiva tehnoloogia puhul peab alati olema tagatud inimjärelevalve.

Tuleb luua tõhus intellektuaalomandi süsteem ja tagada arendajate kaitse.

Parlament võttis teisipäeva õhtul vastu tehisintellekti reguleerimise ettepanekud, mille eesmärk on edendada innovatsiooni, panna paika eetikanormid ja suurendada usaldust tehnoloogia vastu.

Nende soovitustega võtab Euroopa Liit juhtrolli tehisintellekti arendamises. Euroopa Komisjoni seadusandlik ettepanek peaks valmima järgmise aasta alguses.

 

Tehisintellekti eetikaraamistik

Parlament nõuab, et uus õigusraamistik paneks paika eetilised ja õiguslikud põhimõtted, mida tuleb järgida tehisintellekti, robootika ja seonduvate tehnoloogiate, näiteks tarkvara ja algoritmide arendamisel ja kasutamisel ELis.

Seadusandliku algatuse poolt hääletas 559 parlamendiliiget, vastu oli 44 ja erapooletuks jäi 88.

Parlament rõhutab, et õigusaktid peavad lähtuma inimkeskse ja inimloodud tehisintellekti põhimõttest, tagama ohutuse, välistama tehisintellekti kallutatuse ja kindlustama õiguskaitse. Tehisintellekti arendamisel tuleb järgida keskkonnahoiu põhimõtteid, austada eraelu puutumatust ja kindlustada andmekaitse.

Kõrge riskitasemega ja iseõppiva tehnoloogia puhul peab alati olema tagatud inimjärelevalve. Kui sellise tehnoloogia kasutamine võib minna vastuollu eetikapõhimõtetega, tuleb iseõppiv funktsioon välja lülitada ja taastada täielik inimkontroll.

 

Vastutus tehisintellektisüsteemi põhjustatud kahju eest

Teise seadusandliku algatuse keskmes on tulevikku suunatud tsiviilvastutuse korra loomine, mis peab tagama, et kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemi poolt põhjustatud kahju eest vastutab süsteemi operaator. Selge õigusraamistik annab innovatsioonile hoogu, kuna see tagab ettevõtetele õiguskindluse ja kaitseb ka kodanikke. Samuti aitab õigusraamistik suurendada inimeste usaldust tehisintellekti vastu.

Eeskirjad peaksid hõlmama nii füüsilist kui virtuaalset tegevust, mis põhjustab varalist või mittevaralist kahju. Kuigi kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemid on täna veel haruldased, leiab parlament, et nende operaatoritel peaks olema kohustusliku liikluskindlustusega sarnane kindlustuskohustus.

Seadusandlik algatus võeti vastu 626 poolhäälega, vastu oli 25 ja erapooletuid 40.

 

Intellektuaalomandi õigused

Kolmas tehisintellektiga seotud raport puudutab intellektuaalomandi õigusi. Parlament rõhutab, et ELi patendisüsteem peab tagama innovaatiliste arendajate kaitse, samas ei tohi see kahjustada loovisikute huvisid ega Euroopa Liidu eetikapõhimõtteid.

Parlament leiab, et oluline on teha vahet tehisintellekti abil sündinud loomingul ja tehisintellekti poolt loodul. Tehisintellekt ei tohiks olla juriidiline isik, seega tuleks intellektuaalomandi õigused anda vaid inimestele. Raport käsitleb põhjalikult autoriõigust, andmekogumist, ärisaladusi, algoritmide kasutamist ja süvavõltsinguid.


Raport võeti vastu 612 poolt- ja 66 vastuhäälega. Erapooletuks jäi 12 parlamendiliiget.

 

Lisateave

 

 Raportööride kommentaarid

 Vastuvõetud tekstid

 Debati videosalvestus ja lisamaetrjalid

 Pressiteade komisjoni hääletuse kohta (01.10.2020)

 Menetlustoimik: tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik

 Menetlustoimik: tehisintellekti tsiviilvastutuse kord

 Menetlustoimik: intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel

 Tehisintellekti uuringud (Euroopa Parlamendi uuringuteenistus) (inglise keeles)

 Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid

 Autonoomse tehnoloogia puhul peab alati olema tagatud inimjärelevalve ©AdobeStock/Scharfsinn86

 

Yasmina YAKIMOVA

Press Officer

 

(+32) 2 28 42626 (BXL)

 

(+33) 3 881 73774 (STR)

 

(+32) 470 88 10 60

 

yasmina.yakimova@europarl.europa.eu

 

EP_Legal

 

Kadi HERKÜL

Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu

 

Inga HÖGLUND

Pressinõunik

 

(+32) 2 283 22 82 (BXL)

 

(+32) 498 98 33 29

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu