skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
29/04/2021

ELi COVID-19 digitõend peab hõlbustama vaba liikumist ilma diskrimineerimiseta

Testimine peaks olema kõigile kiirelt ning tasuta kättesaadav. ELi COVID-19 tõend ei ole reisidokument. Liikmesriigid ei tohi kehtestada tõendi omanikele karantiine või teste.

Euroopa Parlament võttis vastu volitused alustada läbirääkimisi pandeemia ajal vaba liikumist hõlbustava digitõendi osas.

Parlamendiliikmed leppisid kokku, et „ELi COVID-19 digitõend“ – algselt Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud „roheline digitõend“ – peaks olema kasutusel maksimaalselt 12 kuud.

Tõend, nii digitaalsel kujul kui ka paberil, näitaks, et inimene on vaktsineeritud COVID-19 vastu, tal on kehtiv COVID-19 testi negatiivne tulemus või on ta haigusest tervenenud. Samas rõhutab parlament, et ELi COVID-19 tõend ei ole reisidokument ega tohi muutuda vaba liikumise eeltingimuseks.

ELi kodanikke puudutav seadusandlik ettepanek parlamendi muudatusettepanekutega kiideti heaks 540 poolt- ja 119 vastuhäälega, erapooletuks jäi 31. Kolmandate riikide kodanikke käsitlev ettepanek võeti vastu 540 poolt- ja 80 vastuhäälega, erapooletuks jäi 70. Hääletus toimus kolmapäeval, tulemused kuulutati välja neljapäeva hommikul.

Nii parlament kui ka ELi Nõukogu on nüüd valmis alustama läbirääkimisi lõpliku määruse üle, eesmärgiga võtta digitõend kasutusele juba sel suvel.

 

Tasuta COVID-19 testid ja taskukohased vaktsiinid

Parlamendi hinnangul ei tohi ELi COVID-19 tõendi omanikele kohaldada täiendavaid reisipiiranguid (sh karantiin, isolatsioon või testimine). Parlamendiliikmed rõhutavad ka, et diskrimineerimise vältimiseks (näiteks vaktsineerimata inimestele või neile, kel pole võimalik tasulist COVID-19 testi majanduslikel põhjustel teha) peaksid ELi riigid „tagama universaalse, kättesaadava, õigeaegse ja tasuta testimise“.

Lisaks rõhutavad parlamendiliikmed, et COVID-19 vaktsiine tuleb toota rohkem, taskukohase hinnaga ning kogu maailmale. Tõsised tootmis- ja tarnegraafikute probleemid on parlamendi hinnangul murettekitavad.

 

Ühised reeglid

Parlament soovib tagada, et ELi tõend toimiks paralleelselt liikmesriikide algatustega ning et järgitaks ühist õigusraamistikku.

Näiteks peavad liikmesriigid aktsepteerima teistes liikmesriikides välja antud vaktsineerimistõendeid kõigi Euroopa Ravimiameti (EMA) poolt heaks kiidetud vaktsiinide puhul (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ja Janssen). Nende Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt erakorraliseks kasutamiseks lubatud vaktsiinide puhul, mida Euroopa Ravimiamet pole veel heaks kiitnud, jääb tunnustamine liikmesriikide otsustada.


Andmekaitse

Pettuste ja võltsimiste vältimiseks kontrollitakse tõendeid ning digitaalsete templite ehtsust. Tõendis esitatud isikuandmeid ei tohi sihtriikides salvestada ning ELi tasandil ei looda tõendite haldamiseks keskset andmebaasi. Loetelu ametkondadest, kes tõendi andmeid töötlevad, peab olema avalik, et inimesed saaksid kasutada oma isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid õigusi.


Tsitaat

Pärast hääletust täiskogu istungil ütles kodanikuvabaduste komisjoni esimees ja raportöör Juan Fernando López Aguilar (S&D, Hispaania): „Peame kehtestama ELi COVID-19 tõendi, et taastada inimeste usaldus Schengeni viisaruumi vastu, jätkates samal ajal võitlust pandeemiaga. Liikmesriigid peavad ohtudele reageerimist paremini koordineerima ja tagama kodanike vaba liikumise ELis. Vaktsiinid ja testid peavad olema kõigile kodanikele kättesaadavad ja tasuta. Liikmesriigid ei tohiks pärast tõendi jõustumist kehtestada täiendavaid piiranguid.“

Lisateave
 
 Vastuvõetud tekstid (29.04.2021)
 Täiskogu arutelu (28.04.2021)
 Menetlustoimik (ELi kodanikud)
 Menetlustoimik (kolmandate riikide kodanikud)
 Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor: Ühisarvamus teemal „Ettepanekud digitaalse rohelise sertifikaadi kohta“(6.4.2021)
 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: roheline digitõend
 Euroopa Komisjon: rohelise digitõendi tehnilised kirjeldused (22.4.2021)
 COVID-19 digitõend hõlbustaks vaba liikumist kogu ELis. ©AdobeStock_Rido
 
Polona TEDESKO
Press Officer
(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+32) 470 884 282
polona.tedesko@europarl.europa.eu
EP_Justice
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu