skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/07/2021

Parlament kinnitas 30 miljardit eurot transpordivõrgu ja digitaristu ehitamiseks

• Piiriülesed transpordi-, energia- ja digiprojektid saavad alates 2021. aastast lisaraha.
• 60% toetustest peab aitama kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele.
• Suurte transpordiprojektide haldamine muutub lihtsamaks.

Kolmapäeval kiitis parlament heaks uue Euroopa ühendamise rahastu ja eraldab 30 miljardit eurot transpordivõrkude ehituseks ning digi- ja energiaprojektidele.

Euroopa ühendamise rahastust toetatakse aastatel 2021–2027 mitmeid üleeuroopalisi taristuprojekte. Rahastu abil plaanitakse 2030. aastaks lõpule viia näiteks Rail Baltica ehitus, alternatiivkütuste laadimistaristu rajamine ja 5G leviala tagamine olulistel transporditelgedel.

Euroopa Parlamendi algatusel suunatakse 60% toetustest ELi kliimaeesmärkide saavutamisse ning 15% energiasektorile mõeldud vahenditest läheb piiriülestele taastuvenergia projektidele.

Järgmise põlvkonna projektid

Euroopa ühendamise rahastul on kolm osa, millest toetatakse transpordi-, energia- ja digiprojekte. Energiaprojektidele eraldatakse viis miljardit eurot ja digiprojektidele kaks miljardit eurot. Transpordiprojektidele on ette nähtud ligikaudu 23 miljardit eurot, mis läheb peamiselt piiriülese transpordi arendusse. Sellest omakorda 10 miljardit tuleb Ühtekuuluvusfondist ja toetus investeeritakse siiani puuduvate transpordiühenduste ehitusse. Veel 1,4 miljardit eurot lisaraha eraldatakse suurte piiriüleste raudteeprojektide lõpuleviimiseks.

Digisektoris toetatakse Euroopa ühendamise rahastust transpordi- ja energiavõrkude digitaliseerimist, aga ka turvaliste ja väga suure läbilaskevõimega sidevõrkude ja 5G-süsteemide arendust.

 

Samuti muudetakse rahastu abil ELi energiavõrgud koostalitlusvõimelisemaks ja tagatakse, et rahastatavad projektid on kooskõlas ELi ja riiklike kliima- ja energiakavadega.

 

Transpordiprojektide kiirem elluviimine

 

Parlament kiitis lisaks heaks üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) eeskirjad, mis aitavad lihtsustada mitmeid riike hõlmavate transpordiprojektide loamenetlusi ning kiirendavad seeläbi nende ehitust. Liikmesriigid peavad uute reeglite kohaselt määrama iga projekti elluviijale ühe riikliku kontakti ja tagama, et projekti käivitamiseks loa saamine ei kestaks kauem kui neli aastat.

 

Raportööride tsitaadid

Transpordi- ja turismikomisjoni raportöör Marian-Jean Marinescu (EPP, Rumeenia) ütles: „Euroopa ühendamise rahastu aitab ajakohastada transpordiühendusi kogu ELis. See aitab Euroopal vähendada CO2-heidet ning toetab üleminekut raudteeühendustele. Puuduvate transpordiühenduste ehitamine soodustab omakorda inimeste ja kaupade vaba liikumist ELis.“

Kaasraportöör transpordi- ja turismikomisjonist, Dominique Riquet (Renew, Prantsusmaa) lisas: „Roheleppe eesmärkide saavutamine on võimalik ainult siis, kui me valmistame oma taristu ette nii digipöördeks ja kui ka roheüleminekuks.“

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportöör Henna Virkkunen (EPP, Soome) rõhutas: „Euroopa ühendamise rahastust toetatakse peamisi piiriüleseid projekte ning see võimaldab Euroopal astuda sammu digitaalse ja kliimaneutraalse majanduse suunas.“

Järgmised sammud

 

Uus Euroopa ühendamise rahastu hakkab kehtima pärast määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ning seda kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021. Liikmesriikidel on TEN-T eeskirjade ühtlustamiseks aega kaks aastat.

Lisateave
 
 Euroopa ühendamise rahastu (CEF) eeskirjade eelnõu
 Üleeuroopalise transpordivõrgu TEN-T lihtsustamise eeskirjade eelnõu
 Menetlustoimik CEF
 Menetlustoimik TEN-T
 EP uuringuteenistuse lühiülevaade: Euroopa ühendamise rahastu (06.2020)
 Ülevaade: TEN-T lihtsustamine
 Euroopa Komisjoni veebileht Euroopa ühendamise rahastu kohta
 Õigusloome ajakava (TEN-T)
 
Gediminas VILKAS
Press Officer
(+32) 2 28 33592 (BXL)
(+32) 470 89 29 21
gediminas.vilkas@europarl.europa.eu
EP_Transport
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu
 
 
See sõnum saadeti e-posti aadressile ${object.email or ''}, sest olete liitunud meie meililistiga. Oma eelistuste ajakohastamiseks või meie meililistiga liitumiseks klõpsake  Euroopa Parlamendi uudiste tellimiskeskuse veebilehel.

Lahku Euroopa Parlamendi pressiteenistuse meililistist.

Teie andmeid töödeldakse ainult selle sõnumi saatmiseks ja neid ei edastata ühelegi teisele isikule.

Isikuandmete kaitse põhimõtted