skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Parlament kinnitas kliimaseaduse: 2050. aastaks peab EL olema kliimaneutraalne

24/06/2021

Uus ELi kliimaseadus seab eesmärgiks vähendada 2030. aastaks CO2 heitkoguseid 55% võrra ning muuta Euroopa Liit 2050. aastaks kliimaneutraalseks.

Maakasutuse ja metsanduse süsinikusidujate abil võib ELi 2030. aasta CO2 heitkoguste vähendamise eesmärk tõusta 57%-ni.
Luuakse sõltumatu Euroopa kliimamuutuste teadusnõukogu ELi edusammude jälgimiseks.
 

Uus seadus muudab Euroopa roheleppes seatud kliimaneutraalsuse eesmärgi liikmesriikidele õiguslikult siduvaks ning tagab kodanikele ja ettevõtjatele õiguskindluse ja prognoositavuse, mis aitavad üleminekut ellu viia. Parlament kiitis kliimaseaduse heaks 442 poolthäälega (203 hääletas vastu, 51 jäi erapooletuks).

Kliimaseadusega kohustub EL vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2030 vähemalt 55% (senine eesmärk oli 40%) võrreldes 1990. aasta tasemega. Lisaks esitab Euroopa Komisjon lähiajal ettepaneku maakasutuse ja metsandusega seotud kasvuhoonegaaside arvutamiseks, mille tulemusena peaks ELi 2030. aasta eesmärk tõusma tegelikkuses 57%ni.

2040. aasta eesmärgid juba sihikul

Euroopa Komisjon esitab ettepaneku 2040. aasta eesmärgi kohta juba aastal 2023: hiljemalt kuus kuud pärast Pariisi kokkuleppes ettenähtud ülemaailmset vahehindamist. Lisaks peab komisjon koostama nn kasvuhoonegaaside eelarve 2050. aastani, mis määraks ELi maksimaalsed kasvuhoonegaaside heitkogused järgnevaks 30 aastaks ning aitaks panna paika 2040. aasta eesmärgid. Komisjon peab andma hiljemalt 30. septembriks 2023 esmase hinnangu kõigi ELi liikmesriikide edusammudele. Seejärel toimub vahehindamine iga viie aasta tagant.

Teaduspõhised otsused ja kontroll

Euroopa Parlamendi ettepanekul luuakse ka sõltumatu Euroopa kliimamuutuste teadusnõukogu, mis aitab jälgida ELi edusamme ning hinnata, kas tehtavad otsused on ELi kliimaeesmärkidega kooskõlas.

Tsitaat

Parlamendi raportöör Jytte Guteland (S&D, Rootsi) ütles: „Olen uhke, et meil on lõpuks kliimaseadus. Oleksin eelistanud minna 55% eesmärgist veelgi kaugemale, kuid ka see toob kaasa suure muutuse. EL peab järgmise kümne aasta jooksul heitkoguseid vähendama rohkem kui eelmisel kolmel aastakümnel kokku ning meil on uued ja senisest ambitsioonikamad eesmärgid, mis loodetavasti innustavad riike tegudele.“

Järgmised sammud

Järgmisena peab kliimaseaduse kinnitama ELi Nõukogu. Määrus avaldatakse seejärel Euroopa Liidu Teatajas ja jõustub 20 päeva hiljem. Lisaks kavatseb Euroopa Komisjon 14. juulil esitada mitu uut ettepanekut, mis aitavad ELil uut ambitsioonikamat kliimaeesmärki saavutada.

Taust

Parlamendil on olnud oluline roll ELi kliimaalaste õigusaktide väljatöötamisel. 28. novembril 2019 kuulutas täiskogu välja kliima hädaolukorra.

Uues kliimaseaduses jõuti kokkuleppele 2021. aasta aprillis.

Kui kliimaneutraalsus on 2050. aastaks saavutatud, seab EL eesmärgiks negatiivse heite.

Lisateave
 
 Vastuvõetud tekst (24.06.2021)
 Arutelu videosalvestis
 Menetlustoimik
 Pressikonverents Jytte Gutelandi (S&D, Rootsi) ja Pascal Canfiniga (Renew, Prantsusmaa) (21.04.2021)
 EP uuringuteenistus: ELi kliimaseadus (03.06.2021)
 EP uuringuteenistus: Kliimamuutus ja kliimameetmed
 Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
 ELi kliimaseadus annab ettevõtjatele õiguskindluse ja prognoositavuse kliimaneutraalsuse saavutamiseks. ©AdobeStock/Marcinjozwiak
 
Thomas HAAHR
Press Officer
(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
EP_Environment
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu