skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
18/05/2021

Parlament kinnitas 4,5 miljonit eurot Eesti turismitöötajate toetuseks

•Abi COVID-19 pandeemia tõttu töö kaotanud 5000le turismitöötajale.
•Esmakordselt kasutatakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi pandeemia tagajärgede leevendamiseks.
•4,5 miljonit eurot läheb abiks tööotsinguil ja ettevõtluse alustamiseks.

Enam kui 5000 Eesti turismitöötajat ja füüsilisest isikust ettevõtjat, kes kaotasid COVID-19 pandeemia tõttu töö, saavad ELilt 4,5 miljonit eurot abi.

Euroopa Parlament kiitis teisipäeval heaks Eesti taotluse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF) toetuse saamiseks. Parlamendiliikmed rõhutasid raportis, et COVID-19 pandeemia ja sellele järgnenud ülemaailmne majanduskriis andsid ränga löögi Eesti majandusele, eriti turismitööstusele. Enne kriisi moodustas rahvusvaheline turism 90% Eesti turismituludest, samas kui OECD riikide keskmine oli umbes 25%.

Parlament märkis, et taotlus puudutab kokku 10 080 töötajat - 1715 füüsilisest isikust ettevõtjat, kes on tegevuse lõpetanud ja 8365 Eesti turismisektoris koondatud töötajat. Seega on parlamendiliikmete hinnangul kahetsusväärne, et Eesti eeldab, et kõigist rahastamisnõuetele vastavatest toetusesaajatest soovivad abi saada vaid pooled (5060 inimest).

Kokku toetab Eesti turismisektorit 7,5 miljoni euro ulatuses, millest 4,5 miljonit eurot eraldab Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond ning 3 miljonit tuleb Eesti riigieelarvest.

José Manuel Fernandese (EPP, Portugal) raport, milles parlament toetab raha eraldamist, võeti vastu 659 poolt- ja 30 vastuhäälega. Erapooletuks jäi 7.


Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist toetatakse tööotsinguid, ümberõpet, ettevõtlust ning samuti karjäärinõustamist ja juhendamist. Koondatud töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele pakutakse tuge:


tööturukoolitusteks (koolitused kutseoskuste omandamiseks või täiendamiseks hõlmavad nt keelekursusi, ettevõtlusõpet ja liikuvust soodustavaid oskusi; koolitus kavandatakse toetusesaajale individuaalse kava alusel);
ettevõtluse alustamiseks (uue ettevõtte asutamiseks võib toetusesaaja esitatud üksikasjaliku äriplaani põhjal anda kuni 6000 eurot starditoetust ja kuni 2500 eurot jätkutoetust);
õpipoisiõppeks uute ametioskuste ja praktiliste teadmiste omandamiseks töökohal;
formaalhariduseks (toetus katab osalemiskulud ja õppemaksu akrediteeritud õppeasutuse kutse- või bakalaureuseõppes või rakenduskõrghariduse omandamiseks);

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi selleks, et aidata töötajaid, kes on koondatud maailmakaubanduses toimunud suurte muutuste või ootamatute finants- ja majanduskriiside tagajärjel. Alates fondi loomisest 2007. aastal on liikmesriigid esitanud 187 abitaotlust (9. aprilli 2021. aasta seisuga).

Lisateave
 
 Vastuvõetud tekst (19.05.2021)
 Menetlustoimik
 Euroopa Komisjoni pressiteade "Koroonaviirus: komisjon teeb ettepaneku eraldada 4,5 miljonit eurot üle 5000 koondatud turismitöötaja ja tegevuse lõpetanud FIE toetamiseks Eestis" (31.03.2021)
 
Armin WISDORFF
Press Officer
(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
EP_Budgets
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu