skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
09/03/2021

Parlament kiitis heaks uue Euroopa investeerimiskava

Parlament kiitis teisipäeval heaks Euroopa investeerimiskava InvestEU, mille eesmärk on kaasata avaliku ja erasektori investeeringuid ning hõlbustada projektide rahastamist.

InvestEU investeerimiskava loob ligi 400 miljardi euro väärtuses uusi investeeringuid.

Ettevõtted, sealhulgas VKEd, saavad abi COVID-19 pandeemiaga toimetulekuks.

Toetatakse strateegilisi investeeringuid ravimite, meditsiiniseadmete ja tarvikute tootmiseks, IKT seadmete ja komponentide tootmist ning kestlikke keskkonda toetavaid projekte.

   

Parlament kiitis teisipäeval heaks Euroopa investeerimiskava InvestEU, mille eesmärk on kaasata avaliku ja erasektori investeeringuid ning hõlbustada projektide rahastamist.

Parlament toetas ELi Nõukoguga saavutatud poliitilist kokkulepet 496 poolthäälega (vastu hääletas 57 ja erapooletuks jäi 144 saadikut).

ELi eelarves on InvestEU tagatiseks ette nähtud 26 miljardit eurot ning programm peaks tooma ajavahemikul 2021–2027 ELi majandusse ligikaudu 400 miljardit eurot uusi investeeringuid. InvestEU on 750 miljardi euro suuruse taasterahastu NextGenerationEU osa ning selle eesmärk on soodustada strateegilisi, kestlikke ja innovatiivseid investeeringuid. Lisaks peab programm aitama vältida turutõrkeid ja investeeringupuudust olulistes sektorites.

 

Toetus ravimite ja meditsiiniseadmete tootmisele

InvestEU toetab strateegilist investeerimist ravimite, meditsiiniseadmete ja ‑tarvikute tootmisse, mis on pandeemia ajal eriti oluline. Samuti toetatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, -seadmete ja nende komponentide tootmist liidus.

Veel rahastatakse kestlikke projekte, millel on keskkonnale, kliimale ja ühiskonnale tõendatult kasulik mõju. Projektid peavad alati järgima olulise kahju ärahoidmise põhimõtet, mis tähendab, et need ei tohi takistada ELi keskkonna- ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamist.

Uus investeerimiskava peab aitama ELil jõuda 2027. aastaks seatud eesmärgini kulutada vähemalt 30% liidu eelarvest kliimaeesmärkidele. Lisaks toetatakse programmi abil VKEsid, mis on sattunud pandeemia tõttu raskustesse või pankrotiohtu.

 

Ligikaudu 400 miljardit eurot uusi investeeringuid

Kogu Euroopa Liidu peale ulatuvad täiendavad investeeringud koos ELi tagatistega eeldatavasti ligikaudu 400 miljardi euroni. See summa jaguneb poliitiliste prioriteetide vahel järgmiselt:

  1. Kestlik taristu: umbes 38%.
  2. Teadusuuringud, innovatsioon ja digiareng: 25%.
  3. VKEd: umbes 26%.
  4. Sotsiaalvaldkonna investeeringud: umbes 11%.

Peale selle eraldatakse 375 miljonit eurot Euroopa Investeerimisfondile (EIF).

 

Tsitaadid

Eelarvekomisjoni raportöör José Manuel Fernandes (EPP, Portugal) ütles teisipäevasel arutelul: „EL vajab konkurentsivõime tõstmiseks avaliku- ja erasektori investeeringuid. Lisaks aitavad investeeringud kaasa tootlikkusele ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisele. InvestEU aitab tagada täiendavaid toetusi projektidele, mis muidu ei teostuks. ELi strateegilised sektorid, näiteks farmaatsiatööstus, peaksid olema tulevikus sõltumatud. Peame aitama ka enim kannatada saanud piirkondi. ELi kodanikud väärivad neid investeeringuid ja kvaliteetseid töökohti.“

Majandus- ja rahanduskomisjoni nimel läbirääkimisi juhtiv Irene Tinagli (S&D, Itaalia) lisas: „Suunasime rohkem vahendeid keskkonnaeesmärkide täitmiseks, pandeemia tõttu kannatada saanud VKEde toetamiseks ja meil õnnestus paigutada Invest EU NextGenerationEU taastekava keskmesse.“

 

Järgmised sammud

Kui ka nõukogu on määruse ametlikult heaks kiitnud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas. Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast avaldamist.

 

Lisateave

 

Vastuvõetud tekst (9.3.2021)

InvestEU kodulehekülg, kust leiab näiteid liidu toetatud projektidest

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade programmist InvestEU kui EFSI mantlipärijast uue mitmeaastase finantsraamistiku ajal (inglise keeles)

InvestEU abil toetatakse jätkusuutlikke ja uuenduslikke projekte. ©AdobeStock/Gorodenkoff

 

Dorota KOLINSKA

Press Officer

 

(+32) 2 28 32787 (BXL)

 

(+33) 3 881 76725 (STR)

 

(+32) 498 98 32 80

 

dorota.kolinska@europarl.europa.eu

 

EP_Economics

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu

 

Inga HÖGLUND

Pressinõunik

 

(+32) 2 283 22 82 (BXL)

 

(+32) 473 98 04 79

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu