skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
25/03/2021

Parlament soovib rohelise digitõendi kasutusele võtta juba juunis

Euroopa Parlament otsustas käsitleda rohelise digitõendi ettepanekut kiirmenetluse korras, et hõlbustada turvalist vaba liikumist ELis juba sel suvel.

Euroopa Komisjon esitas 17. märtsil 2021 ettepaneku luua roheline digitõend, mis lihtsustaks oluliselt ohutut ja vaba liikumist ELis COVID-19 pandeemia tingimustes. Eraldi digitõendid on kavandatud ELi kodanikele ja kolmandate riikide kodanikele, kes soovivad ELis reisida.


Kiirmenetluse kasutamist kahe määruse puhul toetas 468 parlamendiliiget (vastu hääletas 203, erapooletuks jäi 16 saadikut). Euroopa Parlamendi president David Sassoli määras parlamendi muudatusettepanekute tähtajaks järgmise täiskogu istungi 26.-29. aprillil.

Hääletusele eelnenud arutelul toetas valdav enamik parlamendiliikmeid rohelise digitõendi kiiret kasutuselevõttu. Digitõend sisaldaks teavet selle kohta, kas reisija on vaktsineeritud COVID-19 vastu või on tal kehtiv COVID-19 testi negatiivne tulemus, samuti teavet COVID-19 nakkusest paranemise kohta. Mitmed sõnavõtjad rõhutasid, et digitõendi puhul tuleb rangelt järgida kõiki kehtivaid andmekaitsereegleid ning vaktsineerimata inimesi ei tohi diskrimineerida.

Järgmised sammud

Parlament võtab järgmisel täiskogu istungjärgul (26.–29. aprillil) vastu läbirääkimisvolitused, sh võimalikud muudatused Euroopa Komisjoni ettepanekule. Selleks et menetlust veelgi kiirendada, on parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon vajadusel valmis juba enne järgmist täiskogu nõukoguga läbirääkimisi alustama. Kui parlament ja nõukogu jõuavad määruste läbirääkimistel kokkuleppele, lähevad need parlamendi täiskogul hääletusele. Lisaks peab määrused enne jõustumist heaks kiitma ka nõukogu.

Tsitaat

Vajame rohelist digitõendit, et taastada usaldus Schengeni ala ja vaba liikumise osas, samal ajal kui jätkub võitlus COVID-19 pandeemiaga. Digitõend ei tohi aga olla vaba liikumise eeltingimus, kuna see on Euroopa Liidu kodanike põhiõigus. Kodanike andmed peavad olema kaitstud ja digitõendile tuleks lisada ainult vajalik teave,“ sõnas kodanikuvabaduste komisjoni esimees Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, Hispaania).

Lisateave
 
 Menetlustoimik: Roheline digitõend – ELi kodanikud
 Menetlustoimik: Roheline digitõend – kolmandate riikide kodanikud
 
Polona TEDESKO
Press Officer
(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+32) 470 884 282
polona.tedesko@europarl.europa.eu
EP_Justice
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu