skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/11/2021

Suurettevõtete maksude läbipaistvus: parlament toetab riigipõhist aruandlust

Parlament kiitis heaks uued reeglid, mis kohustavad suuri hargmaiseid ettevõtteid deklareerima liikmesriikides makstud maksud. Direktiivi eesmärk on takistada maksudest kõrvalehoidmist.

Hargmaised ettevõtted peavad avalikustama igas ELi liikmesriigis makstud maksud.
Üksikasjalikud reeglid kuritarvituste takistamiseks.

Neljapäevane hääletus pani punkti õigusloomeprotsessile, mis on mõne valitsuse viivitamistaktika tõttu veninud enam kui viis aastat.

Uute reeglite kohaselt peavad rahvusvahelised ettevõtted ja nende tütarettevõtted, mille aastakäive on üle 750 miljoni euro ja mis tegutsevad rohkem kui ühes liikmesriigis, avaldama igas riigis makstava maksusumma. Teave tuleb teha kättesaadavaks ka internetis masinloetaval kujul.

Üksikasjalikum aruandlus ja suurem läbipaistvus

Suurema läbipaistvuse tagamiseks peab aruandlus olema praegusest üksikasjalikum ja liigitatud. Näiteks tuleb esitada info äriühingu tegevusvaldkonna, täistööajaga töötajate arvu, tulumaksueelse kasumi või kahjumi, samuti makstud tulumaksu ja jaotamata kasumi kohta.

Lisaks peavad maksualase teabe avalikustama tulukünnisest allapoole jäävad tütarettevõtted, kui on kahtlus, et filiaalid on loodud selleks, et uutest aruandlusnõuetest kõrvale hiilida.

Maksuparadiisid luubi all

Maksustamise läbipaistvuse aruanded hõlmavad ka maksualast koostööd mittetegevaid riike, mis on kantud ELi nn musta ja halli nimekirja. Eesmärk on takistada kasumi ümberpaigutamist väljaspool ELi asuvatesse maksuparadiisidesse ning tuvastada maksuparadiisidesse kadunud maksutulu. 2021. aasta jaanuaris vastu võetud resolutsioonis juhtis parlament tähelepanu sellele, et maailma 20 suurimast maksuparadiisist kuus on ELi liikmesriigid, kusjuures kaks neist kuulub maksuparadiiside esikuuikusse. ELi maksuvaatluskeskuse uuringus jõuti järeldusele, et umbes 80% ELis ümberpaigutatud kasumist liigub ELi maksuparadiisidesse.

Tsitaadid

Kaasraportöör Evelyn Regner (S&D, Austria): „Püsivus viib sihile. Vaatamata kõigile takistustele ja nõukogu viis aastat kestnud vastuseisule, võime uhkusega öelda, et üleskutse tagada ettevõtete tulumaksu suurem läbipaistvus on jõudnud lahenduseni. Liiga kaua on ettevõtted mänginud oma reeglite järgi. Nüüd annab avalik riigipõhine aruandlus meile võimaluse see läbipaistmatu ettevõtlusdžungel läbi valgustada.”

Kaasraportöör Ibán García del Blanco (S&D, Hispaania): "Tänane otsus on kauaoodatud samm ettevõtete läbipaistvuse suurendamisel, mis on eeskujuks kogu maailmale. EL peab kergitama saladuskatte sellelt, kus ja kuidas hargmaised suurettevõtted äri ajavad ja kui palju makse nad igas riigis maksavad. Kodanikel, investoritel, ametiühingutel, teadlastel ja ajakirjanikel on õigus seda teada ning ettevõtted peavad tõendama, et nad käituvad vastutustundlikult.”

Järgmised sammud

Uus direktiiv jõustub 20 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seejärel on liikmesriikidel 18 kuud aega, et direktiiv siseriiklikku õigusesse üle võtta. Seega peavad suurettevõtted uusi kohustusi täitma hakkama 2024. aasta keskpaigas.

Direktiiv sisaldab ka läbivaatamisklauslit, mille kohaselt vaadatakse reeglid üle nelja aasta pärast.

Lisateave
 
 Vastuvõetud tekst
 Raportöör Evelyn Regner (S&D, Austria)
 Raportöör Iban García del Blanco (S&D, Hispaania)
 Menetlustoimik
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu