skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
19/10/2021

Poola: Parlament nõuab ELi õiguse ülimuslikkuse kaitsmist

Parlament soovib, et Euroopa Komisjon käivitaks viivitamatult õigusriigi tingimuslikkuse mehhanismi, et kaitsta Poola kodanikke ja ELi õiguse aluseid.

Parlament soovib, et Euroopa Komisjon käivitaks viivitamatult õigusriigi tingimuslikkuse mehhanismi, et kaitsta Poola kodanikke ja ELi õiguse aluseid.

Tulisel arutelul Poola peaministri Mateusz Morawiecki, Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Sloveenia välisministri Anže Logariga mõistsid paljud Euroopa Parlamendi liikmed hukka Poola konstitutsioonikohtu 7. oktoobri otsuse. Kõnelejad seadsid kahtluse alla kohtu enda sõltumatuse ja märkisid, et Poola valitsus on teel totalitarismi poole. Samuti rõhutasid parlamendiliikmed, et liiduga ühinemisel nõustuvad kõik riigid vabatahtlikult ühiste reeglitega ning ELi õiguskorra ja Poola põhiseaduse vahel ei ole vastuolu.

Eesistujariigi Sloveenia välisminister Logar ütles, et ELi õiguse ülimuslikkus on liidu toimimise alus ning kinnitas, et nõukogu arutab intensiivselt õigusriigi küsimusi ja tegeleb ELi lepingu artikli 7 kohase menetlusega.

„Poola konstitutsioonikohtu otsus seab kahtluse alla ELi põhialused ja on otsene väljakutse Euroopa õiguskorrale," ütles Euroopa Komisjoni president von der Leyen ning rõhutas, et see on esimene kord, kui liikmesriigi kohus leiab, et ELi lepingud on vastuolus riigi põhiseadusega. Ta kinnitas, et komisjon tegeleb tõsiselt rikkumismenetluste, õigusriigi tingimuslikkuse põhimõtte ning ELi väärtuste kaitsmisega.

Poola peaminister Morawiecki väitis, et „ELi õiguse ülimuslikkus ei laiene põhiseaduslikule süsteemile. /.../ Poola põhiseadus on Poola kõrgeim õigusakt.” Samuti märkis Morawiecki, et teiste liikmesriikide, näiteks Saksamaa, Prantsusmaa, Taani, Hispaania, Itaalia ja Rumeenia konstitutsioonikohtud on varem teinud samalaadseid otsuseid.

Poola kodanike kaitsmiseks tuleb kasutada kõiki vahendeid

Enamik sõnavõtjaid leidis, et komisjon peaks kasutama kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid Poola kodanike kaitsmiseks ning käivitama õigusriigi tingimuslikkuse mehhanismi. Samuti rõhutasid kõnelejad, et nõukogu peaks lõpuks ometi tegutsema vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 7, mis kaitseb ELi põhiväärtusi. Saadikud avaldasid tugevat toetust Poola kodanikele, kes on tulnud tänavaile, et seista õigusriigi põhimõtete eest, samuti neile kohtunikele ja prokuröridele, kes jätkavad ELi õiguse kohaldamist, ning kutsusid Poola ametivõime üles neid kuulama ja austama.

Samas kritiseerisid mõned parlamendiliikmed ELi institutsioone, mis muretsevad kohtusüsteemi sõltumatuse ja võimude lahususe pärast ainult teatud liikmesriikides ning leidsid, et ELi õiguse ülimuslikkust kasutatakse selleks, et anda Brüsselile rohkem volitusi kui aluslepingutes ette nähtud.

Lisateave

 

 Täiskogu arutelu videosalvestus (19.10.2021)

 Poola: Parlament soovib, et Euroopa Komisjon käivitaks õigusriigi tingimuslikkuse mehhanismi (08.10.2021)

 Pressiteade: Õigusriigi tingimuslikkus (08.07.2021)

 Fotod, videod ja helimaterjalid

 Õigusriigi kriis Poolas: arutelu peaminister Mateusz Morawiecki ja komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga. © European Union 2021 - EP

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu