skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/09/2021

Värske Eurobaromeeter: ELi taasterahastu peaks toetama ainult riike, mis austavad õigusriigi põhimõtteid

Neli viiest eurooplasest (81%, Eestis 76% vastanuist) leiab, et EL peaks eraldama raha ainult õigusriigi põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi austavatele liikmesriikidele.

60% eurooplastest loodab, et taasterahastu NextGenerationEU projektid aitavad leevendada pandeemia majanduslikku ja sotsiaalset kahju.
41% vastanuist kahtleb, kas nende riigi valitsus suudab raha nõuetekohaselt kasutada.
Eesti elanikud peavad esmatähtsaks majanduse taastamist ja rahvatervise tagamist.
 

Värske avaliku arvamuse uuringu tulemusi kommenteerides ütles Euroopa Parlamendi president David Sassoli: „Euroopa Parlament on selgelt välja öelnud, et ELi taasterahastu toetused ei tohiks minna valitsustele, kes ei austa demokraatlikke põhiväärtusi või õigusriigi põhimõtteid. Uuring kinnitab, et valdav enamus ELi kodanikest nõustub selle seisukohaga. Kui te õõnestate järjepidevalt ELi väärtusi, ei tohiks te oodata ELi raha."

Täna avaldatud Eurobaromeetri uuring näitab selgelt, et ELi kodanikud toetavad taasterahastust NextGenerationEU eraldatud toetuste läbipaistvust ja tõhusat kontrolli. Uuringu kohaselt peab seda oluliseks 85% vastanuist. Sama seisukohta jagab ka Euroopa Parlament, kes hindab praegu koos Euroopa Komisjoniga riiklikke taasteplaane, mis peavad tagama, et ELi raha kasutataks keskkonnahoidliku, digitaalse ja vastupidava Euroopa loomiseks.

Kodanikud hindavad Euroopa Liidu 800 miljardi euro suurust taasteplaani valdavalt positiivselt: kolm viiest vastajast (60%, Eestis 56%) usub, et NextGenerationEU projektid aitavad nende riigil korvata koroonaviiruse pandeemia põhjustatud majanduslikku ja sotsiaalset kahju. Samuti usub 59% kodanikest (Eestis 64%), et taasterahastu aitab nende riigil valmistuda tulevasteks väljakutseteks.

Ent tulemused viitavad ka sellele, et paljudes ELi riikides kahtlevad kodanikud oma valitsuse võimekuses täiendavaid ELi vahendeid edukalt kasutada. Kui keskmiselt usaldab 44% kodanikest selles osas oma riikide valitsusi, siis 41% vastanutest on kõhkleval seisukohal. (Eestis usaldab valitsuse võimekust 45% ja kõhkleb 36% vastanuist.)

Avalik arvamus toetab selgelt ka Euroopa Parlamendi seisukohta, et taasterahastu toetused peavad olema seotud õigusriigi põhimõtete järgimisega ning eelarve kasutamine peab olema läbipaistev ja kontrollitud.

Esmatähtsad valdkonnad - kliima ja majandus

Vastates küsimusele, milliste teemadega peaks Euroopa Parlament esmajoones tegelema, tõstsid vastajad esikohale võitluse kliimamuutusega. Seda pidas prioriteetseks 43% vastanuist. Järgnesid võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega (32%), majanduse toetamine ja uute töökohtade loomine (31%) ning võitlus terrorismiga (31%). Eesti vastajad pidasid esmatähtsaks majanduse toetamist (35%), rahvatervise tagamist (33%) ning võitlust vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega (32%). Tähelepanuväärne on see, et Ungaris ja Poolas seadsid küsitletud prioriteetide tippu demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimise, mis ELi keskmiselt olid kaheksandal kohal.

 

Taustateave

Eurobaromeetri uuringu viis Euroopa Parlamendi tellimusel läbi Ipsos European Public Affairs. Internetipõhine küsitlus toimus 17. -25. augustil 2021 kõigis ELi 27 liikmesriigis ning selles osales 26 459 vastajat. Valimi suurus oli 500 vastajat Luksemburgis, Küprosel ja Maltal ning 1000 kõigis ülejäänud ELi riikides.

Tulemuste üksikasjaliku esitluse, riiklikud teabelehed ja täielikud andmed leiate siit:

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/soteu-flash-survey

 
 
Jaume DUCH GUILLOT
EP Spokesperson and Director General for Communication
(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu
 
Neil CORLETT
Head of the Press Unit
(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu