skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
17/09/2021

Euroopa tuleviku konverentsi keskmes on kodanikud

17/09/2021

17.–19. septembril toimub Strasbourgis esimene Euroopa kodanike paneelarutelu.

Euroopa tuleviku konverentsi keskne osa on kodanike paneelarutelud, mis toovad kokku 800 eri taustaga ja ELi eri paigust pärit kodanikku. Ajavahemikul september 2021 – jaanuar 2022 toimub neli paneelarutelu, millest igaühel osaleb 200 kodanikku, neist kolmandik nooremad kui 25-aastased. Osalejad esindavad ELi demograafilist ja sotsiaalset mitmekesisust ning esitatavad konkreetsed soovitused Euroopa tuleviku kohta.

Iga paneeli liikmed kohtuvad kolm korda ning arutavad nelja peateema üle:

1) tugevam majandus, sotsiaalne õiglus, töökohad, haridus, noored, kultuur, sport, digiüleminek;

2) Euroopa demokraatia, väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus;

3) kliimamuutused ja keskkond, tervis;

4) EL maailmas, ränne.

Iga arutelupaneeli esimene kohtumine toimub enne järgmist konverentsi täiskogu, mis leiab aset 22.–23. oktoobril.

Konverents ja eelkõige Euroopa kodanike paneelarutelud on riikidevaheline ja mitmekeelne projekt, mis põhineb aruteludemokraatial ja annab Euroopa kodanikele keskse rolli ELi tuleviku kujundamisel. Konverentsi osana saavad kodanikud esitada oma ideid nii mitmekeelsel digiplatvormil kui ka arvukatel riiklikel ja üle-euroopalistel üritustel.

Paneelarutelude sisendiks on ka konverentsi mitmekeelsel digiplatvormil esitatud ideed, millest tehti esimene vahekokkuvõte 15. septembril. Lisaks võetakse arvesse liikmesriikides toimunud aruteludel kõlama jäänud soovitusil.

Paneelarutelude lõpuks sõnastavad 800 kodanikku oma soovitused, mida tutvustatakse ja arutatakse Euroopa tuleviku konverentsi täiskogul, kuhu kuulub 20 esindajat igast paneelist koos ELi institutsioonide ja nõuandvate organite, riikide parlamentide, sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna ja sidusrühmade esindajatega. Seejärel esitab täiskogu konsensuslikud ettepanekud juhatusele, kes paneb koostöös täiskoguga kokku Euroopa tuleviku konverentsi lõpparuande. Kolm ELi institutsiooni – Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon – on võtnud endale kohustuse kiiresti uurida, kuidas aruandes tõstatatud küsimustega tõhusalt edasi minna.


Järgmised sammud

Paneelarutelude esimeses voorus arutatakse kodanike tulevikunägemusi ja pannakse paika allteemad, millele edasistes aruteludes keskenduda. Samuti valitakse esindajad konverentsi täiskogule.

Iga paneelarutelu esimene voor toimub Strasbourgis (1. arutelu 17.–19. septembril, 2. arutelu 24.–26. septembril, 3. arutelu 1.–3. oktoobril ja 4. arutelu 15.–17. oktoobril), teine peetakse kaugvormis ja kolmas toimub erinevates Euroopa linnades (Dublin, Firenze, Varssavi ja Maastricht). Esimese kahe vooru soovitusi tutvustatakse ja arutatakse konverentsi täiskogul 2021. aasta detsembris, edasisi soovitusi aga 2022. aasta jaanuaris.


Taust

Neli Euroopa kodanike paneelarutelu on Euroopa tuleviku konverentsi oluline osa ja neid korraldavad ühiselt Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon.

Osalejad valis juhuvalimi alusel ja viie kriteeriumi põhjal välja sõltumatu uuringufirma, võttes arvesse ELi mitmekesisust: geograafiline päritolu (kodakondsus ning elukoht linnas/maal),

sugu, vanus, sotsiaalmajanduslik taust ja haridustase, samuti võeti arvesse soolist tasakaalu. 16–25aastased noored moodustavad iga arutelu osalejaist ühe kolmandiku. Läbipaistvuse tagamiseks toimuvad täiskogu paneelarutelud (st arutelud 200 kodaniku osalusel) 24 keeles ja need kantakse otse üle konverentsi mitmekeelsel digiplatvormil.

Lisateave
 
 Praktiline informatsioon ajakirjanikele
 Euroopa tuleviku konverentsi digiplatvorm
 Mitmekeelse digiplatvormi esimene vahearuanne
 Küsimused ja vastused Euroopa kodanike paneelarutelude kohta
 Euroopa tuleviku konverentsi käsitlev ühisavaldus
 Konverentsi ajakava
 
Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer
(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
 
Sanne DE RYCK
Press Officer
(+32) 2 28 42531 (BXL)
(+33) 3 881 64917 (STR)
(+32) 498 98 34 51
sanne.deryck@europarl.europa.eu