skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/02/2021

Parlament kiitis heaks 672,5 miljardi euro suuruse taasterahastu

Euroopa Parlament kiitis kolmapäeval heaks uue taaste- ja vastupidavusrahastu, mis aitab liikmesriikidel leevendada COVID-19 pandeemia tagajärgi.

Uus rahastu on Euroopa Liidu majanduse taastamise kava „NextGenerationEU“ peamine osa.
Liikmesriikidele on pandeemia tagajärgede leevendamiseks ette nähtud 672,5 miljardi euro ulatuses toetusi ja laene.
Toetuste sihiks on rohepööre ja digiüleminek, kriisiks valmisolek ning lapsed ja noored.
Euroopa Parlament kiitis kolmapäeval heaks uue taaste- ja vastupidavusrahastu, mis aitab liikmesriikidel leevendada COVID-19 pandeemia tagajärgi.

Määrus, mis sätestab rahastu eesmärgid, rahastamise ja abikõlblikkuse kriteeriumid, võeti vastu 582 poolthäälega, vastu oli 40 ja erapooletuid 69. Uus taaste- ja vastupidavuse rahastamisvahend (RRF) on 750 miljardi euro suuruse Euroopa Liidu taasterahastu „NextGenerationEU“ peamine osa.

 

Pandeemia mõju leevendamine

Liikmesriikidele tehakse toetuste ja laenudena kättesaadavaks 672,5 miljardit eurot, et leevendada pandeemia sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi. Rahastu vahenditega võib toetada ka projekte, mis algasid juba 2020. aasta 1. veebruaril. Liikmesriigid saavad taastekavadeks raha taotleda kolme aasta jooksul ning ettemakse võib olla kuni 13% rahastusest.

 

Rahastamise tingimused

Riiklikud taastekavad peavad rahastuse saamiseks sisaldama investeeringuid ELi peamistesse poliitikaeesmärkidesse, nagu rohepööre, sh bioloogiline mitmekesisus, digiüleminek, majanduslik ühtekuuluvus ja konkurentsivõime ning sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus. Lisaks on abikõlbulikud projektid, mis parandavad kriisideks valmisolekut ning laste- ja noortepoliitika, sh haridus ja uute oskuste omandamine.

Vähemalt 37% liikmesriigi taaste- ja vastupidavuskava eelarvest peab toetama võitlust kliimamuutuse ja selle mõjudega. Kava eelarvest viiendik tuleb suunata digiüleminekusse. Riiklikul taaste- ja vastupidavuskaval peab olema kestev sotsiaalne ja majanduslik mõju laiaulatuslike reformide ja kindlate investeeringutega,

Määruses on ka sätestatud, et raha eraldatakse üksnes nendele liikmesriikidele, kes austavad õigusriigi põhimõtet ja ELi põhiväärtusi.

 

Dialoog ja läbipaistvus

Taaste rahastu kasutamist jälgib Euroopa Komisjon. Määruse kohaselt võib parlament kutsuda komisjoni iga kahe kuu tagant vastava parlamendikomisjoni ette kriisist taastumise kohta aru andma. Samuti peab Euroopa Komisjon tegema liikmesriikidele kättesaadavaks integreeritud teabe- ja järelevalvesüsteemi, kust saab võrreldavat teavet rahastu vahendite kasutamise kohta.

Lisateave
 
 Vastuvõetud tekstid (9.2.2021)
 Menetlustoimik
 Euroopa Liidu poolne rahastamine: Mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja taasterahastu „NextGenerationEU“
 Taasterahastu „NextGenerationEU“ tabel (lk 5)
 Taasterahastu aitab kaasa rohepöördele ja digiüleminekule. ©AdobeStock/Zapp2photo
 
Dorota KOLINSKA
Press Officer
(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
EP_Economics
 
Inga HÖGLUND
Pressinõunik
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu