skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
02/02/2023

Poliitreklaami reegleid tuleb karmistada

Neljapäeval võttis parlament vastu oma läbirääkimispositsiooni poliitreklaami küsimuses, et muuta valimised ja rahvahääletused läbipaistvamaks ja sekkumiskindlamaks.

 

Poliitreklaami tellija ja selle eest tasuja andmed peavad olema lihtsasti kättesaadavad.
Veebireklaame ei tohi mikrosihtida.
Rikkumisi tuleb rangemini karistada ja kiiremini uurida.
ELi-välistel üksustel tuleb keelata ELis reklaami tellimine.
Läbirääkimised nõukoguga võivad alata.
 

Seisukoha töötas välja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportöör Sandro Gozi (Renew, Prantsusmaa). Täiskogus hääletas selle poolt 433 ja vastu 61 parlamendiliiget, erapooletuid oli 110.

Reklaami suunamise piirangud ja mikrosihtimise keeld

Parlamendi seisukoht erineb Euroopa Komisjoni omast mitmes aspektis. Näiteks tuleb parlamendi hinnangul keelata isikuandmete kasutamine veebis poliitreklaamide suunamiseks, kui inimene ei ole andnud selleks sõnaselget luba. Seega muutuks lubamatuks mikrosihtimine ehk reklaami suunamine inimese tarbimis- ja demograafiliste andmete põhjal. Samuti tuleks täielikult keelustada alaealiste andmete kasutamine.

Välissekkumise tõkestamine

Parlamendi hinnangul peaks ELis saama poliitreklaami osta ainult juhul, kui selle tellija või tema üle lõplikku kontrolli omav üksus tegutseb ELis.

Suurem läbipaistvus

Kodanikele, ametiasutustele ja ajakirjanikele tuleks tagada hõlbus juurdepääs poliitreklaami puudutavale teabele. Veebipõhise poliitreklaami taustainfo tuleks koondada ühtsesse andmebaasi.

Muu hulgas tuleks muuta lihtsamini kättesaadavaks andmed, mis puudutavad reklaami tellijat ja maksumust, samuti tasumiseks kasutatud raha päritolu. Lisaks tuleks avalikustada reklaami sihtrühm ja selle määratlemise viis, reklaami vaatamiste ja sellele reageerimiste info ning juhtudel, kui reklaami esitamine on peatatud, ka teave rikkumiste kohta.

Uued karistused

Parlamendi hinnangul tuleks poliitreklaami nõuete rikkujaid trahvida. Tõsiste ja korduvate rikkumiste korral peaksid suured reklaamteenuse osutajad peatama teenuse osutamise konkreetsele kliendile 15 päevaks. ELis kehtivad miinimumkaristused peaks määrama kindlaks Euroopa Komisjon.

Lisaks tuleks suurendada riikide ametiasutuste mõjuvõimu ning anda Euroopa Andmekaitsenõukogule volitused rikkumisjuhtumeid uurida ja karistusi jõustada.

Tsitaat

Raportöör Sandro Gozi (Renew, Prantsusmaa) ütles kolmapäevasel täiskogul: „Meie demokraatlikesse protsessidesse sekkutakse lubamatult palju. Parlamendil on Euroopa Liidu seadusandjana kohustus sellele piir panna, ent see ei tohi takistada vaba ja avatud teabevahetust. Suured veebiplatvormid väidavad, et me püüame keelustada kogu poliitreklaami. See ei ole nii. Ka pole meie eesmärk piirata väljendusvabadust. Me tahame üksnes tagada, et poliitreklaami ei väärkasutataks.“

Järgmised sammud

Kuna nõukogu võttis oma läbirääkimispositsiooni vastu juba 2022. aasta detsembris, saavad läbirääkimised õigusakti lõpliku sõnastuse üle õige pea alata.

Lisateave
 
 Vastuvõetud tekst (02.02.2023)
 Arutelu videosalvestis
 Raportöör Sandro Gozi (Renew, Prantsusmaa)
 Lühiülevaade Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi seisukohtadest
 Menetlustoimik
 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 24. jaanuaril pärast parlamendikomisjoni hääletust toimunud pressikonverents raportööriga
 
Maris KURME
Pressinõunik
(+32) 2 28 43512 (BXL)
(+32) 477 99 06 65
maris.kurme@europarl.europa.eu
 
Kadi HERKÜL
Pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu