skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
14/04/2016

Andmekaitsereform - parlament kiitis heaks uued digitaalse ajastu jaoks kohandatud reeglid

Neljapäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks uued andmekaitse reeglid, mille eesmärk on anda kodanikele kontroll oma isikuandmete üle ja luua ühtlane andmekaitse tase kogu ELis.

 .
 .

Reform sätestab samuti miinimumstandardid andmete töötlemisel politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas.
Parlamendi hääletusega lõpeb enam kui neli aastat kestnud töö ELi andmekaitse reeglite uuendamiseks. Reform asendab praeguse, 1995. aastast kehtiva andmekaitse, isikuandmete kaitse üldmäärusega ja selle eesmärk on anda nutitelefonide, sotsiaalmeedia ja internetipanganduse ajastul kodanikele parem kontroll oma andmete üle.

"Andmekaitse määrus muudab tõhusa ja ühtlase andmekaitse reaalsuseks terves ELis. See on suureks saavutuseks Euroopa Parlamendile ja selgesõnaline "jah" tarbijate õiguste ja konkurentsi jaoks digitaalsel ajastul. Kodanikud saavad ise otsustada, millist informatsiooni nad soovivad jagada," ütles andmekaitse üldmääruse raportöör Jan Philipp Albrecht (Greens, DE).

Uued reeglid sisaldavad järgmisi sätteid:

• õigus andmete kustutamisele ("õigus olla unustatud")
• andmete töötluse nõusoleku andmise tingimused
• andmete ülekandmise õigus ühelt teenusepakkujalt teisele
• õigus saada viivituseta teavet isikuandmetega seotud rikkumistest
• sätted tagamaks, et privaatsuspoliitikad on selged ja arusaadavad
• sätted reeglite paremaks jõustamiseks ja trahvide määramise üldkord, sh võimalus trahvida kuni 4 % ulatuses ettevõtte eelneva majandusaasta ülemaailmsest aastasest kogukäibest

Andmekaitse pakett sisaldab ka direktiivi andmete edastamise kohta politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas. Direktiiv reguleerib piiriülest andmete edastamist ELis ning esmakordselt sätestab miinimumstandardid andmete töötluseks igas liikmesriigis.

Uute reeglite eesmärk on sätestada selged õigused ja piirangud andmete edastamiseks kuritegude ennetamise, uurimise, avastamise ning nende eest vastutusele võtmise eesmärgil, samuti julgeolekuohtudega tegelemisel.

"Peamine probleem seoses terrorirünnakute ja teiste piiriüleste kuritegudega on see, et liikmesriikide õiguskaitse ametid ei soovi väärtuslikku teavet jagada," ütles andmekaitse direktiivi raportöör Marju Lauristin (S&D, ET). "Andmekaitse direktiiv on oluline vahend isikuandmete kiireks ja tõhusaks jagamiseks ametiasutuste vahel, sätestades Euroopa tasandil standardid õiguskaitseasutuste teabevahetuseks, samas austades põhiõigust privaatsusele," lisas ta.


Lisainfo:

Lisateave andmekaitse määruse ja direktiivi kohta
Videosalvestis pressikonverentsist raportööride Marju Lauristini ja Jan Philipp Albrechtiga (12.04.2016)
Vastuvõetud tekst (14.04.2016)
Videosalvestis arutelust (13.04.2016)
AV materjalid
EPRS taustainfo

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu