skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
01/12/2016

ELi 2017. aasta eelarve võeti vastu: rohkem vahendeid noorte tööhõive ja majanduskasvu toetamiseks

Saadikud tagasid läbirääkimistel rohkem rahalisi vahendeid noorte tööhõive edendamiseks ning väikeettevõtete, transpordiprojektide, teadusarenduse ja Erasmus+ jaoks. Kulukohustuste kogusummaks on 2017. aasta eelarves kehtestatud 157,8578 miljardit eurot ja maksete kogusummaks 134,49 miljardit eurot.

EuroÜhisraha
Euro©EU/Cristof Echard
Kristina Liik
Kristina Liik©EU/Cristof Echard

Pärast seda kui ELi Nõukogu kiitis 28. novembril eelarvekokkuleppe ametlikult heaks andis parlament oma lõpliku heakskiidu häältega 438 poolt, 194 vastu, 7 erapooletut.

“Oleme saavutanud oma eesmärgid. ELi 2017. aasta eelarve keskendub selgelt meie prioriteetidele - majanduskasvu ja tööhõive edendamisele, ja rändekriisi haldamisele. 500 miljonit eurot lisavahendeid noorte tööhõive algatuse jaoks võrreldes esialgse ettepanekuga on selge signaal ELile tegudele asumiseks. Anname ka panuse rände algpõhjustega tegelemiseks,” ütles raportöör Jens Geier (S&D, DE), kes vastutas Euroopa Komisjoni puudutava eelarvejao eest.

“On kahju, et komisjon ignoreeris parlamendi lugemisel suure häälteenamusega vastu võetud ettepanekut hoida osa endiste volinike tasust reservis kuni Euroopa Komisjon jõustab rangema käitumiseeskirja huvide konfliktide vältimiseks. Selline muudatus oleks aidanud parandada nii Euroopa Komisjoni volinike käitumist kui ka institutsioonide mainet. ” ütles raportöör Indrek Tarand (Greens/EFA, EE), kes vastutas eelarve muude jagude eest.

"Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ettepanekud käitumiseeskirja parandamiseks on samm õiges suunas, aga ei ole piisavad, sest endiste volinike üleminekutoetuse periood on jätkuvalt 3 aastat," lisas Tarand.

Võrreldes esialgse eelnõuga kindlustas parlament veel 500 miljonit eurot  noorte tööhõive algatusteks ja 200 miljonit eurot  meetmetele nagu COSME, Euroopa ühendamise rahastu, Horisont 2020 ja Erasmus+.

Samuti tagasid saadikud 728 miljoni euro ulatuses lisavahendeid rändega seotud fondidele, sh 28 miljonit eurot ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioonile (UNRWA) (kokku 310 miljonit eurot) ja 3 miljonit eurot rohkem, et toetada Küprose rahuläbirääkimisi (kokku 34,8 miljonit eurot).

 

Mitmeaastase finantsraamistiku (MFF) vahekokkuvõte

Kolmapäeval toimunud arutelul ELi pikaajalise eelarve (2014-2020) läbivaatamise kohta lubas ELi eesistujariigi Slovakkia nimel kõnelenud Ivan Korčok, et pikaajalise eelarve läbivaatamispakett võimaldab ”mobiliseerida enam kui 6 miljardit eurot ja eraldada need kõige hädavajalikemate prioriteetidega tegelemiseks”.

Parlamendi raportöörid Jan Olbrycht (EPP, PL) ja Isabelle Thomas (S&D, FR) tervitasid ELi Nõukogus tehtavaid pingutusi, aga tuletasid meelde, et arutelu liikmesriikide vahel ELi Nõukogus sel teemal on pooleli ning eesmärkide saavutamiseks tuleb veel vaeva näha.

 

Lisainfo

Videosalvestis pressikonverentsist raportööride Jens Geier’i ja Indrek Tarandi ning EP eelarvekomisjoni esimehe Jean Arthuis’ga (01.12.2016)

Vastuvõetud tekst (2016/2047(BUD)) (01.12.2016)

Eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti ühine tekst

EPRS taustainfo (ingl.k.)

Videosalvestis arutelust (click on 30.11.2016)

EbS+ (30.11.2016)

AV materjalid