skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
03/06/2016

EP täiskogu uudiskiri, 6.-9. juuni, Strasbourg

Päevakorras: hääletus “Panama paberite” uurimiskomisjoni loomiseks, arutelu ELi investeerimiskava teemal ja teised teemad.

Euroopa ParlamentEuroopa Parlamendi infobüroo kuulutab välja Euroscola 2014 sügissemestri konkursi võitjad.
Euroopa Parlament

Hääletus “Panama paberite” uurimiskomisjoni loomiseks

Parlament hääletab kolmapäeval fraktsioonide juhtide esitatud ettepanekut luua uurimiskomisjon, et analüüsida Panama paberite avalikuks tulemise järel võimalikku rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumist puudutava ELi seadusloome eiramist.

65 saadikust koosneval komisjonil tuleb 12 kuu jooksul esitada raport. Komisjoni mandaat kiideti parlamendi presidendist ja fraktsioonide esimeestest koosneva esimeeste konverentsi  poolt heaks 2. juunil.

hääletus: kolmapäeval, 8. juunil

menetlus: EP kodukora artikkel 198

#Panamapapers #taxevasion #MoneyLaundering

Viited

Mandaadi tekst

EP kodukord

 

Arutelu ELi investeerimiskava teemal

Kolmapäeval arutavad saadikud Euroopa Komisjoni 315 miljardi euro suurust investeerimiskava ehk nn. Junckeri plaani.

Eelmisel aastal tööd alustanud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) eesmärgiks on mobiliseerida erasektori investeeringud ja avaliku sektori rahastus, et anda ELi majandusele tõuge pärast finantskriisi. 2. juunil vahearuannet esitades tegi Euroopa Komisjon ettepaneku pikendada investeerimisplaani kolme  aasta võrra ja lisada vahendeid VKE-de toetamiseks.

Saadikud esitavad kolmapäeval toimuval arutelul oma seisukohad Euroopa Komisjoni esitatud vahearuande osas  ja arutavad, kuidas paremini kokku viia investoreid ja rahastust vajavaid projekte.

arutelu: kolmapäeval, 8. juunil

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, arutelu

#EFSI #investEU #Junckerplan

Viited

Pressiteade ELi investeerimiskava heakskiitmise kohta  (24.06.2015)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo: EFSI

EPRS taustainfo: EFSI ja ELi eelarve

Euroopa Komisjon investeerimiskava kohta

 

ELi rände algpõhjustega tegelemise plaanide arutelu

Teisipäeval arutavad saadikud Euroopa Komisjoni esitatud rände algpõhjustega tegelemise tegevuskava. Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja ELi välisasjade kõrge esindaja Federica Mogherini poolt esitatavas tegevuskavas nähakse ette ELi rahaliste vahendite kasutamine, et edendada erainvesteeringuid rände lähteriikides ja  eriti Aafrikas.

Euroopa Komisjon soovib tõhustada ka tagasisaatmise poliitikat, kiirendades läbirääkimisi tagasivõtmislepingute sõlmimiseks teatud riikidega nagu Pakistan ja Afganistan.

Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud veel kaht Euroopa Komisjoni poolt esitatavat rännet puudutavat ettepanekut: kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu vastuvõtutingimuste ehk nn. sinise kaardi süsteemi ümbervaatamist ning  uut integratsiooni tegevuskava.

arutelu: teisipäeval, 7. juunil

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldused

#migrationEU #EUFunds @TimmermansEU @FedericaMog

Viited

EP resolutsioon olukorra kohta Vahemerel  (12.04.2016)

Euroopa Komisjoni teatis ühise Euroopa varjupaigataotlemise süsteemi teemal (6.04.2016)

EPRS taustainfo  (6.05.2016)

EuroparlTV: teed integratsioonini (31.05.2016)

 

Hormonaalset tasakaalu ohustavad kemikaalid: parlament kutsub üles välja töötama teaduslikke kriteeriume nende tuvastamiseks

Parlament kordab kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis oma nõudmist  avaldada teaduslikud kriteeriumid, mille abil tuvastada nn. endokriinsed  segajad.  Euroopa Komisjon pidi esitama antud kriteeriumid juba 2013. aasta lõpus.

Paljude kemikaalide puhul kahtlustatakse kahjulikku mõju endokriinsele süsteemile, aga teaduslike kriteeriumite väljatöötamine nende tuvastamiseks on väga keeruline. Tööstus ja tarbijad on tugevalt reageerinud kriteeriumite esitamisega viivitamisele. Seetõttu oodatakse Komisjonilt nende tuvastamist ja vastavate õigusloome ettepanekute esitamist enne 2016. aasta suve.

Euroopa Kohus võttis 2015. aasta detsembris vastu otsuse, et  Euroopa Komisjon on rikkunud EL-i õigust, kuna pole vastavaid teaduslikke kriteeriume esitanud.

2013. aasta märtsis vastu võetud resolutsioonis kutsusid saadikud Euroopa Komisjoni üles vähendama endokriinsete segajate mõju, mida on seostatud halvenenud spermakvaliteedi ja varasema puberteedi alguse juhtumitega, teatud vähivormide sagedasema esinemise ja ainevahetusega seotud haigusjuhtumite sagenemisega.

arutelu: kolmapäeval, 25. mail

hääletus: kolmapäeval, 8. juunil

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, resolutsioon

#EndocrineDisruptors

Viited

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

Ohud tervisele seoses endokriinsete segajatega

EP resolutsioon (30.01.2013)

 

Võitlus maksudest kõrvalehoidmisega EL-is

Teisipäeval arutab Parlament oma seisukohta Euroopa Komisjoni direktiivi ettepaneku osas, mis puudutab võitlust maksudest kõrvalehoidmisega. Kolmapäeval hääletatakse vastavasisulist resolutsiooni.

EP majandus- ja rahanduskomisjoni saadikud tervitasid 25. mail Euroopa Komisjoni ettepanekut, mille eesmärgiks on sulgeda augud seadusandluses, mida kasutab osa ettevõtteid, et maksude maksmisest kõrvale hoida. Saadikud olid siiski seisukohal, et sätestada tuleks rangemad piirid intresside mahaarvamiseks  ja ettevõtete välisriigis teenitud tulu tegelik maksumäär võiks olla 15%.

Direktiivi eelnõu peegeldab OECD tegevuskava maksubaasi vähenemise ja kasumite kõrvalesuunamise piiramiseks ja järgib Euroopa Parlamendi novembris (TAXE 1 raport)  ja detsembris (Dodds-Niedermayeri raport) esitatud soovitusi.

arutelu: teisipäeval, 7. juunil

hääletus: kolmapäeval, 8. juunil

menetlus: konsultatsioonimenetlus

#TaxTransparency #LuxLeaks #taxavoidance

Viited

Pressiteade hääletuse kohta EP majandus- ja rahanduskomisjonis (24.05.2016)

Raportöör Hugues Bayet (S&D, BE)

 

Saadikud hääletavad uusi reegleid dokumentide piiriüleseks tunnustamiseks

Neljapäeval hääletatakse täiskogu istungil uusi EL-i reegleid teatud dokumentide nagu nt.  sünni- ja abielutunnistuste esitamise lihtsustamiseks, et  edendada kodanike vaba liikumist EL-is. Selleks, et vältida dokumentide tõlkimise vajadust, lisataks edaspidi dokumentidele ka mitmekeelsed standardvormid.

Määruse kohaldamise alasse kuuluvad  nt. sündi, surma, perekonnaseisu, alalist elukohta ning karistusregistrikande puudumist tõendavad dokumendid. Kui eelnõu EP täiskogu poolt heaks kiidetakse, jõustub määrus järk-järgult ning hakkab täies ulatuses kehtima 2019. aastast.

arutelu: kolmapäeval, 8. juunil

hääletus: neljapäeval, 9. juunil

pressikonverents: kolmapäeval, 8. juunil kell 14.30 (15.30 Eesti aja järgi) rapportöör Mady Delvaux (S&D, LU) ja Euroopa Komisjoni voliniku Vĕra Jourovága

menetlus: kaasotsustusmenetlus (seadusandlik tavamenetlus), teise lugemise kokkulepe

#crossborder #certificates #EUCitizens

Viited

EP soovitus teisele lugemisele

Määruse eelnõu vastavalt EP ja ELi Nõukogu läbirääkijate vahel saavutatud kokkuleppele

Pressiteade pärast EP õiguskomisjoni hääletust (21.04.2016)

Raportöör Mady Delvaux (S&D, LU)

Menetlusetapid

 

Saadikud kutsuvad üles võitlema ebaõiglaste kaubandustavadega toidutööstuse ahelas

Teisipäeval hääletusele tulevas resolutsioonis kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni esitama ettepanekud ebaõiglaste kaubandustavade vastu võitlemiseks. Ettepanekute eesmärk peaks olema õiglaste ja läbipaistvate suhete tagamine toidutootjate, -tarnijate ja -turustajate vahel.

Ebaõiglaste kaubandustavade kasutamine võib nõrgema läbirääkimispositsiooniga ettevõtetele kaasa tuua liigseid kulutusi või oodatust madalamat tulu,  ületootmist  ja toidu raiskamist, leitakse resolutsiooni eelnõus.

Ebaõiglastel kaubandustavadel on toiduainete tarneahela teatavatele ettevõtetele, eelkõige põllumajandustootjatele ja VKE-dele, kahjulikud tagajärjed, mis võivad omakorda mõjutada kogu ELi majandust ja lõpptarbijaid.

Ebaõiglased  kaubandustavad võivad hõlmata maksete hilinemist, turulepääsu piiramist, ühepoolseid või tagasiulatuvaid muutuseid lepingutingimustes,  kirjaliku lepingu sõlmimisest keeldumist või ootamatut ja põhjendamatut taganemist lepingust.

Tänaseks on olemas ELi õigusakt, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid (direktiiv 2005/29/EÜ), kuid puudub akt, mis käsitleks võitlust eri ettevõtjate vaheliste ebaausate tavadega põllumajandusliku toidutööstuse ahelas.

arutelu: esmaspäeval, 6. juunil

hääletus: teisipäeval, 7. juunil

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#UTPs #UnfairTradingPractices #FoodSupply

Viited

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP siseturu komisjonis (21.04.2016)

Raportöör Edward Czesak (ECR, PL)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

 

Bulgaaria president Rosen Plevneliev peab Euroopa Parlamendis kõne

Kolmapäeval kell 13 (Eesti aja järgi) peab Euroopa Parlamendis kõne Bulgaaria president Rosen Plevneliev.

Rosen Plevneliev  on neljas demokraatlikult valitud Bulgaaria president ja esimene Bulgaaria president, kes peab Euroopa Parlamendis kõne alates Bulgaaria Euroopa Liiduga liitumisest 1. jaanuaril 2007.

arutelu: kolmapäeval, 8. juunil

menetlus: pidulik istung

#Bulgaria

Bulgaaria presidendi veebileht

 

Muud päevakorrapunktid

 • Demokraatia olukord Türgis, arutelu kolmapäeval
 • Tõhusam teabevahetus võitluses terrorismiga, arutelu kolmapäeval
 • Teave rahvusvaheliste lepingute üle peetavate läbirääkimiste kohta, arutelu neljapäeval
 • ELi kaubanduskaitse instrumentide reform, kolmapäeval
 • Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime, arutelu ja hääletus neljapäeval
 • Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamine, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Olukord Venezuelas, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale, arutelu ja hääletus kolmapäeval
 • Valgevene tuumarajatiste ohutus, arutelu esmaspäeval
 • Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016, arutelu kolmapäeval
 • Inimõiguste rikkumisi puudutavad resolutsioonid, neljapäeval
 • ELi kosmosepoliitika, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Raport Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi kohta, hääletus neljapäeval
 • Maailma Terviseorganisatsiooni raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta, arutelu ja hääletus teisipäeval
 • Finantsinstrumentide turud, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Olukord Bangladeshis, arutelu teisipäeval

 

Lisateave:

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
tel: 630 6969
eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee
Facebook
Twitter