skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
07/06/2016

Võitlus ebaõiglaste kaubandustavadega

Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni üles esitama ettepanekud, kuidas tõhustada võitlust ebaõiglaste kaubandustavadega toiduainete tarneahelas.

Tooteahel
Tarneahel

Eesmärgiks on tagada õiglane tasu põllumeestele ja laiem valik tarbijatele ning õiglased ja läbipaistvad suhted toidutootjate, -tarnijate ja -turustajate vahel, et vältida ületootmist ja toidu raiskamist.

"Tänaseni tehtu ei ole piisavalt efektiivne, mistõttu esitamegi uuesti oma soovitused. Rohkem tuleb tööd teha toidutootjate ja supermarketite suhete parandamiseks, seda eriti nn hirmufaktori vähendamiseks. Euroopa Komisjon peab tegutsema aktiivsemalt ebaõiglaste kaubandustavade vastaste vahendite väljatöötamisega", ütles raportöör Edward Czesak (ECR, PL).

Selleks, et parandada põllumajandustootjate olukorda toiduainete sektoris, tuleb tegeleda ebaõiglaste kaubandustavade probleemiga, mis tuleneb peamiselt tulu ja võimu tasakaalustamatusest toiduainete tarneahelas, öeldakse häältega 600 poolt, 48 vastu, 24 erapooletut vastu võetud resolutsioonis.

Resolutsioonis rõhutatakse, et toodete müümine tootmiskuludest madalama hinnaga ja tõsised kuritarvitused seoses selliste põllumajanduslike põhitoiduainetega nagu piimatooted või puu- ja juurviljad, mida suured jaemüüjad pakuvad  klientide meelitamiseks alla turuhinna, ohustavad sellise  toodangu pikaajalist jätkusuutlikkust.

Ebaõiglastel kaubandustavadel on põllumajandustootjate jaoks tõsised negatiivsed tagajärjed: väiksem kasum, eeldatust kõrgemad kulud, toidu ületootmine ja raiskamine ning raskused finantsplaneerimisel.  Saadikud rõhutavad, et  sellised negatiivsed tagajärjed vähendavad lõppkokkuvõttes tarbijate valikuvõimalusi.

Vabatahtlikud ja isereguleeruvad süsteemid võivad pakkuda kulutõhusaid võimalusi turul ausa käitumise tagamiseks ja ebaõiglaste kaubandustavade likvideerimiseks, leiavad saadikud, kuid lisavad, et siiani on selliste süsteemide edu olnud tagasihoidlik. Põhjustena tuuakse välja piisav jõustamise puudumine; põllumajandustootjate  alaesindatus; pole erapooletuid juhtimisstruktuure  ja vaidluste lahendamise mehhanismides ei arvestata tarnijate "hirmufaktoriga".

Selleks, et võidelda ebaõiglaste kaubandustavadega ja tagada, et Euroopa põllumajandustootjatel ja tarbijatel on võimalus saada kasu õiglastest müümise ja ostmise tingimustest, on vaja ka ELi tasandi raamõigusakte, leiavad saadikud vastu võetud resolutsioonis.

Resolutsioonis märgitakse, et tarneahelaalgatust ning muid liikmesriikide ja ELi tasandi vabatahtlikke süsteeme tuleks edasi arendada ja edendada täiendusena liikmesriikide mõjusatele ja tugevatele jõustamise mehhanismidele. Samas tuleb tagada anonüümsete kaebuste esitamise võimalus ja hoiatava mõjuga karistuste kehtestamine ning tegevuse koordineerimine  ELi tasandil.

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (2015/2065(INI)) (07.06.2016)
Videosalvestis arutelust 06.06.2016)
AV materjalid
EPRS taustainfo

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu