skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
09/03/2016

Saadikud on vastu ELi salakaubaveo vastu võitlemise koostöölepingute uuendamisele tubakatootjatega

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsus enamus EP saadikuid Euroopa Komisjoni mitte uuendama ELi ja Philip Morris International (PMI) vahel sõlmitud salakaubaveoga võitlemiseks sõlmitud koostöölepingut, mille kehtivus lõpeb 2016. aasta juulis. Selle asemel kutsuvad nad üles keskenduma ELi ja rahvusvaheliste õiguslike vahendite kasutamisele.

Saadikud märgivad, et vastavalt Euroopa Komisjoni aruandele  on ELi turul  suurel hulgal salakaupu ja nn odavate valgete sigarettide hulk on järsult suurenenud. Sellest järeldub, et PMI lepingul ei ole olnud positiivset mõju rahvatervisele.

Koostöölepingute alusel võtsid neli ettevõtet endale kohustuse aktiivsemalt võidelda sigarettide salakaubaveo, võltsimise ja ebaseaduslike sigarettide müügiga.  Lepingu sõlminud ettevõtete vastu algatatud kohtuasjad lõpetati ning ELile ja liikmesriikidele maksti $2,15 miljardit.

Resolutsioonis märgitakse, et ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise  ning eeskätt sigarettide salakaubaveo ja võltsimise tõttu jääb ELil ja liikmesriikidel igal aastal saamata tulu tollimaksude, käibemaksu ja aktsiisi näol enam kui 10 miljardi euro ulatuses.

Saadikuid  paneb muretsema  lepingutes mainitud asjaolu, et Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) eelarvet rahastatakse osaliselt tubakatootjate aastamaksetest, mis  võib kaasa tuua teatava huvide konflikti.

Selle asemel, et PMI koostöölepingut uuendada, kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni keskenduma 2014. aasta ELi tubakadirektiivi rakendamisele. Direktiiv loob efektiivsed vahendid salakaubaveoga  võitlemiseks näiteks  ELi tasandi jälgimis- ja tuvastussüsteemi näol, mis rakendub 2019. aastal. Samuti peaksid liikmesriigid ratifitseerima Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) raamkonventsiooni, mis reguleerib sama valdkonda rahvusvahelisel tasandil.

Saadikud rõhutavad, et WHO tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli osalised on kohustatud kaitsma oma rahvatervise poliitikat tubakatööstuse ja teiste osapoolte  huvide eest.

Selleks, et aidata kaasa illegaalsete sigarettide tuvastamisele  kuni tubakadirektiiv täielikult jõustub paluvad saadikud Euroopa Komisjonil ette valmistada täiendavad reeglid, mis aitaksid võidelda nn odavate valgete sigarettidega.

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (09.03.2016)

Euroopa Komisjoni PMI koostöölepingu hindamine

EPRS taustainfo: koostöölepingud tubakatootjatega

OLAF:tubaka salakaubavedu

Koostööleping: Philip Morris International (PMI) (2004)

Koostööleping: Japan Tobacco (2007)

Koostööleping: British American Tobacco (BAT) (2010)

Koostööleping: Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010)

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu