skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
03/10/2016

EP täiskogu uudiskiri, 3.- 6. oktoober, Strasbourg

Euroopa ParlamentEuroopa Parlamendi istungisaal Strasbourgis
Euroopa Parlamendi istung Strasbourgis

Pariisi kliimakokkulepe: parlament valmis nõusolekut andma, Ülemkogu-eelne arutelu rände, Venemaa ja ELi kaubanduspoliitika teemal, saadikud karmistavad ELi ekspordikeeldu “piinamisvahenditele”, rändlustasud: kas “mõistliku kasutamise” klausel on mõistlik?

Pariisi kliimakokkulepe: parlament valmis nõusolekut andma

Euroopa Parlament on valmis toetama Pariisis eelmise aasta lõpus saavutatud kliimakokkulepet. ELi ministrid andsid sellele oma heakskiidu reedel, 30. septembril. Hääletus nõusoleku andmiseks toimub suure tõenäosusega teisipäeval kell 13 (Eesti aja järgi).

Esmaspäeva õhtul toimub EP keskkonnakomisjoni istung, kus valmistatakse ette soovitused täiskogu istungiks.

Edasised sammud Marrakeshis

Saadikud arutavad igal juhul ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni prioriteete järgmiseks läbirääkimiste vooruks, mis toimub Marrakeshis novembris (COP22).

Koostamisel olevas resolutsioonis rõhutavad saadikud vajadust ambitsioonikamate  heitkoguste vähendamise kohustuste järele.

Taustainfo

COP21 kokkulepe jõustub 30. päeval pärast kuupäeva, millal vähemalt 55 konventsiooniosalist, kelle kasvuhoonegaaside heide moodustab kokku  vähemalt 55 % maailma kasvuhoonegaaside heitest, on andnud ÜRO-le hoiule oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja.

Tänaseks on 61 konventsiooniosalist, sh USA ja Hiina kokkuleppe ratifitseerinud. Nende osaliste  kasvuhoonegaaside heide kokku annab 47,79 %.

arutelu: kolmapäeval, 5. oktoobril (COP22)

hääletus: teisipäeval, 4. oktoobril (COP21 Pariisi kokkulepe),neljapäeval, 6. oktoobril (COP22)

menetlus: nõusolekumenetlus (COP21), suuline küsimus ELi Nõukogule ja Euroopa Komisjonile ja resolutsioon (COP22)

#COP22 #ParisAgreement #ClimateChange #COP21

Viited

ELi Nõukogu pressiteade ratifitseerimise kohta (30.09.2016)

Euroopa Komisjoni pressiteade ratifitseerimise kohta (30.09.2016)

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis COP22 teemal (08.09.2016)

Raportöör Giovanni La Via (EPP, IT)

Küsimus ELi Nõukogule suuliseks vastamiseks COP22 teemal

Menetlusetapid

AV materjalid

Ülemkogu-eelne arutelu rände, Venemaa ja ELi kaubanduspoliitika teemal

Kolmapäeva hommikul arutavad saadikud koos EL Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega viimaseid arenguid rände- ja kaubanduspoliitikas ning ELi ja Venemaa suhteid. Tegemist on sisendiga Euroopa Ülemkogu 20.-21. oktoobril toimuvaks kohtumiseks.

Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtide kohtumine toimub Brüsselis. Kohtumisel peab kõne Euroopa Parlamendi president Martin Schulz.

arutelu: kolmapäeval, 5.oktoobril

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldus

#euco #migrationEU #Russia #trade

 

Viited

Euroopa Ülemkogu kohtumise päevakord

EP resolutsioon põgenike ümberpaigutamise kohta (pressiteade 15.09.2016)

EP resolutsioon EL-Venemaa suhete kohta (pressiteade 10.06.2015)

AV materjalid

Saadikud karmistavad ELi ekspordikeeldu “piinamisvahenditele”

Teisipäeval arutavad ja hääletavad saadikud uusi ELi reegleid, mis keelustavad kauplemise piinamis- ja hukkamisvahenditega. Läbirääkimistel liikmesriikidega määruse lõpliku sõnastuse osas lisasid saadikud klauslid, mis keelustavad julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks mõeldud vahendite turustamise ja transiidi.

Taustainfo

ELi Nõukogu 2005. aasta määrus keelustab teatavate kaupadega kauplemise, mille kasutamisel puudub muu eesmärk kui surmanuhtluse täideviimine või piinamine (nt elektritoolid, automaatsed surmava keemilise aine manustamise süsteemid), ja piirab selliste kaupade müümist, mis on valmistatud muul eesmärgil, aga mida  saab kuritarvitada piinamise ja hukkamise eesmärgil.

Kuigi määrus on saavutanud teatud tulemusi, on seda kritiseeritud  lünkade pärast, mis on võimaldanud  selliste toodete jätkuvat müümist. Reageerides 2010. aasta Euroopa Parlamendi resolutsioonile, esitas Euroopa Komisjon ettepaneku määruse muutmiseks. Parlamendi kaubanduskomisjon  esitas selliste kaupade müümise piiramiseks  veel mitmed muudatusettepanekud. ELi Nõukogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi läbirääkimistel saavutatud lõppversioon tuleb nüüd heaks kiita Euroopa Parlamendi täiskogu istungil.

arutelu: teisipäeval, 4. oktoobril

hääletus: teisipäeval, 4. oktoobril

pressikonverents: teisipäeval, 4. oktoobril kell 15.30 volinik Malmströmiga

menetlus: seadusandlik tavamenetlus

#StopTorture#trade   #deathpenalty

 

Viited

Kokkulepitud määruse eelnõu tekst

Pressiteade pärast läbirääkimiste lõppu (07/2016)

EP 2010. aasta resolutsioon

Raportöör Marietje Schaake (ALDE, NL)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

Rändlustasud: kas “mõistliku kasutamise” klausel on mõistlik?

Teisipäeva õhtul toimuva arutelu teemaks on Euroopa Komisjoni “mõistliku kasutamise” ettepanek, mille eesmärgiks on vältida rändlustasude kaotamise kuritarvitamist.

Rändlustasude kaotamise heakskiitmisega parlamendis 2015. aasta oktoobris andsid Euroopa Parlament ja ELi Nõukogu Euroopa Komisjonile ülesande välja töötada tugimeetmed, mille hulgas pidi olema ka “mõistliku kasutamise” mehhanism, mis hoiaks ära “kuritarvitamist ja ebaharilikku kasutamist”, sh süstemaatilist SIM-kaartide ostmist odavama teenusehinnaga riikidest ja müümist pidevaks kasutamiseks teistes riikides.

Euroopa Komisjoni viimast  “mõistliku kasutamise” reeglite ettepanekut  arutati EP tööstuskomisjonis 26. septembril, kus osa saadikuid rõhutas vajadust reegleid täpsustada ja tõhustada andmekaitset ning  tarbijate privaatsuse tagatisi.

arutelu: teisipäeval, 4. oktoober

menetlusetapid: Euroopa Komisjoni avaldus

#fairuse #roaming

 

Viited

Videosalvestis arutelust EP tööstuskomisjonis (26.09.2016)

EP tööstuskomisjoni kohtumise dokumendid

Euroopa Komisjoni info mõistliku kasutamise põhimõtte teemal

AV materjalid

Saadikud küsitlevad Euroopa Komisjoni huvide konflikti teemal

Teisipäeva õhtul esitavad saadikud Euroopa Komisjonile küsimusi praeguste ja endiste volinike huvide konfliktide ärahoidmise kohta.

Endine Madalmaade konkurentsivolinik Neelie Kroes on sattunud kriitika alla, kuna  ta ei deklareerinud oma kuulumist Bahamas asuva off-shore ettevõtte juhtkonda ajal, mil  ta töötas volinikuna Brüsselis.

Endist komisjoni presidenti José Manuel Barrosot on samuti kritiseeritud selle eest, et ta  asus sel suvel tööle kõrgele ametipostile investeerimispangas Goldman Sachs. See on kaasa toonud ELi ombudsmani sekkumise.

arutelu: teisipäeval, 4. oktoobril

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, arutelu

#ConflictofInterest #EUCommissioners

 

Viited

AV materjalid

ELi ombudsmani kiri Euroopa Komisjoni presidendile seoses Jose Manuel Barroso ametisse asumisega investeerimispangas Goldman Sachs

 

Saadikud arutavad Kreeka majandusreformide olukorda


Teisipäeva pärastlõunal korraldab parlament avaliku kuulamise Euroopa Komisjoni voliniku Pierre Moscoviciga Kreeka kohanemisprogrammi teemal, sh.  selle mõju ning väljavaadete üle, mis puudutavad Keeka ja kreeditoride vahelisi läbirääkimisi.

Parlament on seotud Kreeka finantsabi programmi järelevalvega  töögrupi kaudu, mida juhib Roberto Gualtieri (S&D, IT).

Taustainfo finantsabi töörühma kohta

21. jaanuaril 2016 kiitis EP esimeeste konverents heaks rea meetmeid ELi tasandil parlamentaarse järelevalve suurendamiseks finantsabi programmide üle. Nende meetmete hulgas on finantsabi töörühma loomine EP majandus- ja rahanduskomisjonis. Lisaks käivad saadikud visiitidel  abiprogrammidest toetust saavates riikides.

arutelu: teisipäeval, 4. oktoobril

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, arutelu

#ESM #Greece

 

Viited

Pressiteade pärast EP finantsabi töörühma kohtumist Euroopa Komisjoni asepresidendi Dombrovskise ja voliniku Moscoviciga Strasbourgis (11.04.2016)

Menetlusetapid

 

Muud päevakorrapunktid

 

 • Arutelu teemal: tasuta Interrail pilet 18. sünnipäevaks Euroopa noortele, teisipäeval
 • Arutelu naiste õiguste olukorra üle Poolas, kolmapäeval
 • Arutelu Calais’s asuva mitteametliku põgenikelaagri teemal, teisipäeval
 • Arutelu ja hääletus toiduga kokkupuutuvate materjalide ohutushinnangute tõhustamist puudutava resolutsiooni teemal, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Arutelu ja hääletus Süüria olukorda puudutava resolutsiooni teemal, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Arutelu olukorrast Colombias, kolmapäeval
 • Saadikud hääletavad resolutsiooni Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika vajadusest seoses hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumitega, kolmapäeval
 • Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis, arutelu kolmapäeval
 • Hääletus kalanduskontrolli ühtlustamise kohta ELis, teisipäeval
 • Läbipaistvusregistri laiendamist käsitlev institutsioonide vaheline kokkulepe, arutelu kolmapäeval
 • Inimõiguste resolutsioonid: Rwanda, Sudaan, Andy Halli juhtum
 • Õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele (kriminaalmenetluses) ja tagaotsitavatele (Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses), arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval