skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/09/2016

EP täiskogu uudiskiri, 12.-15. september, Strasbourg

Euroopa ParlamentEuroopa Parlamendi istungisaal Strasbourgis
Euroopa Parlamendi hoone Strasbourgis

Päevakorras: Arutelu olukorrast ELis ja liidu tulevikust Jean-Claude Junckeriga, parlament annab hinnangu julgeolekuliidu volinikule ja teised teemad.

Päevakorras: Arutelu olukorrast ELis ja liidu tulevikust Jean-Claude Junckeriga, parlament annab hinnangu julgeolekuliidu volinikule, arutelu Euroopa Komisjoni otsusest Apple’ile ebaseadusliku riigiabi andmise kohta Iirimaal, sõidukite heitkogused: saadikud hääletavad  uurimiskomisjoni vaheraportit, õigusriigi ja põhiõiguste olukord Poolas, ELi eelarve 2017: ELi Nõukogu kaitseb oma seisukohta.

Arutelu olukorrast ELis ja liidu tulevikust Jean-Claude Junckeriga

Kaks päeva enne ELi liikmesriikide riigi- ja valitsusjuhtide mitteametlikku kohtumist Bratislavas, millel ei osale Ühendkuningriigi esindajad, arutab Euroopa Parlament kolmapäeva hommikul, kuidas EL peaks edasi toimima. Arutelule eelneb Euroopa Komisjoni presidendi iga-aastane kõne olukorrast ELis.

Kolmetunnise arutelu käigus keskendutakse suure tõenäosusega rändeküsimustele, tööhõive edendamisele, võitlusele terrorismiga, Brexitile ja viisidele, kuidas tagada ELi kodanike põhiõigused. Kõne ja sellele järgnevat arutelu olukorrast ELis on Euroopa Parlamendi täiskogul peetud alates 2010. aastast. See on avapauguks ELi järgmise aasta poliitilise tegevuskava paikapanekul.

6. juulil hääletas parlament resolutsiooni, milles reastas oma prioriteedid Euroopa Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi jaoks.

 

arutelu: kolmapäeval, 14. septembril
menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, arutelu

#SOTEU #MigrationEU #terrorism #Brexit

Viited

Eurobaromeeter: Mida ootavad kodanikud ELilt

Pressiteade: EP prioriteedid Euroopa Komisjoni 2017. a. tööprogrammi jaoks (06.07.2016)

AV materjalid

Parlament annab hinnangu julgeolekuliidu volinikule

Parlament annab oma hinnangu Ühendkuningriigi esitatud volinikukandidaadile Sir Julian King’ile, kelle vastutusvaldkonnaks on määratud julgeolekuliitu puudutavad küsimused. Esmaspäeva õhtul toimub volinikukandidaadi avalik kuulamine EP kodanikuvabaduste komisjonis (LIBE). Vastavalt LIBE komisjoni soovitusele otsustab EP esimeeste konverents (EP president ja fraktsioonide juhid), kas lõpetada avaliku kuulamise menetlus. Sellele järgneb ametisse nimetamise hääletus parlamendi täiskogul.

Avalik kuulamine LIBE komisjonis toimub esmaspäeval, 12. septembril Strasbourgis kell 19-22 ning on jälgitav  interneti vahendusel.

Teisipäeval kohtuvad LIBE komisjoni kuuluvad parlamendifraktsioonide esindajad, et anda hinnang avalikule kuulamisele ja edastavad seejärel oma seisukoha EP esimeeste konverentsile. Kui esimeeste konverents otsustab, et kuulamismenetluse võib lõpetada, hääletab EP täiskogu seda neljapäeva lõunal. Hääletus on salajane.

Toimetajatele

Avalik kuulamine kestab kolm tundi. Julian King võib kuulamise alguses teha kuni 15-minutilise suulise avasõnavõtu. Seejärel toimub kaks küsimuste vooru. Kuulamise lõpus on kandidaadil võimalik teha kuni 5-minutiline suuline sõnavõtt.

Julgeolekuliidu voliniku volituste hulka kuuluvad Euroopa julgeolekutegevuskava rakendamine ja panustamine efektiivse ning toimiva julgeolekuliidu loomisesse. Julgeolekuliidu volinik asub tööle Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi juhtimise all. Ta hakkab täiendama rände, siseküsimuste ja kodakondsuse voliniku Dimitris Avramopoulose tööd.

Julian Kingi kandidatuuri esitas Ühendkuningriigi valitsus pärast seda, kui Lord Jonathan Hill tagasi astus.

avalik kuulamine: esmaspäeval, 12. septembril kell 20 (Eesti aeg)

hääletus : neljapäeval, 15. septembril

pressikonverents : LIBE komisjoni esimees Claude Moraes teeb lühikese avalduse teisipäeva hommikul pärast kohtumist LIBE komisjoni fraktsioonide esindajatega

menetlus: ametisse nimetamine

 

@JulianKingFCO  #EPhearing   #SecurityUnion

Viited

LIBE komisjoni info avaliku kuulamise kohta (sh kandidaadi CV ja kirjalikud küsimused)

EP kodukord

Pressiteade Julian Kingi volinikukandidaadiks nimetamise kohta (02.08.2016)

EK presidendi Jean-Claude Junckeri kiri Julian Kingile koos uue voliniku ülesannete kirjeldusega

 

Arutelu: Euroopa Komisjoni otsus Apple’ile ebaseadusliku riigiabi andmise kohta Iirimaal

Kolmapäeval algusega kell 16 (Eesti aja järgi) arutatakse täiskogu istungil koos volinik Vestageriga Euroopa Komisjoni otsust, mille kohaselt andis Iirimaa tehnoloogiafirmale Apple ebaseaduslikke maksusoodustusi. Need soodustused võimaldasid ettevõttel maksta teistega võrreldes oluliselt vähem makse.

Euroopa Komisjoni arvutuste kohaselt on Apple’i valikuline maksustamine Iirimaal võimaldanud ettevõttel maksta tulumaksu kahaneva  määraga:  nt. 1% 2003. aastal   ja 0,005% 2014. aastal.

Komisjon leiab, et see on ebaseaduslik vastavalt ELi riigiabi reeglitele, sest annab Apple’ile olulise eelise võrreldes teiste ettevõtetega, kellele kehtivad Iirimaa maksustamise eeskirjad.

Komisjon on otsustanud, et Iirimaa peab nüüd Apple'ilt tagasi nõudma 2003.–2014. aastal Iirimaal maksmata jäänud maksud, mis ulatuvad kuni 13 miljardi euroni. Sellele lisanduvad intressid. Iirimaa on  otsuse edasi kaevanud.

Pärast mitmeid avalikke kuulamisi tunnistajatega erinevatest hargmaistest ettevõtetest, sh Apple’ist, esitas parlamendi maksueelotsuste erikomisjon 2015. aastal oma soovitused ettevõtete maksustamise õiglasemaks ja läbipaistvamaks muutmiseks.

 

arutelu: kolmapäeval, 14. septembril
menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, arutelu

#LuxLeaks #TaxTransparency

 

Viited

Pressiteade TAXE 1 komisjoni raporti hääletuse kohta (25.11.2015)

Pressiteade TAXE 2 komisjoni raporti hääletuse kohta (06.07.2016)

Pressiteade EP soovituste vastuvõtmise kohta täiskogu istungil (16.12.2015)

Videosalvestis: Arutelu TAXE2 komisjonis Apple, Google, IKEA ja McDonalds esindajatega (15.03.2016)

 

Sõidukite heitkogused: saadikud hääletavad  uurimiskomisjoni vaheraportit

Teisipäeval hääletavad saadikud EP autotööstuse heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni  vahearuannet. Komisjon loodi pärast seda, kui tuli avalikuks pettus sõidukite heitkoguste mõõtmisel. Komisjon uurib võimalikku ELi reeglite rikkumist ja esitab lõpparuande 2017. aasta kevadel.

EP uurimiskomisjon on tänaseks kohtunud kaheteistkümnel  korral. Peetud on 50 tundi  avalikke kuulamisi, kus saadikute küsimustele on vastanud 37 isikut, sh eksperdid autotööstusest ja valitsusvälistest organisatsioonidest. Komisjoni ees on esinenud ka neli endist Euroopa Komisjoni volinikku. Lisaks  on EP komisjon tellinud uuringu erinevuste kohta reaalsetes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste ja tüübikinnituse tegemisel mõõdetavate heitkoguste vahel.

EP  on  palunud Euroopa Komisjonil esitada kõik sõidukite heitkoguste mõõtmisega seotud dokumendid, sh need, mis puudutavad Euroopa Komisjoni ühendatud uurimiskeskuse (Joint Research Centre) tööd.

Vahearuandes, mille koostasid saadikud Pablo Zalba Bidegain (EPP, ES) ja Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL), tehakse kokkuvõte senisest tööst ja sõnastatakse edasine tegevusprogramm. Komisjon kiitis vahearuande ühehäälselt heaks 13. juulil.

 

arutelu: teisipäeval, 13. septembril
hääletus: teisipäeval, 13. septembril
menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#EMIS #caremissions

Viited

Vaheraport autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta 

Pressiteade hääletuse kohta EMIS komisjonis (14.07.2016)

Raportöör Pablo Zalba Bidegain (EPP, ES)

Raportöör Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL)

Menetlusetapid

EPRS blogi: Heitkogused autotööstuses (ingl.k.)

EPRS taustainfo

AV materjalid

 

Õigusriigi ja põhiõiguste olukord Poolas

Teisipäeva pärastlõunal toimuval arutelul ja kolmapäeval hääletatavas resolutsioonis annavad saadikud hinnangu hiljutistele arengutele Poolas ja nende mõjule  põhiõiguste tagamisel. Arutelule eelnevad ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused.

Toimetajatele

Euroopa Komisjon otsustas 13. jaanuaril 2016. a. algatada õigusriigi põhimõtte kaitsmist käsitleva raamistiku esimese faasi, et selgitada olukorda Poolas. Esimene arutelu koos Poola peaministri Beata Szydło ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga toimus jaanuari täiskogu istungil Strasbourgis. Seejärel hääletasid saadikud aprilli täiskogu istungil vastavasisulist mitteseadusandlikku resolutsiooni. Euroopa Komisjon esitas oma  arvamuse õigusriigi olukorrast 1. juunil ja soovitused 27. juulil.

arutelu: teisipäeval, 13. septembril
hääletus: kolmapäeval, 14. septembril
menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#Poland #ruleoflaw #fundamentalrights

 

Viited

EK pressiteade: Euroopa Komisjoni soovitused olukorra kohta Poolas (27.07.2016)

EK pressiteade: Euroopa Komisjoni arvamus olukorrast Poolas (01.06.2016)

EK teatis: ELi õigusriigi tugevdamise raamistik

ELi põhiõiguste harta

 

ELi eelarve 2017: ELi Nõukogu asub oma seisukohta kaitsma

ELi Nõukogu esitab oma seisukoha Euroopa Liidu järgmise aasta  eelarve osas  teisipäeval. Nõukogu ettepanekut vähendada kulukohustusi 1,28 miljardi euro võrra (-0.81%) ja  makseid 1,1 miljardi euro võrra (-0.82%)  kritiseerisid  EP eelarvekomisjoni liikmed 31. augustil. Nad leidsid, et arvesse ei võeta  vajadusi, mis tulenevad rändekriisist ja madalast majanduskasvust.

Euroopa Komisjoni 30. juunil esitatud eelarve eelnõu sisaldab 157,6 miljardi euro ulatuses kulukohustusi ja 134,9 miljardi euro ulatuses makseid. Parlament hääletab oma ametlikku seisukohta täiskogu istungil 26. oktoobril. Seejärel peavad parlament ja ELi Nõukogu  kokkuleppele jõudma hiljemalt 17. novembriks. Vastasel juhul tuleb Euroopa Komisjonil esitada uus eelarve eelnõu.

arutelu: teisipäeval, 13. septembril
menetlus: eelarvemenetlus

#EUBudget

Viited

Nõukogu seisukoht 2017. aasta eelarve kohta (20.07.2016)

EP pressiteade (31.08.2016): EP eelarvekomisjoni saadikud avaldavad ELi Nõukogu seiskoha

EP resolutsioon: 2017.aasta eelarve koostamise suunised – III jagu

 

Muud päevakorrapunktid

 

Olukord Türgis, arutelu teisipäeval

Euroopa reisidokument ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval

Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka toetamiseks, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval

VKEde konkurentsivõime, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval

Sotsiaalne dumping ELis, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval

Investorite kaitse, hääletus kolmapäeval

Prioriteedid CITES COP 17-ks, arutelu teisipäeval, hääletus neljapäeval

Energiaturu uus korraldus, ELi kütte- ja jahutusstrateegia, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval

Inimõiguste resolutsioonid: Filipiinid, Somaalia, Zimbabwe, neljapäeval

 

Lisateave:


Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
tel: 630 6969
eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee
Facebook