Икономика, наука и качество на живота

Икономика, наука и качество на живота

Единният пазар е най-голямото постижение на ЕС. С премахването на старите митнически бариери хората, стоките, услугите и капиталите могат да се движат свободно навсякъде из Европа. За да се превърне това в реалност, европейските законодатели приеха стотици закони, целящи премахването на техническите, регулаторните и правните пречки в рамките на Съюза. В допълнение към единния пазар Европейският съюз е разработил редица политики, които оказват голямо влияние върху живота на неговите граждани и неговите предприятия. Околната среда, здравеопазването, правата на потребителите, конкуренцията, данъчното облагане, енергията, промишлеността, научните изследвания и социалните политики са областите, в които Съюзът може да се намесва. Икономическият и паричен съюз (ИПС) означава засилена координация на икономическите и паричните политики на държавите членки на европейско равнище и задължение за избягване на прекомерно високи бюджетни дефицити.