Сближаване, растеж и работни места Сближаване, растеж и работни места

Сближаване, растеж и работни места

Целта на структурните политики е насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС чрез подкрепа за създаването на работни места, конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите и устойчивото развитие, както и чрез подобряване на качеството на живот на гражданите на ЕС. Сближаването, селското стопанство, рибарство и транспортът са области, в които Съюзът може да се намесва. Една от ключовите цели на ЕС е да се намалят различията в равнището на развитие между неговите региони. Общата селскостопанска политика има за цел гарантирането на справедлив жизнен стандарт на земеделските стопани и предлагането на продукти на разумни цени за потребителите, като в същото време се подкрепят устойчиви практики. Целта на общата политика в областта на рибарството е гарантирането на устойчиво рибарство и аквакултура и на доходи и стабилни работни места за всички производители, като за постигането на тези цели се използват пазарни и финансови мерки. Успоредно с отварянето на транспортните пазари и създаването на трансевропейската транспортна мрежа, устойчивата мобилност е основно предизвикателство в момента. Туризмът, културата, образованието и спортът са също области, в които Съюзът играе активна роля.