Граждани: основни права, сигурност и правосъдие

Граждани: основни права, сигурност и правосъдие

Гражданите на ЕС имат право да пътуват, пребивават и работят навсякъде в Съюза. За пълното прилагане на тези права е създадена ефективна система, която непрекъснато се развива. Хартата на основните права на Европейския съюз обединява в един единствен текст всички права около няколко основни принципа: човешко достойнство, основни свободи, равенство, солидарност, граждански права и правосъдие. Всеки гражданин има право да отправи петиция до Парламента по въпрос, който попада в някоя от сферите на компетентност на Съюза. Европейската гражданска инициатива дава възможност на гражданите да инициират и подкрепят приемането на закони, които считат за необходими за целите на изпълнение на Договорите. Договорът от Лисабон въвежда няколко нови характеристики на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, включително по-ефикасна и демократична процедура за вземане на решения, по-големи правомощия на Съда на ЕС и нова роля за националните парламенти.