Title here Информационни фишове за Европейския съюз

Информационни фишове за Европейския съюз

Добре дошли на уебсайта на информационните фишове! Тези фишове са създадени през 1979 г. за първите преки избори за Европейски парламент, а целта им е да дадат на неспециалистите по един прост, сбит и точен начин общ поглед към институциите и политиките на Европейския съюз, както и към ролята на Европейския парламент в тяхното развитие.

Информационните фишове са групирани в пет глави: 1) Как функционира Европейският съюз; 2) Икономика, наука и качество на живота; 3) Сближаване, растеж и работни места; 4) Граждани: основни права, сигурност и правосъдие; и 5) Външни отношения на ЕС.

Изготвени от тематичните отдели и Отдела за подкрепа на икономическото управление, информационните фишове са достъпни на 24 езика. Онлайн версията се преразглежда и актуализира периодично през годината – веднага щом Парламентът приеме дадена важна позиция или политика.

Title here Как функционира Европейският съюз

историческо развитие на ЕС, поредицата от договори, правна система, процедури за вземане на решения, институции и органи, финансиране.

Title here Икономика, наука и качество на живота

вътрешен пазар, защита на потребителите и обществено здраве; социална политика, политика по заетостта, политики в областта на промишлеността, енергетиката и околната среда; ИПС, данъчно облагане и финансови услуги.

Title here Сближаване, растеж и работни места

регионална политика и политика на сближаване, обща селскостопанска политика и обща политика в областта на рибарството; транспорт, туризъм и трансевропейски мрежи; култура, образование и спорт

Title here Граждани: основни права, сигурност и правосъдие

индивидуални и колективни права, Хартата на основните права; свобода, сигурност и правосъдие, включително политики в областта на имиграцията и предоставянето на убежище.

Title here Външни отношения на ЕС

външна политика и политика за развитие и търговски отношения; насърчаване на правата на човека и демокрацията; разширяване и отношения отвъд съседните на ЕС страни.

Title here Съдържание

разглеждане на информационните фишове по глави и раздели и изтегляне или четене онлайн. Всеки информационен фиш може да бъде запаметен поотделно.

Обратна връзка

За всякакъв вид справки, моля, свържете се с Отдела за координиране на издателските и комуникационните дейности

електронна поща: editorial-secretariat@europarl.europa.eu