Железопътен транспорт

Европейската политика в областта на железопътния транспорт цели създаването на единно железопътно пространство. Отварянето на железопътния сектор към конкуренцията, започнало през 2001 г., беше предмет в рамките на десет години на три законодателни пакета и една преработка. Четвърти пакет, предназначен да доизгради единното железопътно пространство, беше приет през април 2016 г. (технически стълб) и през декември 2016 г. (пазарен стълб).

Правно основание и цели

Член 100, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Целта на общата транспортна политика е да се гарантира както конкуренцията, така и свободното предоставяне на услуги. За това е необходимо хармонизиране на техническите и административните правила, и на правилата за безопасност, което е от основно значение с цел постигане на оперативна съвместимост между отделните национални железопътни системи. Мерките за опазване на околната среда и защита на потребителите може също да се нуждаят от известно хармонизиране, по-специално, за да се избегне нарушаването на конкуренцията и да се улесни навлизането на нови предприятия на пазара.

В своята Бяла книга от 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011)0144), Комисията си постави за цел да гарантира, че до 2050 г. по-голямата част от пътническия транспорт на средни разстояния се осъществява по релсов път. В средносрочен план (до 2030 г.) следва да се утрои дължината на високоскоростната железопътна мрежа и да се поддържа гъста железопътна мрежа във всички държави членки. В дългосрочен план следва да се довърши високоскоростната железопътна мрежа на ЕС.

Постижения

A. Оперативна съвместимост

С Директива 96/48/ЕО от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове и Директива 2001/16/ЕО от 19 март 2001 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система в Европейския съюз стартира процес, който има за цел да направи възможно редовното използване на различните железопътни системи в държавите членки и безпроблемния преход от мрежата на една държава членка към мрежата на друга държава членка. В рамките на тези директиви бяха разработени няколко технически решения (т.нар. „технически спецификации за оперативна съвместимост“ или „ТСОС“).

Двете горепосочени директиви бяха изменени и актуализирани с Директива 2004/50/EО от 29 април 2004 г. Приложното поле на Директивата беше разширено, така че да обхване цялата конвенционална европейска железопътна мрежа, за да се отговори на изискванията за пълно отваряне на железопътната мрежа за вътрешни и международни товарни превози (януари 2007 г.) и за международен пътнически превоз (януари 2010 г.). Директива 2008/57/ЕО от 17 юни 2008 г., изменена с директиви 2009/131/EО и 2011/18/EС, преработи в един текст предходните директиви. В рамките на четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт Директива 2008/57/ЕО беше също преработена с Директива (ЕС) 2016/797 от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз.

Меморандуми за разбирателство бяха подписани през 2005 г., 2008 г., 2012 г. и 2016 г. между представители на железопътния сектор и Комисията, за да се намалят техническите пречки пред оперативната съвместимост и да се определят основните цели на сътрудничеството и ангажираността между партньорите.

От 1 януари 2007 г. националният и международният превоз на товари е напълно отворен за конкуренцията. С цел оптималното използване на международната мрежа за товарни превози и подобряване на оперативната ѝ съвместимост ЕС определи девет свои коридора за конкурентоспособен товарен превоз в Регламент (ЕС) № 913/2010 от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз. Целта беше да се даде конкурентоспособност на железниците спрямо другите видове транспорт за стоките, превозвани през няколко държави членки. Регламент (ЕС) № 913/2010 беше изменен с Регламент (ЕС) № 1316/2013 от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа за периода 2014 – 2020 г. През 2015 г. Регламент (ЕС) № 1316/2013 беше изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти. Предложението на Комисията COM(2016)0597 целеше удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, и влезе в сила на 16 октомври 2017 г.

Посредством четвъртия пакет в областта на железопътния транспорт Регламент (ЕИО) № 1192/69 от 26 юни 1969 г. относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия беше отменен и заменен с Регламент (ЕС) 2016/2337 от 14 декември 2016 г. Регламент (ЕО) № 1370/2007 от 23 октомври 2007 г. относно задълженията за обществени услуги за пътнически железопътен превоз беше също изменен благодарение на четвъртия пакет в областта на железопътния транспорт. Известен също като Регламент относно задълженията за обществени услуги, Регламент (ЕС) 2016/2338 от 14 декември 2016 г. измени Регламент (ЕО) № 1370/2007 по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози.

B. Европейска железопътна агенция и безопасност на железопътния транспорт

За подобряването на оперативната съвместимост и безопасността на европейската железопътна мрежа с Регламент (ЕО) № 881/2004 от 29 април 2004 г. беше създадена Европейска железопътна агенция (ERA) със седалище в Лил и Валансиен, Франция. Самата агенция няма правомощия да взема решения, а помага за изготвянето на предложения за решения за Комисията в областта на европейската железопътна мрежа и определянето на общи цели за безопасност. На 16 декември 2008 г. Регламент (ЕО) № 1335/2008 възложи нови задачи на ERA. На 11 май 2016 г. в рамките на четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт Регламент (ЕС) 2016/796 относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз отмени и замени Регламент (ЕО) № 881/2004, с оглед да допринася за по-нататъшното развитие и ефективното функциониране на единно европейско железопътно пространство, гарантиране на високо равнище на безопасност и оперативна съвместимост на железопътния транспорт и подобряване на конкурентоспособността на железопътния транспорт. ERA вече е единствената компетентна инстанция за издаването на сертификати за безопасност на превозните средства (за локомотивите и вагоните), които се използват за трансгранични операции, и единни сертификати за безопасност за железопътните предприятия, които извършват дейност в няколко държави членки.

От началото на 2020 г. до юли 2021 г. Парламентът работи по доклад по собствена инициатива, озаглавен „Железопътна безопасност и сигнализация: оценка на актуалното състояние във връзка с внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS)“ (2019/2191(INI)). Проектът на доклад беше приет на пленарната сесия през юли 2021 г.

C. Социално хармонизиране

Директива 2005/47/ЕО на Съвета от 18 юли 2005 г. урежда условията на труд на пътуващия персонал в оперативно съвместимия трансграничен железопътен транспорт. Тя се основава на споразумение между социални партньори в железопътния сектор на ЕС. Освен това Директива 2007/59/ЕО от 23 октомври 2007 г. има за цел да хармонизира минималните изисквания за квалификация и сертифициране на локомотивни и влакови машинисти в Съюза. В нея се посочва, че всички машинисти трябва да могат да представят лиценз и сертификат за хармонизирано допълнително обучение. На тази основа директивата предвижда взаимно признаване на квалификациите. От октомври 2011 г. се издават сертификати или лицензи на машинистите, които изпълняват трансгранични услуги, каботаж или превоз на стоки в друга държава членка, или които работят в поне две държави членки.

D. Достъпът до инфраструктура за железопътните предприятия

Съгласно Директива 95/18/ЕО от 19 юни 1995 г. относно лицензиране на железопътните предприятия всеки железопътен превозвач трябва да разполага с лиценз, за да има право на достъп до инфраструктурата на всички държави членки. Железопътният лиценз се издава от държавата членка, в която се намира седалището на превозвача, при условие че са изпълнени определени единни изисквания (надеждност, финансова стабилност и професионална компетентност). Тази директива бе изменена с Директива 2001/13/ЕО от 26 февруари 2001 г., определяща условията за упражняване на професията железопътен превозвач (по отношение на безопасността, от техническа, икономическа и финансова гледна точка), приложими на територията на ЕС, и уреждаща процедурата за одобрение, позволяваща функционирането на железопътните услуги за товарни превози по трансграничната европейска мрежа.

Директива 2012/34/ЕС от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство отмени и замени Директива 95/18/ЕО и Директива 2001/13/ЕО. Тя обедини в един документ основните принципи, отнасящи се до железопътното развитие (съсредоточено, наред с другото, върху отделянето на управлението на инфраструктура от транспортните операции), лицензирането на железопътните предприятия и инфраструктурните такси. Като цяло директивата стимулира конкуренцията, като предвижда по-голяма прозрачност на условията за достъп до пазара, ясно счетоводно разграничение, както и укрепване на националните регулаторни органи.

Четвъртият пакет в областта на железопътния транспорт има за цел да завърши изграждането на Единното европейско железопътно пространство и да бъде подобрена неговата оперативна съвместимост. На 14 декември 2016 г. беше приета Директива (ЕС) 2016/2370 (известна също като „Директивата за управлението“) за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура.

Директива 95/18/EО от 19 юни 1995 г. относно лицензиране на железопътните предприятия беше също изменена с Директива 2004/49/EО от 29 април 2004 г., налагаща сертификат за безопасност на всички железопътни предприятия за достъп до инфраструктурата. Директива 2008/110/EО от 16 декември 2008 г., също известна като Директива за железопътната безопасност, измени Директива 2004/49/EО. В рамките на четвъртия пакет в областта на железопътния транспорт Директива (ЕС) 2016/798 от 11 май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт отмени Директива 2008/110/ЕО.

E. Шумът от железопътния транспорт

Директива 2002/49/ЕО от 25 юни 2002 г., свързана с оценката и управлението на шума в околната среда, предоставя основата за приемането на мерки на равнището на ЕС за намаляване на шумовите емисии от железопътните вагони и инфраструктури, като доведе до специфични насоки, приети през 2003 г. и влезли в сила през юни 2006 г. През април 2011 г. с ново решение на Комисията бяха преразгледани техническите спецификации за оперативната съвместимост относно железопътния подвижен състав. На 8 юли 2008 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „Мерки за намаляване на шума по отношение съществуващия железопътен парк“ (COM(2008)0432), в което поставя целта за модернизиране на всички товарни вагони и определя 2015 г. като целева дата за изпълнение. Директива 2012/34/ЕС предвижда също така модулиране на таксите съобразно засегнатите от шума зони, за да се насърчи оборудването на вагоните с по-малко шумни спирачки (Европейска система за контрол на влаковете (ETCS)).

Ролята на Европейския парламент

В рамките на своите законодателни правомощия Парламентът подкрепи повечето предложения за хармонизиране на Комисията, но едновременно с това подчерта няколко аспекта:

  1. в своята резолюция от 11 март 2008 г. относно устойчивата европейска транспортна политика Парламентът изрази изрична подкрепа за въвеждането на системата за безопасност, контрол и сигнализация в железниците ERTMS/ETCS, за да се премахнат техническите препятствия, и призова за мерки за създаване на единно европейско железопътно пространство;
  2. в своята резолюция от 11 март 2009 г. относно постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи Парламентът призова Комисията да предприеме незабавни стъпки, за да изготви конкретни предложения за всички видове транспорт. Той също така отправи искане към Комисията да представи цялостна концепция за изчисление и разпределение на външните разходи и оценка на тяхното въздействие на базата на разбираем модел. След това Парламентът прикани Комисията да представи предложение за директива във връзка със събирането на постъпленията – съответстващи на нивото на шума – за локомотивите и вагоните;
  3. В своята резолюция от 9 септември 2015 г., озаглавена „Прилагане на Бялата книга от 2011 г. относно транспорта: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност“, Парламентът призова по отношение на железопътния транспорт за бързо приемане на четвъртия пакет за железопътния транспорт. През 2017 г. комисията по транспорт и туризъм разгледа преработено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (COM(2017)0548), по което Парламентът прие резолюция през ноември 2018 г. През октомври 2020 г. междуинституционалните преговори приключиха успешно и регламентът беше публикуван в Официален вестник на 17 май 2021 г.

На 15 декември 2020 г. Парламентът одобри междуинституционалното споразумение за обявяване на 2021 г. за Европейска година на железопътния транспорт. Според този доклад мерките, които трябва да бъдат предприети в рамките на Европейската година, ще включват инициативи за подчертаване на съществената роля на железопътния транспорт в транспорта „от врата до врата“ и за насърчаване на решения от типа „от работно място до работно място“ и „от дома до работното място“ чрез железопътен транспорт. С цел да се определят областите, в които е особено необходимо да се инвестира в железопътна инфраструктура, Комисията се приканва да проучи възможността за създаване на индекс за железопътна свързаност, за да се оцени съгласуваността, качеството и разнообразието на железопътната мрежа на ЕС, както и да се оцени нейната достъпност по отношение на възможностите, които тя предоставя за интермодалните пътувания.

Реагиране на избухването на COVID-19

1. Временна рамка за мерките за държавна помощ

В своя „Преглед на правилата за държавна помощ, приложими за сектора на сухопътния транспорт по време на пандемията от COVID-19“, службите на Комисията препоръчват на държавите членки, когато са необходими бързи действия, да сключват договори за обществени услуги по смисъла на директивите за обществените поръчки. Освен това се прилагат общите правила относно услугите от общ икономически интерес. Те уреждат условията, при които може да бъде предоставена компенсация за услуга от общ икономически интерес. При условие че са спазени всички изисквания, не е необходимо уведомяване съгласно правилата за държавна помощ.

Предложеният регламент COM(2020)0260 имаше за цел да отмени временно правилата, определени в Директива 2012/34/ЕС (вж. по-горе), като позволи на националните органи и заинтересованите страни в железопътния сектор да се справят по-лесно с редица отрицателни последици от пандемията от COVID-19: отмяна, намаляване или отлагане на таксите за достъп до релсов път за използването на железопътната инфраструктура, както и освобождаване от такси за резервации. Този регламент обхващаше референтен период до 31 декември 2020 г.

2. Удължаване на сроковете за транспониране

Вследствие на сериозните последици от пандемията транспортните предприятия и оператори, както и други засегнати лица, може да не са в състояние да изпълнят необходимите формалности или процедури за спазване на определени разпоредби на правото на ЕС. Регламент (ЕС) 2020/698 се отнася до прилагането на 12 законодателни текста (директиви и регламенти) за всички видове транспорт, включително железопътния, и удължава сроковете, предвидени за подновяване или удължаване на сертификати, лицензи или разрешителни, както и отлагането на някои периодични проверки и обучение. Този текст беше приет от Парламента през май 2020 г. Директива (ЕС) 2020/700 удължава с три месеца (от 16 юни до 16 септември) крайния срок за транспониране на Регламента относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз и Директива (ЕС) 2016/798 относно безопасността на железопътния транспорт, като се има предвид, че през 2019 г. само осем държави членки бяха транспонирали и двете директиви. Директива (ЕС) 2020/700 беше приета от Парламента и Съвета през май 2020 г. През септември 2020 г. Парламентът прие предложението за регламент за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19 (2020/0127(COD), което беше предназначено да допълни съществуващата рамка, свързана с железопътния транспорт. По този начин националните органи и заинтересованите страни в железопътния сектор могат по-лесно да се справят с редица отрицателни последици от пандемията от COVID-19 и да отговорят на неотложните потребности на железопътния сектор, докато тези последици продължават да съществуват.

 

Davide Pernice