Ефективното използване на ресурсите и кръговата икономика

Моделите на използване на ресурсите в миналото и сега са довели до високи равнища на замърсяване, влошаване на качеството на околната среда и изчерпване на природните ресурси. Политиката на ЕС в областта на отпадъците има дълга история и традиционно е била съсредоточена върху по-устойчиво управление на отпадъците от гледна точка на опазването на околната среда. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и Пакетът за кръговата икономика следва да променят тази тенденция, като превърнат икономиката на ЕС в устойчива икономика до 2050 г. Четирите нови директиви за отпадъците в приетия неотдавна Пакет за кръговата икономика въвеждат нови цели за управление на отпадъците по отношение на предотвратяването, повторната употреба, рециклирането и депонирането на отпадъци. В рамките на Европейския зелен пакт новият план за действие за кръговата икономика предоставя ориентирана към бъдещето програма за постигане на по-чист и по-конкурентоспособен ЕС и пълноценен принос за неутралността по отношение на климата.

Правно основание

Членове 191—193 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Цели и постижения

Всички продукти произлизат от природни ресурси. Икономиката на ЕС разчита в голяма степен на природните ресурси. Ако настоящите модели се запазят, влошаването и изчерпването на природните ресурси, както и генерирането на отпадъци ще продължат. В момента ресурсите се използват в мащаб, който застрашава шансовете на бъдещите поколения — и на развиващите се страни — да имат достъп до подобаващия им дял от ограничените ресурси. Рационалното използване на природните ресурси представлява едно от най-ранните съображения, свързани с околната среда, които са залегнали в основата на първите Европейски договори. Пътната карта за Европа с ефективно използване на ресурсите е сред ключовите инициативи на Седмата програма за действие за околната среда. Една от нейните основни цели е да разгърне икономическия потенциал на ЕС, така че той да е в състояние да бъде по-продуктивен, като същевременно използва по-малко ресурси и премине към кръгова икономика. Освен това приетият неотдавна Пакет за кръговата икономика включва мерки, които ще спомогнат да се стимулира преходът на ЕС към кръгова икономика чрез повишаване на рециклирането и повторното използване, в допълнение към това да се насърчи конкурентоспособността в световен план, да се засили устойчивият икономически растеж и да се създадат нови работни места.

A. Ефективно използване на ресурсите

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа е част от водещата инициатива за ефективно използване на ресурсите на стратегията „Европа 2020“. Тя подкрепя преминаването към устойчив растеж посредством нисковъглеродна икономика с ефективно използване на ресурсите. Пътната карта отчита напредъка, постигнат във връзка с тематичната стратегия за устойчиво използване на природните ресурси от 2005 г. и стратегията на ЕС за устойчиво развитие, и определя рамка за разработване и прилагане на бъдещи действия. Тя също така очертава структурните и технологичните промени, необходими до 2050 г., включително основните етапи, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. В нея се предлагат начини за повишаване на производителността на ресурсите и за прекъсване на връзката между икономическия растеж, от една страна, и използването на ресурсите и неговото въздействие върху околната среда, от друга.

B. Управление и превенция на отпадъците

Рамковата директива относно отпадъците беше продължение на тематичната стратегия за превенция и рециклиране на отпадъците и отмени предишната Рамкова директива относно отпадъците (75/442/ЕИО, кодифицирана като 2006/12/ЕО), Директивата относно опасните отпадъци (91/689/ЕИО) и Директивата относно обезвреждането на отработени масла (75/439/ЕИО). Тя имаше за цел да реформира и опрости политиката на ЕС чрез въвеждане на нова рамка и определяне на нови цели с акцент върху превенцията.

Регламентът относно превози на отпадъци ((EО) № 1013/2006) определи правила за превозите на отпадъци както в рамките на ЕС, така и между ЕС и държавите извън него със специфичната цел за подобряване на опазването на околната среда. Той обхвана превоза практически на всички видове отпадъци (с изключение на радиоактивни материали) с автомобилен, железопътен, морски и въздушен транспорт. По-специално износът на опасни отпадъци за държави извън Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и износът на отпадъци за обезвреждане извън държавите от ЕС/Европейската асоциация за свободна търговия бяха забранени. При все това незаконните превози на отпадъци продължават да представляват сериозен проблем; новият Регламент ((EС) № 660/2014) за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 цели следователно да гарантира по-еднакво прилагане на Регламента за превозите на отпадъци. Регламент (ЕС) № 660/2014 укрепи разпоредбите относно инспекциите на действащото законодателство с по-строги изисквания за националните инспекции и планиране.

C. Законодателство в областта на производството и потоците от отпадъци

Директива 2000/53/EО имаше за цел да намали отпадъците от излезлите от употреба превозни средства и техните компоненти, например чрез увеличаване на нивото на повторна употреба и оползотворяване до 95 % до 2015 г., а на нивото на повторна употреба и рециклиране — до най-малко 85 %. Тя също така насърчаваше производителите и вносителите да ограничат употребата на опасни вещества и да развиват интегрирането на рециклирани материали. Най-новият доклад за изпълнението показа, че Директивата относно излезлите от употреба превозни средства е транспонирана в националното законодателство на всички държави членки и се счита за задоволителна. През 2017 г. по-голямата част от държавите членки бяха постигнали целта си за 2015 г. за 85 % повторна употреба и рециклиране въз основа на средното тегло на превозно средство и година. През 2021 г. беше проведена обществена консултация относно преразглеждането на директивата. Регламентът на ЕС относно рециклирането на кораби ((EС) № 1257/2013) влезе в сила на 30 декември 2013 г. Неговата основна цел беше да предотврати, намали и да премахне произшествията, нараняванията и други неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, причинени от рециклирането и третирането на кораби в ЕС, по-специално с цел да се гарантира, че опасните отпадъци от рециклирането на корабите подлежат на екологосъобразно управление. Регламентът определи редица изисквания за корабите от ЕС, корабособствениците от ЕС, съоръженията за рециклиране на кораби, които имат готовност да рециклират кораби от ЕС, и за съответните компетентни органи или администрации.

Директива 2002/96/ЕО, изменена с Директива 2012/19/EС, имаше за цел опазване на почвата, водата и въздуха чрез подобряване и намаляване на изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Директива 2002/95/ЕО, отменена с Директива 2011/65/ЕС, относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВЕЕО), приета успоредно с Директивата относно ОЕЕО, имаше за цел да опази околната среда и човешкото здраве чрез ограничаване на употребата на олово, живак, кадмий, хром и бромирани забавящи горенето вещества в това оборудване. Прилагането на директивите относно ОЕЕО и ОВЕЕО в държавите членки се оказа трудно, като само една трета от всички електрически и електронни отпадъци са били събрани и правилно обработени. Тези две директиви, заедно с Директива 2012/18/ЕС, изискват от държавите членки да увеличат количеството отпадъци от електрическо и електронно оборудване, които събират, и да позволят на потребителите да връщат уредите във всеки магазин, продаващ малки електрически изделия, без да се налага да купуват нови.

Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори имаше за цел да подобри управлението на отпадъците и екологичните показатели на такива артикули чрез създаване на правила за тяхното събиране, рециклиране, обработване и обезвреждане. Директивата определи и пределно допустими стойности за някои опасни вещества (по-специално живак и кадмий) в батериите и акумулаторите. Директива за изменение 2013/56/ЕС премахна освобождаването за клетъчни батерии с живачно съдържание не повече от 2 % тегловно.

Съгласно Директива 96/29/Евратом на Съвета относно радиоактивните отпадъци и вещества, отменена с Директива 2013/59/Евратом на Съвета, всяка държава членка трябваше да направи задължително докладването за дейностите, при които има риск от йонизираща радиация. Превозите на радиоактивни отпадъци са обхванати от Регламент (Евратом) № 1493/93 на Съвета и Директива 2006/117/Евратом на Съвета.

Директива 94/62/EО обхвана всички опаковки на пазара в ЕС и всички отпадъци от опаковки — както използвани, така и произведени от индустриална, търговска, офис дейност, от магазини, услуги, домакинства или на друго ниво. Директивата за изменение 2004/12/ЕО определи критерии и разясни определението за „опаковка“. Освен това Директива (ЕС) 2015/720 измени Директива 94/62/EО по отношение на намаляването на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване, които избягват лесно потоците за управление на отпадъците и се акумулират в нашата околна среда, особено под формата на морски отпадъци. Директивата предвижда драстично намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички, като се поставя акцент върху всички пластмасови торбички с дебелина под 50 микрона.

Директивата относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (Директивата относно минните отпадъци, 2006/21/EО) имаше за цел справянето със значимите рискове за околната среда и здравето, свързани с обема и потенциала на замърсяване на настоящите и историческите отпадъци от миннодобивната промишленост.

D. Обработване и обезвреждане на отпадъци

Прогресивното прилагане на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО) във всички държави членки увеличи количествата на утайките от отпадъчни води, които изискват обезвреждане.

Директивата относно депонирането на отпадъци (1999/31/EО) имаше за цел превенцията или намаляването на неблагоприятните въздействия от депонирането върху околната среда, в частност върху повърхностните води, подпочвените води, почвата и въздуха, както и върху човешкото здраве. Прилагането все още продължава да е неудовлетворително, тъй като не всички разпоредби са транспонирани във всички държави членки и все още съществува голям брой незаконни депа.

Директива 2000/76/ЕО относно изгарянето на отпадъците имаше за цел да предотврати или намали, доколкото е възможно, замърсяване на въздуха, водата и почвата, причинено от изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци. Считано от ноември 2010 г., тя беше отменена с Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността и свързани директиви.

E. Пакет за кръговата икономика от 2018 г.

През декември 2015 г. Комисията представи план за действие за кръговата икономика и четири законодателни предложения за изменение на следните правни актове: a) Рамковата директива относно отпадъците; б) Директивата относно депонирането на отпадъци; в) Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки и г) директивите относно излезлите от употреба превозни средства, относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и относно ОЕЕО. Някои от тези предложения бяха предизвикани от правни задължения за преразглеждане на целите за управление на отпадъците. Рамковата директива за отпадъците изискваше от Комисията да предприеме следните мерки до края на 2014 г.: преглед на целите за 2020 г. за повторната употреба и рециклирането на битовите отпадъци и отпадъците от строителство и разрушаване, определяне на цели за предотвратяване на образуването на отпадъци за 2020 г., и извършване на оценка на редица мерки, включително режимите на разширена отговорност на производителя. Директивата относно депонирането на отпадъци изискваше от Комисията да направи преглед на заложените в нея цели до юли 2014 г. и Директивата за опаковките — до края на 2012 г.

Приети през май 2018 г. след междуинституционални преговори между Парламента и Съвета, четирите директиви ((EС) 2018/849, (EС) 2018/850, (EС) 2018/851 и (EС) 2018/852) включват следните основни елементи:

  • Обща за ЕС цел за рециклиране на 65 % от битовите отпадъци до 2035 г. (55 % до 2025 г. и 60 % до 2030 г.);
  • Обща за ЕС цел за рециклиране на 70 % от опаковъчните отпадъци до 2030 г.;
  • Задължителна цел за депата за намаляване на депонирането с максимум 10 % от битовите отпадъци до 2035 г.;
  • Забрана за депониране на разделно събирани отпадъци, като се изисква разделно събиране на биологичните отпадъци до 2023 г. и за текстила и опасните отпадъци от домакинствата до 2025 г.;
  • Популяризиране на икономически инструменти за намаляване на депонирането;
  • Опростени и подобрени определения и хармонизирани методи за изчисляване на равнищата на рециклиране в ЕС;
  • Конкретни мерки за насърчаване на повторното използване и стимулиране на промишлената симбиоза — превръщането на страничен за един отрасъл продукт в суровина за друг;
  • Задължителни режими на разширена отговорност на производителите — за производителите да пускат по-екологосъобразни продукти на пазара и да подкрепят схеми за възстановяване и рециклиране (за опаковки, батерии, електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни средства, например).

F. Пластмасите в кръговата икономика

На 16 януари 2018 г. Комисията публикува съобщение, в което излага стратегия за пластмасите в кръговата икономика. В стратегията се определят основните предизвикателства, включително ниската степен на повторна употреба и рециклиране на пластмасовите отпадъци, емисиите на парникови газове, свързани с производството и изгарянето на пластмаси, както и наличието на пластмасови отпадъци в океаните. Комисията предлага всички опаковки от пластмаси да бъдат годни за рециклиране или повторно използване до 2030 г. С цел да се отбележи напредък към постигането на тази цел, стратегията представя широк спектър от мерки, съсредоточени в четири области: 1) подобряване на рентабилността и качеството на рециклирането на пластмаси; 2) ограничаване на замърсяването с пластмасови отпадъци; 3) привличане на инвестиции и иновации във веригата за създаване на стойност от пластмаси и 4) извличане на ползи от глобалните действия.

Като част от Стратегията за пластмасите за справяне с разточителните и нанасящи вреда пластмасови отпадъци чрез законодателни действия и вследствие на предложение на Комисията от 28 май 2018 г., Съветът и Парламентът договориха намаляване на замърсяването с пластмаси чрез определяне на строги нови ограничения по отношение на някои пластмасови продукти за еднократна употреба (Директива (ЕС) 2019/904). Продуктите, които ще бъдат забранени в ЕС, включват пластмасови прибори (вилици, ножове, лъжици и пръчици), пластмасови чинии и сламки, съдове за храни и напитки, изработени от експандиран полистирол и памучни клечки за уши, изработени от пластмаса. От 2025 г. нататък държавите членки ще имат задължителната цел всички бутилки за напитки от PET да съдържат поне 25 % рециклирана пластмаса. До 2030 г. всички пластмасови бутилки ще имат поне 30 % рециклирано съдържание.

G. Новият план за действие за кръговата икономика в рамките на Европейския зелен пакт

Новият план за действие за кръгова икономика за по-чиста и по-конкурентоспособна Европа беше публикуван на 11 март 2020 г. и е един от крайъгълните камъни на Европейския зелен пакт — новата програма на ЕС за устойчив растеж. В него бяха обявени инициативи по време на целия жизнен цикъл на продуктите, насочени например към тяхното проектиране, насърчаване на процесите на кръгова икономика, насърчаване на устойчивото потребление и стремеж да се гарантира, че използваните ресурси се задържат възможно най-дълго в икономиката на ЕС.

На 10 декември 2020 г. Комисията прие първия етап от плана за действие. Той е предложение за регламент за модернизиране на законодателството на ЕС в областта на батериите. Целта е акумулаторните батерии, пуснати на пазара на ЕС, да са устойчиви, кръгови, високоефективни и безопасни през целия си жизнен цикъл и да се събират, преработват и рециклират, като се превръщат в истински източник на ценни суровини. Включва задължителни изисквания за всички акумулаторни батерии (т.е. промишлени, автомобилни, на електрически превозни средства и преносими), пуснати на пазара на ЕС. Тези изисквания включват използването на материали с отговорно снабдяване, с ограничено използване на опасни вещества, минимално съдържание на рециклирани материали, въглероден отпечатък, показатели и трайност, етикетиране и постигане на целите за събиране и рециклиране.

На 17 ноември 2021 г. Комисията прие предложение относно превозите на отпадъци, в което се предлагат по-строги правила за износа на отпадъци, по-ефективна система за движението на отпадъците като ресурс и конкретни действия срещу трафика на отпадъци. Износът на отпадъци в държави от ОИСР ще бъде наблюдаван и може да бъде преустановен, ако предизвиква сериозни екологични проблеми в държавата на местоназначение. Износът на отпадъци към държави, които не са членки на ОИСР, ще бъде ограничен и разрешен само ако тези държави са в състояние да ги управляват по устойчив начин.

На 30 ноември 2022 г. Комисията предложи да се преразгледа Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки и прие също така съобщението относно рамка за политиката относно пластмасите на биологична основа, биоразградимите и компостируемите пластмаси.

Потреблението на текстилни изделия в Европа е на четвърто място по въздействие върху околната среда и изменението на климата — след храната, жилищата и мобилността. На 30 март 2023 г. Комисията публикува стратегията на ЕС за устойчива и кръгова текстилна промишленост. В тази стратегия се определят конкретни действия, за да се гарантира, че до 2030 г. текстилните продукти, пуснати на пазара на ЕС, са устойчиви и рециклируеми, не съдържат опасни вещества и че зачитат социалните права и околната среда.

Роля на Европейския парламент

Парламентът многократно призова за нов дневен ред за бъдещ европейски растеж, в чиято основа е ефективното използване на ресурсите, което би наложило някои радикални промени в нашите модели на производство и потребление. Начин на мислене, който е съсредоточен върху целия жизнен цикъл, следва да подобри използването на вторичните суровини и да създаде правилните икономически стимули за избягването на отпадъци и за повторното им използване.

След стратегията на Комисията за пластмасите в кръговата икономика от януари 2018 г. Парламентът прие резолюция относно тази стратегия през септември 2018 г. В резолюцията се призовава Комисията, наред с другото, да обмисли въвеждането на изисквания за минимално рециклирано съдържание за определени пластмасови продукти, пуснати на пазара на ЕС. В нея се препоръчва създаването на истински единен пазар за рециклирани пластмаси, предлагат се мерки за борба с морските отпадъци и се изисква забрана на пластмасовите микрочастици в козметични и почистващи продукти до 2020 г. Парламентът проведе разискване на пакета от мерки за кръговата икономика в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), като по този пакет бяха предложени 2000 изменения.

В резолюцията на Парламента от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт се призовава за амбициозен нов план за действие за кръговата икономика, който трябва да има за цел намаляване на общия отпечатък върху околната среда и ресурсите на производството и потреблението в ЕС, като същевременно се предоставят силни стимули за иновации, устойчива стопанска дейност и пазари за неутрални по отношение на климата и нетоксични кръгови продукти. В нея се изтъква силното взаимодействие между действията в областта на климата и кръговата икономика, по-специално в отраслите с високо потребление на енергия и високи въглеродни емисии, и се призовава за определянето на цел на равнище ЕС за ефективно използване на ресурсите.

На 17 януари 2023 г. Парламентът прие преговорната си позиция за преговорите с правителствата на държавите от ЕС относно нов закон за преразглеждане на процедурите и мерките за контрол на ЕС за превози на отпадъци. С преразгледаното законодателство би трябвало да се опазва по-добре околната среда и да се защитава по-добре човешкото здраве, като същевременно се използват пълноценно възможностите, предоставяни от отпадъците, за да се постигне целта на ЕС за кръгова икономика с нулево замърсяване. Парламентът призова за създаването на основан на риска механизъм на ЕС за целеви подбор, който да дава насоки на държавите от ЕС, извършващи инспекции за предотвратяване и откриване на незаконни превози на отпадъци.

За повече информация по тази тема, моля, посетете уебсайта на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

 

Georgios Amanatidis / Nicoleta Lipcaneanu