Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е един от основните финансови инструменти на европейската политика на сближаване. Предназначението му е да спомага за смекчаване на различията в степента на развитие на европейските региони и да подобрява жизнения стандарт в най-необлагодетелстваните региони. Особено внимание се отделя на регионите, които са засегнати от тежки и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните региони, които са с много ниска гъстота на населението, и островните, трансграничните и планинските региони.

Правно основание

Членове 174—178 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Цели

Съгласно член 176 от ДФЕС ЕФРР е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в ЕС. Тази цел се постига чрез предоставяне на подкрепа за:

 • развитието и структурното приспособяване на изоставащите региони;
 • преобразуване на регионите със западаща промишленост.

ЕФРР има две основни цели, а именно:

 • инвестиции в растеж и работни места, насочени към укрепване на пазара на труда и на регионалните икономики;
 • европейско териториално сътрудничество, насочено към укрепване на трансграничното, международното и междурегионалното сътрудничество в рамките на ЕС.

Предоставените за първата цел средства бяха разпределени в полза на три различни категории региони:

 • по-силно развитите региони с БВП на глава от населението от над 90 % спрямо средната стойност за Съюза;
 • регионите в преход с БВП на глава от населението между 75 и 90 % спрямо средната стойност за Съюза;
 • най-слабо развитите региони с БВП на глава от населението от под 75 % спрямо средната стойност за Съюза.

Чрез ЕФРР се подкрепя също така устойчивото градско развитие. През периода 2014—2020 г. най-малко 5 % от средствата по ЕФРР за всяка от държавите членки трябваше да бъдат предназначени за интегрирани действия за устойчиво градско развитие с цел справяне с икономическите, демографските и социалните предизвикателства и предизвикателствата в областта на околната среда и климата, които засягат градските райони.

Подробностите във връзка с предоставянето и използването на средствата на ЕФРР са определени в споразуменията за партньорство, които са стратегически документи, изготвени от всяка държава членка с участието на регионални и социални партньори.

Тематична концентрация

Разходите по линия на ЕФРР поставят акцент върху определените в стратегията приоритети. През периода 2014 — 2020 г. основните приоритетни оси бяха:

 1. научните изследвания и иновациите;
 2. информационните и комуникационните технологии;
 3. малките и средните предприятия (МСП);
 4. насърчаването на нисковъглеродната икономика.

В зависимост от категорията на региона, който получава подкрепа, степента на концентрация върху посочените приоритети варира. Най-развитите региони трябва да разпределят най-малко 80 % от средствата, които са получили по линия на ЕФРР, за поне два от тези приоритети и най-малко 20 % — за насърчаването на нисковъглеродната икономика. Регионите в преход трябва да разпределят най-малко 60 % от средствата, които са получили по линия на ЕФРР, за поне два от тези приоритети и най-малко 15 % — за насърчаването на нисковъглеродната икономика. По-слабо развитите региони трябва да разпределят най-малко 50 % от средствата, които са получили по линия на ЕФРР, за поне два от тези приоритети и най-малко 12 % — за насърчаването на нисковъглеродната икономика.

Бюджет и финансови правила

През програмния период 2014—2020 г. ЕС разпредели над 350 милиарда евро за политиката на сближаване. Това съответства на 32,5 % от общия бюджет на ЕС за периода. На ЕФРР бяха предоставени близо 199 милиарда евро. Това включваше 9,4 милиарда евро за Европейско териториално сътрудничество и 1,5 милиарда евро специални средства за най-отдалечените и слабо населените региони.

Равнището на съфинансиране, което се изисква за финансирани от ЕФРР проекти, е съобразено с развитието на съответните региони. В най-слабо развитите региони (и най-отдалечените региони) ЕФРР може да финансира до 85 % от стойността на даден проект. В регионите в преход финансирането може да достигне до 60 % от стойността на даден проект, а в най-силно развитите региони — до 50 %.

Европейският фонд за регионално развитие през периода 2021—2027 г.

През 2021 г. ЕС навлезе в нов многогодишен програмен период. Правилата за ЕФРР за периода 2021 — 2027 г. са определени в:

 • регламент относно ЕФРР и относно Кохезионния фонд;
 • регламент относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg).

Тези регламенти подкрепят двете текущи цели на ЕФРР: „Инвестиции за растеж и работни места“ и „Европейско териториално сътрудничество“.

Те поддържат също така тематичната концентрация за двата основни приоритета: подпомагане за иновациите, цифровата икономика и МСП, предоставяно чрез стратегия за интелигентно специализиране (цел на политиката 1); по-екологична, нисковъглеродна и кръгова икономика (цел на политиката 2). Новата политика на сближаване въведе също списък с дейности, които не трябва да бъдат подкрепяни от ЕФРР. В него са включени извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали, летищната инфраструктура (с изключение на най-отдалечените региони) и някои операции по управлението на отпадъци (например депа).

За програмния период 2021—2027 г. за ЕФРР бяха разпределени около 200,36 милиарда евро (включително 8 милиарда евро за Европейско териториално сътрудничество и специални средства в размер на 1,93 милиарда евро за най-отдалечените региони). Най-слабо развитите региони ще се възползват от съфинансиране в размер до 85 % от стойността на проектите. Процентът на съфинансиране за регионите в преход и за по-развитите региони ще достига съответно до 60 и до 40.

След 2020 г. подкрепата за градовете ще бъде увеличена. Най-малко 8 % от средствата по ЕФРР (на национално равнище) ще бъдат заделяни за устойчиво градско развитие и за създаването на Европейска инициатива за градовете.

Роля на Европейския парламент

Европейският парламент има еднакви правомощия със Съвета на Европейския съюз при изготвянето на нови разпоредби относно европейските структурни и инвестиционни фондове. Регламентът за ЕФРР и за Кохезионния фонд за периода 2021—2027 г. беше предмет на обикновената законодателна процедура, съгласно която Европейският парламент има пълни права да предлага изменения. По време на преговорите относно политиката на сближаване на Европейския съюз за периода 2021 — 2027 г. Европейският парламент успя да увеличи процента на съфинансирането за проекти и да повиши гъвкавостта при прилагането на правилата. Освен това той увеличи подкрепата, която се осигурява по линия на ЕФРР за градовете и интегрираните политики за развитие на градската среда.

 

Marek Kołodziejski