Občané: základní práva, bezpečnost a spravedlnost

Občané: základní práva, bezpečnost a spravedlnost

Občané EU mají právo volně se pohybovat, žít a pracovat kdekoli na území Unie. Aby mohla být tato práva uplatňována v plné míře, byl zaveden účinný systém, který se neustále vyvíjí. Listina základních práv sdružuje v jednom textu všechna práva každého člověka, která rozděluje podle několika hlavních principů: lidské důstojnosti, základních svobod, rovnosti, solidarity, občanských práv a spravedlnosti. Všichni občané mají právo předkládat Parlamentu petice v jakékoli věci spadající do oblasti působnosti Unie. Evropská občanská iniciativa dává občanům možnost vyslovit se pro přijetí právních předpisů, které považují za nezbytné pro provádění Smluv. Lisabonskou smlouvou bylo do Smluv vloženo několik nových ustanovení v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, k nimž patří efektivnější a současně demokratičtější rozhodovací postup, rozšíření pravomocí Soudního dvora EU a nová úloha vnitrostátních parlamentů.