Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) er et af den europæiske samhørighedspolitiks vigtigste finansielle instrumenter. Den har til formål at mindske forskellene mellem udviklingsniveauerne i de europæiske regioner og forbedre levestandarten i de mindst begunstigede regioner. Der lægges særlig vægt på de regioner, der lider under alvorlige og varige naturbetingede eller demografiske ulemper, såsom de nordligste, meget tyndtbefolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder.

Retsgrundlag

Artikel 174-178 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Mål

Artikel 176 i TEUF fastsætter, at formålet med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling er at udligne de største regionale skævheder i Unionen. Den opnår dette mål gennem støtte til:

 • udvikling og strukturtilpasning af udviklingsmæssigt tilbagestående regioner
 • omstilling i industriområder i tilbagegang.

EFRU har to hovedmål, nemlig:

 • investering i vækst og arbejdspladser, der har til formål at styrke arbejdsmarkedet og regionale økonomier
 • europæisk territorialt samarbejde med henblik på at styrke grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde inden for EU.

De midler, der er afsat til det første mål, er blevet tildelt tre forskellige kategorier af regioner:

 • mere udviklede regioner med et BNP pr. indbygger på over 90 % af EU-gennemsnittet
 • overgangsregioner med et BNP pr. indbygger på mellem 75 % og 90 % af EU-gennemsnittet
 • mindre udviklede regioner med et BNP pr. indbygger på under 75 % af EU-gennemsnittet.

EFRU støtter ligeledes bæredygtig byudvikling. I perioden 2014-2020 skulle mindst 5 % af EFRU-støtten til hver medlemsstat øremærkes til integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling for at imødegå de økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, demografiske og sociale udfordringer, der påvirker byområder.

Detaljerede oplysninger om tildelingen og den fremtidige brug af EFRU-midler fastsættes i partnerskabsaftalerne. Det er strategidokumenter, som udarbejdes af den enkelte medlemsstat med bistand fra regionale myndigheder og arbejdsmarkedets parter.

Tematisk koncentration

EFRU-finansiering fokuserer på de prioriteter, der er anført i strategien. I perioden 2014-2020 var de vigtigste prioriteter:

 1. forskning og innovation
 2. informations- og kommunikationsteknologier
 3. små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
 4. fremme af en kulstoffattig økonomi.

Koncentrationsgraden for disse prioriteter vil variere afhængigt af den regionskategori, der modtager støtte. Mere udviklede regioner skal afsætte mindst 80 % af deres EFRU-midler til mindst to af disse prioriteter og mindst 20 % til fremme af den kulstoffattige økonomi. Overgangsregioner skal afsætte mindst 60 % af deres EFRU-midler til mindst to af disse prioriteter og mindst 15 % til fremme af den kulstoffattige økonomi. Mindre udviklede regioner skal afsætte mindst 50 % af deres EFRU-midler til mindst to af disse prioriteter og mindst 12 % til fremme af den kulstoffattige økonomi.

Budget- og finansbestemmelser

I programmeringsperioden 2014-2020 brugte EU over 350 mia. EUR på samhørighedspolitikken. Det svarede til 32,5 % af det samlede EU-budget i perioden. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling fik tildelt omkring 199 mia. EUR. Det indbefattede 9,4 mia. EUR til europæisk territorialt samarbejde og 1,5 mia. EUR i særlige tildelinger til regioner i den yderste periferi og tyndt befolkede regioner.

Omfanget af den nødvendige samfinansiering til projekter, der finansieres af EFRU, tilpasses udviklingen i de pågældende regioner. I de mindre udviklede regioner (og regioner i den yderste periferi) kan EFRU finansiere op til 85 % af projektudgifterne. I overgangsregionerne kan op til 60 % og i de mere udviklede regioner op til 50 % af projektudgifterne dækkes.

Europæisk territorialt samarbejde i perioden 2021-2027

I 2021 indledte EU en ny flerårig programmeringsperiode. Reglerne for EFRU i perioden 2021-2027 er fastsat i:

 • en forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
 • en forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg).

Disse forordninger fastholder de to nuværende mål med EFRU: »investeringer i vækst og beskæftigelse« og »europæisk territorialt samarbejde«.

De fastholder også tematisk koncentration med hensyn til de to topprioriteter: støtte til innovation, den digitale økonomi og SMV'er gennem en strategi for intelligent specialisering (PO1) og en grønnere, kulstoffattig og cirkulær økonomi (PO2). Med den nye samhørighedspolitik blev der også indført en liste over aktiviteter, der ikke skal støttes af Samhørighedsfonden. Den omfatter nedlukning eller opførelse af atomkraftværker, lufthavnsinfrastruktur (undtagen i regionerne i den yderste periferi) og visse affaldshåndteringsoperationer (f.eks. deponering).

I programmeringsperioden 2021-2027 er der afsat omkring 200,36 mia. EUR til EFRU (herunder 8 mia. EUR til europæisk territorielt samarbejde og 1,93 mia. EUR i særlige bevillinger til regionerne i den yderste periferi). Mindre udviklede regioner (og regioner i den yderste periferi) vil nyde godt af en samfinansieringssats på op til 85 % af projektudgifterne. Samfinansieringssatserne for overgangsregioner og for mere udviklede regioner vil udgøre op til henholdsvis 60 % og 40 %.

Efter 2020 vil støtten til byerne blive styrket. Mindst 8 % af EFRU-midlerne (på nationalt plan) vil blive øremærket til bæredygtig byudvikling og til oprettelsen af det europæiske initiativ for byområder.

Europa-Parlamentets rolle

Europa-Parlamentet er ligestillet med Rådet for Den Europæiske Union med hensyn til udarbejdelse af ny lovgivning vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde. Forordningen om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden 2021-2027 var underlagt den almindelige lovgivningsprocedure, i henhold til hvilken Europa-Parlamentet har fuld ret til at foreslå ændringer. Under forhandlingerne om EU's samhørighedspolitik for perioden 2021-2027 lykkedes det Europa-Parlamentet at øge graden af samfinansiering for projekter og forbedre fleksibiliteten i forbindelse med anvendelsen af bestemmelserne. Det har desuden styrket den støtte, der ydes af EFRU til byer og integrerede bypolitikker.

 

Marek Kołodziejski