Συνοχή, μεγέθυνση και θέσεις εργασίας

Συνοχή, μεγέθυνση και θέσεις εργασίας

Οι διαρθρωτικές πολιτικές επιδιώκουν να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή μέσα στην ΕΕ, στηρίζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα και καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών της ΕΕ. Η συνοχή, η γεωργία, η αλιεία και οι μεταφορές είναι τομείς όπου η Ένωση έχει λόγο. Ένας από τους βασικούς στόχους της ΕΕ είναι η μείωση των ανισοτήτων στα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών της. Η κοινή γεωργική πολιτική επιδιώκει ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους αγρότες και προϊόντα διαθέσιμα σε λογικές τιμές για τους καταναλωτές, προωθώντας παράλληλα την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών. Η κοινή αλιευτική πολιτική επιδιώκει να επιτύχει μια βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια και να εξασφαλίσει εισοδήματα και σταθερές θέσεις εργασίας για όλους τους παραγωγούς, προωθώντας τους στόχους αυτούς μέσα από παρεμβάσεις στην αγορά και μέσα από δημοσιονομικά μέτρα. Παράλληλα με το άνοιγμα των αγορών του τομέα των μεταφορών και τη δημιουργία του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί σήμερα μείζον ζητούμενο. Ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και ο αθλητισμός είναι επίσης τομείς στους οποίους η Ένωση έχει ενεργό ρόλο.