Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Καλωσήλθατε στον ιστότοπο των θεματολογικών δελτίων. Τα θεματολογικά δελτία δημιουργήθηκαν το 1979 για τις πρώτες άμεσες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους μη ειδικούς, με απλό και συνοπτικό τρόπο — αλλά πάντα με ακρίβεια — μια πλήρη εικόνα των θεσμικών οργάνων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξέλιξή τους.

Τα θεματολογικά δελτία χωρίζονται σε πέντε κεφάλαια: 1) Ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 2) Οικονομία, επιστήμη και ποιότητα ζωής· 3) Συνοχή, ανάπτυξη και απασχόληση· 4) Πολίτες: θεμελιώδη δικαιώματα, ασφάλεια και δικαιοσύνη 5) Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ.

Τα θεματολογικά δελτία συντάσσονται από τα επιμέρους θεματικά τμήματα χάραξης πολιτικής και τη Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και διατίθενται σε 24 γλώσσες. Η διαδικτυακή έκδοση ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά καθ' όλη την διάρκεια του έτους, κάθε φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί σημαντικές θέσεις ή πολιτικές.

Ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιστορική εξέλιξη της ΕΕ, οι διαδοχικές Συνθήκες, το νομικό σύστημά της, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όργανα και οργανισμοί, χρηματοδότηση.

Οικονομία, επιστήμη και ποιότητα ζωής

Εσωτερική αγορά, προστασία των καταναλωτών και δημόσια υγεία· κοινωνική, βιομηχανική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική· ΟΝΕ, φορολογία και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Συνοχή, μεγέθυνση και θέσεις εργασίας

Περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχής, κοινή γεωργική και κοινή αλιευτική πολιτική· μεταφορές, τουρισμός και διευρωπαϊκά δίκτυα· πολιτισμός, εκπαίδευση και αθλητισμός.

Πολίτες: θεμελιώδη δικαιώματα, ασφάλεια και δικαιοσύνη

ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη, περιλαμβανομένων των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου.

Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ

Εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές και εμπορικές σχέσεις· η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· η διεύρυνση και οι σχέσεις με χώρες που δεν γειτονεύουν με την ΕΕ.

Περιεχόμενα

Μπορείτε να φυλλομετρήσετε τα θεματολογικά δελτία ανά κεφάλαιο και είτε να τα μεταφορτώσετε ή να τα διαβάσετε στο διαδίκτυο. Κάθε θεματολογικό δελτίο μπορεί να μεταφορτωθεί μεμονωμένα.