Η χρηματοδότηση της ΚΓΠ: στοιχεία και αριθμοί

Η χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) παραδοσιακά γινόταν από ένα μόνο ταμείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), που αντικαταστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2007 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Ο κανονισμός για την ΚΓΠ 2023-2027 εισάγει ένα νέο μοντέλο υλοποίησης (στρατηγικό σχέδιο) για όλες τις δαπάνες της ΚΓΠ.

Νομική βάση

  1. Άρθρο 40, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·
  2. Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 , της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021-έως 2027·
  3. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·
  4. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·
  5. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2117 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.

Η εξέλιξη του γεωργικού δημοσιονομικού πλαισίου

Έχοντας θεσπιστεί τον Ιανουάριο του 1962, η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) διαρθρωνόταν γύρω από το ΕΓΤΠΕ. Το 1964, το Ταμείο χωρίστηκε σε δύο τμήματα, ήτοι στο Τμήμα «Εγγυήσεων» και στο Τμήμα «Προσανατολισμού», τα οποία διέπονταν από διαφορετικούς κανόνες.

Από το 1988, τα κονδύλια αυτά υπάγονταν σε αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία μετά την εισαγωγή της πρώτης διοργανικής συμφωνίας, η οποία περιείχε δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 1988-1992.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 εγκρίθηκε το 2006 (1.4.3). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 δημιούργησε δύο ευρωπαϊκά γεωργικά ταμεία, τα οποία χρηματοδοτούν την ΚΓΠ: το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ΕΓΤΕ (πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ) χρηματοδοτεί όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς (3.2.5)και όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά (3.2.4). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 καθορίζει τα δημοσιονομικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά του προγραμματισμού του ΕΓΤΑΑ (δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ) (3.2.6). Το ΕΓΤΑΑ συγχρηματοδοτεί τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και δασικού τομέα, τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, καθώς και τη δημιουργία τοπικών ικανοτήτων (πρωτοβουλία Leader). Με τη νέα ΣΛΕΕ (3.2.1), οι δύο κλάδοι της δημοσιονομικής αρχής (Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) αποφασίζουν από κοινού για το σύνολο των γεωργικών δαπανών.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 εγκρίθηκε το 2013. Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 καθόρισε τις γεωργικές δαπάνες για την περίοδο 2014-2020, οι οποίες ανήλθαν σε 408 313 δισ. EUR (71,3 % για τις άμεσες ενισχύσεις, 24,4 % για την αγροτική ανάπτυξη και 4,3 % για τα μέτρα στήριξης της αγοράς).

Τον Δεκέμβριο του 2020, οι συννομοθέτες ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διατεθούν 378 532,3 εκατ. EUR (σε τρέχουσες τιμές) στους δικαιούχους της ΚΓΠ από την 1η Ιανουαρίου 2021, ποσό που αντιστοιχεί στο 31 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ (βλ. πίνακα κατωτέρω). Τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης της ΚΓΠ θα επωφεληθούν από τους πρόσθετους πόρους του προγράμματος «Next Generation EU» (NGEU) για τη χρηματοδότηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης μετά την κρίση λόγω της COVID-19 (8 070,5 εκατ. EUR) (βλ. πίνακα κατωτέρω). Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των αναλήψεων υποχρεώσεων της ΚΓΠ για την περίοδο 2021-2027 ορίζεται σε 386 602,8 εκατ. EUR.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΓΠ ΣΤΗΝ ΕΕ-27 (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων - εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές) (A)
Έτος 2021
(B)
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
2021-2027 (ΠΔΠ)
 
% (B)
 
(1) ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΓΠ
Άμεσες ενισχύσεις και γεωργικά μέτρα στήριξης της αγοράς
 
40 368,0
 
290 534,0
 
76,8 %
(2) ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΓΠ
(2α) Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΠΔΠ
(2β) Πρόσθετα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του NGEU (προσωρινό μέσο ανάκαμψης)
 
15 345,0
 
2 387,7
 
87 998,3
 
8 070,5
 
23,2 %
 
---
 
(3) ΣΥΝΟΛΟ ΚΓΠ 2021-2027 ΕΕ-27 [(1) + (2α)] 55 713,0 378 532,3 100 %
(4) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΕ 168 496,0 1 221 719,5 ---
(5) % της ΚΓΠ [(3) / (4)] 33,1 % 31,0 % ---
(6) ΣΥΝΟΛΟ ΚΓΠ: ΠΔΠ 2021-2027 + NGEU 2021-2022 [(1) + (2α) + (2β)] 58 100,7 386 602,8 ---
(7) ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΠ 2021-2027 + NGEU 2021-2022 333 108,9 1 642 788,7 ---
(8) % της ΚΓΠ [(5) / (6)] 17,4 % 23,5 % ---

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΚΓΠ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ (ΕΕ-27, 2021)

  Κατανομή ανά κράτος μέλος
Άμεσες ενισχύσεις/αγορές και άλλα μέτρα 2021 / Αγροτική ανάπτυξη 2021 (εκατ. EUR)
Κράτος μέλος a. Άμεσες ενισχύσεις
(Πρώτος πυλώνας — ΕΓΤΕ)
b. Σύνολο
Πρώτος πυλώνας — ΕΓΤΕ
(συμπερ. (α.))
c. Σύνολο
ΕΓΤΑΑ
(δεύτερος πυλώνας)
(β+γ)
% του συνόλου της ΕΕ
BE 498,6 557,3 83,2 1,17 %
BG 843,2 867,9 354,6 2,25 %
HR 347,7 360,7 382,1 1,36 %
CZ 852,3 869,4 357,1 2,25 %
DK 798,5 808,2 116,7 1,7 %
DE 4 615,1 4 739,8 1 354,0 11,2 %
EE 165,4 167,1 91,6 0,47 %
EL 1 990,9 2 232,6 635,8 5,3 %
ES 5 055,0 5 666,8 1 149,3 12,5 %
FR 6 807,7 7 372,2 1 913,1 17,1 %
IE 1 180,7 1 190,6 343,3 2,8 %
IT 3 552,3 4 241,7 1 470,8 10,5 %
CY 47,3 52,71 22,2 0,14 %
LV 294,7 297,1 124,0 0,77 %
LT 510,2 514,7 188,9 1,3 %
LU 34,3 34,9 15,41 0,1 %
HU 1 276,6 1 310,4 576,5 3,5 %
MT 5,1 5,2 14,9 0,04 %
NL 651,3 703,1 163,1 1,6 %
AT 683,3 707,3 580,7 2,37 %
PL 3 319,7 3 351,3 1419 8,8 %
PT 756,4 8 60,9 393,7 2,3 %
RO 1 885,2 1 953,0 1 215,1 5,8 %
SI 132,5 139,5 119,1 0,5 %
SK 384,7 395,8 138,9 1,0 %
FI 517,3 526,0 388,3 1,7 %
SE 673,0 686,3 319,7 1,85 %
EU 0,0 164,2 0,0 0,3 %
EU-27 37 878,8 40 776,5 14 566,4

Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 15η δημοσιονομική έκθεση για το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για το οικονομικό έτος 2021.

Τον Δεκέμβριο του 2021, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τρεις νομοθετικές προτάσεις για την ΚΓΠ 2023-2027. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115, ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116και ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/2117 εισήγαγαν ένα νέο μοντέλο υλοποίησης για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ με βάση τα εθνικά στρατηγικά σχέδια που καταρτίζονται από κάθε κράτος μέλος. Η νέα νομοθεσία για την ΚΓΠ επικεντρώνεται στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα και εφαρμόζει μια εξατομικευμένη προσέγγιση που παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για την κατανεμημένη χρηματοδότηση των προβλεπόμενων δημόσιων δαπανών που καθορίζονται στα σχέδια και των δύο ταμείων.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΤΑΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΓΠ 2023-2027.

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Συνεισφορά της ΕΕ (EUR) Εθνική συγχρηματοδότηση* Συνολικές δημόσιες δαπάνες (της ΕΕ και της εθνικής συγχρηματοδότησης) % ως μερίδιο των συνολικών δημόσιων δαπανών
Στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)
BISS – Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα (άρθρα 21-28) 96 697 483 142 δεν ισχύει 96 697 483 142 31 %
CIS – Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη (άρθρα 32-35) 23 030 903 969 23 030 903 969 7 %
CIS-YF – Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των γεωργών νεαρής ηλικίας (άρθρο 30) 3 407 403 394 3 407 403 394 1 %
CRISS – Συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα (άρθρο 29) 20 094 247 101 20 094 247 101 7 %
Οικολογικό πρόγραμμα – προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων (άρθρο 31) 44 712 639 715 44 712 639 715 15 %
Βαμβάκι – Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι (άρθρα 36-41) 1 232 110 245 1 232 110 245 0,4 %
Σύνολο άμεσων ενισχύσεων – ΕΓΤΕ** 189 109 706 310 δεν ισχύει 189 109 706 310 62 %
Μελισσοκομία (άρθρα 54-56) 285 607 172 324 387 287 609 994 458 0,2 %
Ελιές (άρθρα 63-65) 218 729 300 δεν ισχύει 218 729 300 0,07 %
Οίνος (άρθρα 57-60) 4 142 887 347 4 142 887 347 1 %
Λυκίσκος (άρθρα 61-62) 10 940 000 10 940 000 0,004 %
Φρούτα και λαχανικά (άρθρα 49-53) 4 142 887 347 4 142 887 347 1 %
Άλλοι τομείς (άρθρα 66-68) 110 171 983 110 171 983 0,04 %
Συνολική τομεακή στήριξη — ΕΓΤΕ (επίσης άρθρα 42-48) 8 915 271 473 324 387 287 9 239 658 760 3 %
Στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
AECC (γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις) — Σχετικές με την περιβαλλοντική και κλιματική ευημερία, καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων (άρθρο 70)
20 289 987 423 12 922 384 337 33 212 371 761 11 %
ANC — Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (άρθρο 71) 10 598 347 767 8 117 856 724 18 716 204 491 6 %
ASD — Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (άρθρο 72) 501 286 959 329 170 180 830 457 139 0,3 %
INV — Επενδύσεις (άρθρα 73 και 74) 18 433 062 578 12 945 827 188 31 378 889 766 10 %
INSTAL — Εγκατάσταση γεωργών και νεοφυών επιχειρήσεων (άρθρο 75) 3 411 775 402 1 763 146 568 5 174 921 970 2 %
RISK — Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων (άρθρο 76) 2 731 774 898 1 859 749 688 4 591 524 586 1 %
COOP — Συνεργασία (άρθρο 77) 7 033 768 843 4 125 997 116 11 159 765 960 4 %
KNOW — Γνώση και πληροφόρηση (άρθρο 78) 1 134 104 929 939 153 317 2 073 258 246 0,7 %
Τεχνική βοήθεια*** 1 864 585 916 δεν ισχύει 1 864 585 916 0,6 %
Συνολική στήριξη μέσω του ΕΓΤΑΑ — Αγροτική ανάπτυξη 65 998 694 714 43 003 285 120 109 001 979 834 35 %
Σύνολο προβλεπόμενων δαπανών ΚΓΠ 264 023 672 497 43 327 672 407 307 351 344 904  

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκεκριμένα 28 στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ (2023-2027), Ιούνιος 2023

* Η εθνική συνεισφορά ή συγχρηματοδότηση δεν περιλαμβάνει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 146 του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Οι πληρωμές για στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δεν περιλαμβάνονται στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Περιλαμβάνονται οι μεταφορές μεταξύ ταμείων

** Άμεσες ενισχύσεις: Όσον αφορά το προσαρμοσμένο παράρτημα V του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ (το σύνολο περιλαμβάνει το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης), όταν τα κράτη μέλη έχουν κάνει την επιλογή αυτή, το σύνολο περιλαμβάνει το εκτιμώμενο ποσό που προκύπτει από την επιβολή ανώτατου ορίου στα ποσά που χορηγούνται στους γεωργούς και, ως εκ τούτου, το προγραμματισμένο σύνολο όλων των παρεμβάσεων στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων είναι υψηλότερο από το ποσό που ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, οπότε η διαφορά αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο· οι ενισχύσεις για το βαμβάκι δεν προγραμματίζονται ως παρέμβαση και τα κονδύλιά τους καθορίζονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

*** Αγροτική ανάπτυξη: δεν περιλαμβάνεται η τεχνική βοήθεια που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους· οι πληρωμές πρόωρης συνταξιοδότησης, που είναι μέτρο από την περίοδο 2007-2013 με μέγιστες πληρωμές για 15 έτη (περίπου 5 εκατ. EUR συνολικά, συμπεριλαμβανομένων 2 εκατ. EUR που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΓΤΑΑ), δεν περιλαμβάνονται

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι διοργανικές συμφωνίες του 1988, του 1993, του 1999 και του 2006 επέτρεψαν στο Κοινοβούλιο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιρροή του σε σχέση με τις υποχρεωτικές δαπάνες. Το 2009 η Συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στο Κοινοβούλιο ισότιμο λόγο με εκείνον του Συμβουλίου σε όλη τη διαδικασία του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι μακρές διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 κατέληξαν σε συμφωνία τον Νοέμβριο του 2013. Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε αυξημένη ευελιξία στη διαχείριση των κονδυλίων του προϋπολογισμού, ενίσχυσε την ενότητα του προϋπολογισμού, εξασφάλισε την άμεση χρήση από τα κράτη μέλη των εκκρεμών πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του 2013 και εξασφάλισε αύξηση των πιστώσεων που διατέθηκαν στο πλαίσιο του τομέα 1 (ανταγωνιστικότητα) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2013 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2013). Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου βελτίωσε ορισμένες χρηματοδοτικές πτυχές της νέας ΚΓΠ, μετά τους τελευταίους τριμερείς διαλόγους που διεξήχθησαν τον Σεπτέμβριο του 2013.

Η πρώτη πρόταση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 υποβλήθηκε στις 2 Μαΐου 2018. Το εν λόγω σχέδιο μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού αντικαταστάθηκε τον Μάιο του 2020 από μια δεύτερη πρόταση που ενισχύθηκε από το σχέδιο «Next Generation EU» ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να συμβάλουν καλύτερα στην αποκατάσταση των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του στα ψηφίσματά του της 14ης Νοεμβρίου 2018, της 23ης Ιουλίου 2020 και της 17ης Δεκεμβρίου 2020.

Μετά από μακρά διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, επιτεύχθηκε συμφωνία στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

Τον Ιούνιο του 2022, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «A long term vision for the EU’s rural areas» (Ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ), η οποία θέτει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές στο επίκεντρο των στρατηγικών της ΕΕ. Στις 13 Δεκεμβρίου 2022 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ – προς ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές έως το 2040. Το ψήφισμα αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των αγροτικών περιοχών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, στηρίζει την ανάπτυξη ενός αγροτικού συμφώνου, τονίζει τη σημασία των μηχανισμών αγροτικής θωράκισης και υπογραμμίζει την ανάγκη για συνέργειες και συντονισμό μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για τις εν λόγω περιοχές.

 

Vera Milicevic