Euroopan digitaalistrategia

Digitaalisten palvelualustojen nopea ja laaja kehitys sekä julkisista data-avaruuksista ja tekoälyn kaltaisista uusista teknologioista käytävät keskustelut vaikuttavat yhteiskunnan kaikkiin aloihin. Monet uudet tavat viestiä, tehdä ostoksia tai käyttää tietoa verkossa ovat tulleet osaksi arkeamme, ja ne kehittyvät jatkuvasti. Näitä kysymyksiä käsitellään Euroopan digitaalistrategiassa 2020–2030. Siinä keskitytään turvallisiin digitaalisiin ympäristöihin ja palveluihin, tasapuolisiin toimintaedellytyksiin suurten alustojen kanssa digitaalisilla markkinoilla sekä Euroopan digitaalisen suvereniteetin vahvistamiseen. Samalla edistetään tavoitetta tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Oikeusperusta

Perussopimuksissa ei ole nimenomaisesti tieto- ja viestintätekniikkaa koskevia määräyksiä, mutta unioni voi toteuttaa alan toimia erinäisten alakohtaisten ja monialaisten toimintapolitiikkojen puitteissa, joita ovat teollisuuspolitiikka (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 173 artikla), kilpailupolitiikka (SEUT:n 101 ja 109 artikla), kauppapolitiikka (SEUT:n 206 ja 207 artikla), Euroopan laajuiset verkot (SEUT:n 170 ja 172 artikla), tutkimus ja teknologinen kehittäminen sekä avaruuspolitiikka (SEUT:n 179 ja 190 artikla), energiapolitiikka (SEUT:n 194 artikla), lainsäädännön lähentäminen sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan parantamiseksi (SEUT:n 114 artikla), tavaroiden vapaa liikkuvuus (SEUT:n 26 artikla ja 28–37 artikla), henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus (SEUT:n 45 ja 66 artikla), koulutus, ammatillinen koulutus, nuoriso ja urheilu (SEUT:n 165–166 artikla) sekä kulttuuri (SEUT:n 167 artikla).

Tavoitteet

Lissabonin strategian jälkeen hyväksyttiin vuonna 2010 kymmenvuotinen Euroopan digitaalistrategia. Siinä määritettiin ensimmäistä kertaa tieto- ja viestintätekniikan keskeinen mahdollistava rooli Euroopan tavoitteiden saavuttamisessa. Vuonna 2015 julkaistussa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa digitaalistrategiaa kehitettiin edelleen ja linjattiin erityissäännöksiä oikeudenmukaisen, avoimen ja turvallisen digitaalisen ympäristön luomiseksi. Strategialla oli kolme päätavoitetta: 1) parantaa kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksia saada digitaalisia tuotteita ja palveluja koko Euroopassa, 2) luoda digitaalisten verkkojen ja palvelujen menestymiselle otolliset olosuhteet ja 3) maksimoida digitaalisen talouden kasvumahdollisuudet.

Vuonna 2020 julkaistiin toinen digitaalistrategia ”Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa”. Viisivuotisessa strategiassa keskityttiin kolmeen keskeiseen tavoitteeseen digitaalialalla: ihmisten hyväksi toimiva teknologia, oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen talous sekä avoin, demokraattinen ja kestävä yhteiskunta. Vuonna 2021 strategiaa täydennettiin kymmenvuotisella digitaalisella kompassilla: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten, jossa vuoteen 2030 ulottuvat EU:n päämäärät on muunnettu konkreettisiksi tavoitteiksi.

Saavutukset

Euroopan ensimmäinen digitaalistrategia: 2010–2020

Ensimmäisen digitaalistrategian tavoitteena oli parantaa kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksia saada digitaalisia tuotteita ja palveluja koko Euroopassa luomalla EU:lle kuluttajille ja yrityksille tarkoitettu käyttäjien oikeuksien ja suojelun kehittynyt järjestelmä, johon sisältyi

  • sähköisen viestinnän hintojen alentaminen (asetus (EU) N:o 531/2012) ja verkkovierailumaksujen poistaminen 14. kesäkuuta 2017 alkaen (kotimaanhintainen verkkovierailu),
  • kaikkien saatavilla olevien internetyhteyksien parantaminen ja peruslaajakaistan yleinen kattavuus, jotka perustuvat pääasiassa mobiili- ja satelliittilaajakaistan kehitykseen, jotta kaikille keskeisille sosioekonomisille toimijoille voidaan luoda gigabittiyhteydet, ja
  • kuluttajansuojan parantaminen televiestinnän alalla yksityisyyden suojaa (direktiivi 2009/136/EY) ja tietosuojaa (direktiivi 95/46/EY) koskevalla lainsäädännöllä, jota on edelleen vahvistettu uudella tietosuojaa koskevalla sääntelykehyksellä (asetus (EU) 2016/679 ja direktiivi 2016/680).

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) huolehtii kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission välisestä yhteistyöstä, edistää hyviä käytäntöjä ja yhteisiä toimintatapoja ja yhdenmukaistaa viestintää koskevaa sääntelyä sisämarkkinoilla (asetus (EU) 2018/1971). Euroopan parlamentti lujitti BERECiä, jotta voitiin luoda otolliset olosuhteet digitaalisten verkkojen ja palvelujen menestymiselle.

Strategian tavoitteena oli myös maksimoida digitaalisen talouden kasvupotentiaali edistämällä digitaalisia taitoja ja suurteholaskentaa, digitalisoimalla teollisuutta ja palveluja, kehittämällä tekoälyä ja uudenaikaistamalla julkisia palveluja. Maarajoituksia (asetus (EU) 2018/302) ja digitaalisten palvelujen siirrettävyyttä (asetus (EU) 2017/1128) koskevat uudet säännöt hyväksyttiin, jotta kuluttajat voivat käyttää yhdestä EU:n jäsenvaltiosta ostettuja verkkosisältöpalveluja myös vieraillessaan toisessa jäsenvaltiossa.

Edellä mainittujen tietosuojaa koskevien uusien sääntelykehysten (asetus (EU) 2016/679 ja direktiivi (EU) 2016/680) lisäksi EU on toteuttanut useita toimia helpottaakseen nopeasti reagoivan datatalouden kehittämistä. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

  • asetus muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta (asetus (EU) 2018/1807), jonka nojalla yritykset ja julkishallinnot voivat tallentaa ja käsitellä muita kuin henkilötietoja valitsemassaan paikassa,
  • kyberturvallisuusasetus (asetus (EU) 2019/881), jolla vahvistetaan EU:n kyberturvallisuusvirastoa (ENISA) ja luodaan kyberturvallisuuden sertifiointikehys tuotteille ja palveluille, ja
  • avointa dataa koskeva direktiivi (direktiivi (EU) 2019/1024), jossa säädetään yhteiset säännöt julkisen sektorin hallussa olevien tietojen eurooppalaisille markkinoille.

Euroopan toinen digitaalistrategia: 2020–2030

Toisen digitaalistrategian laatimisessa keskityttiin digitaaliteknologian mukanaan tuomiin suuriin muutoksiin, digitaalisten palvelujen ja markkinoiden keskeiseen rooliin sekä EU:n uusiin teknologisiin ja geopoliittisiin tavoitteisiin. Strategisten tiedonantojensa ”Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa” ja ”Euroopan digitaalinen vuosikymmen” pohjalta komissio vahvisti erityiset toimet, joihin se aikoo ryhtyä edistääkseen turvallisten ja suojattujen digitaalisten palvelujen ja markkinoiden luomista. Lisäksi kvanttilaskennan kehittäminen, lohkoketjustrategia ja lohkoketjuun perustuva kauppapolitiikka, ihmiskeskeinen ja luotettava tekoäly, puolijohteet (eurooppalainen siruja koskeva säädös), digitaalisen suvereniteetti, kyberturvallisuus, gigabittiliitettävyys, 5G ja 6G, eurooppalaiset data-avaruudet ja infrastruktuuri sekä maailmanlaajuisten teknologiastandardien asettaminen ovat kaikki kuluvan vuosikymmenen painopisteitä. Komissio ehdotti 9. maaliskuuta 2021 digitaalista kompassia (COM(2021)0118), jonka neljä digitaalista tavoitetta on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä:

  • Osaaminen: vähintään 80 prosentilla aikuisväestöstä on digitaaliset perustaidot, ja EU:ssa työskentelee 20 miljoonaa tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijaa ja tieto- ja viestintätekniikan alan työpaikoissa on nykyistä enemmän naisia.
  • Yritykset: 75 prosenttia yrityksistä käyttää pilvipalveluja, massadataa ja tekoälyä; digitaaliteknologian käyttöaste on vähintään perustasoa yli 90 prosentissa EU:n pienistä ja keskisuurista yrityksistä; EU:n ”yksisarvisyritysten” määrä on kaksinkertaistunut.
  • Infrastruktuuri: kaikilla eurooppalaisilla kotitalouksilla on gigabittiyhteydet ja 5G-verkko kattaa kaikki asutut alueet; huipputason kestävien puolijohteiden tuotanto EU:ssa on vähintään 20 prosenttia koko maailman tuotannosta; EU:ssa otetaan käyttöön 10 000 ilmastoneutraalia erittäin suojattua verkon reunasolmua, ja Euroopalla on sen ensimmäinen kvanttitietokone.
  • Julkiset palvelut: kaikki tärkeimmät julkiset palvelut ovat käytettävissä verkossa; kaikilla kansalaisilla on pääsy sähköisiin potilastietoihinsa, ja 80 prosenttia kansalaisista käyttää digitaalista tunnistusratkaisua.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma on EU:n uusi digitaaliteknologian rahoitusohjelma. Sen kokonaisbudjetti vuosiksi 2021–2027 on 7,5 miljardia euroa, ja siitä myönnetään strategista rahoitusta hankkeiden tukemiseen viidellä alalla, jotka ovat suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus, pitkälle viety digitaalinen osaaminen ja digitaaliteknologioiden laajan käytön varmistaminen koko taloudessa ja yhteiskunnassa, myös digitaali-innovointikeskittymien kautta. Rahastoa täydennetään muilla EU:n ohjelmilla, kuten Horisontti Eurooppa -puiteohjelmalla, Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosiolla, elpymis- ja palautumistukivälineellä sekä rakennerahastoilla. Covid-19-pandemiaan liittyvän talouden elvyttämisen yhteydessä jäsenvaltioiden on osoitettava vähintään 20 prosenttia elpymisvaroistaan hankkeisiin, jotka koskevat niiden talouden ja yhteiskunnan digitalisointia (asetus (EU) 2021/694).

Kuten helmikuussa 2020 julkaistussa tekoälyä käsittelevässä valkoisessa kirjassa todettiin, tekoälyllä katsotaan olevan keskeinen rooli, ja sen odotetaan tuottavan monenlaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia hyötyjä monille eri aloille. Lokakuussa 2020 Euroopan parlamentti hyväksyi kolme tekoälyä koskevaa säädöstä, jotka koskevat etiikkaa, siviilioikeudellista vastuuta ja teollis- ja tekijänoikeuksia, ja pyysi komissiota laatimaan kattavan ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavan eettisten periaatteiden eurooppalaisen oikeudellisen kehyksen tekoälyn, robotiikan ja niihin liittyvän teknologian kehittämistä, käyttöönottoa ja käyttöä varten. Komissio julkaisi 21. huhtikuuta 2021 ehdotuksensa uudeksi tekoälysäädökseksi (COM(2021)0206), jossa EU:n lainsäädäntöön sisällytetään tekoälyjärjestelmien teknologianeutraali määritelmä ja hyväksytään erilaiset räätälöidyt säännöt riskiperusteisen lähestymistavan pohjalta. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan (IMCO) ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) ehdotuksesta yhdessä laatima mietintöluonnos julkaistiin 20. huhtikuuta 2022.

Datan yhteiskäyttö on toinen keskeinen pilari, johon uusi eurooppalainen digitaalistrategia perustuu. EU pyrkii datavetoiseen innovointiin ja kuitenkin samalla turvaamaan tasapainon datan vapaan liikkuvuuden sekä yksityisyyden, turvallisuuden ja eettisten normien säilyttämisen välillä. Tämän vuoksi se kartoittaa muiden kuin henkilötietojen uusia käyttö- ja jakamistapoja, jotta voidaan kehittää uusia kannattavia teknologioita ja liiketoimintamalleja. Euroopan datastrategia julkaistiin helmikuussa 2020 yhdessä tekoälyä koskevan valkoisen kirjan kanssa. Euroopan datastrategian kulmakivenä on eurooppalaisen datan hallinnointia koskeva asetus (asetus (EU) 2022/868). Asetus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 3. kesäkuuta 2022, se tuli voimaan 23. kesäkuuta 2022, ja sitä sovelletaan syyskuusta 2023 alkaen. Eurooppalaisen datan hallinnointia koskevalla asetuksella pyritään lisäämään datan saatavuutta, uudelleenkäytettävyyttä ja luottamusta datan jakamiseen. Lisäksi komissio julkaisi 23. helmikuuta 2022 ehdotuksen datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (datasäädös). Komissio ehdotti 26. tammikuuta 2022 julistusta kaikkia koskevista digitaalisista oikeuksista ja periaatteista, joilla pyritään edistämään eurooppalaisiin arvoihin perustuvaa ihmislähtöistä digitalisaatiota. Dataa pidetään keskeisenä resurssina yhteiskunnalliselle kehitykselle yleensä ja erityisesti talouskasvulle, kilpailukyvylle, innovoinnille ja työpaikkojen luomiselle. Eurooppalaisen data-avaruuden luominen on yksi komission vuosien 2019–2025 painopisteistä. Tähän kuuluu yhdeksän alaa, eli terveys, ympäristö, energia, maatalous, liikkuvuus, rahoitus, valmistusteollisuus, julkishallinto ja osaaminen. EU mahdollistaa eurooppalaisen pilvipalvelun osana NextGenerationEU-suunnitelmaa. Pilvipalvelu perustuu Gaia-X-hankkeeseen, ja se on avoin, läpinäkyvä ja suojattu digitaalinen ekosysteemi, jossa taataan datan vapaa liikkuvuus ja palveluja voidaan asettaa saataville, koota ja jakaa luotetussa ympäristössä. Digitaalistrategian toinen keskeinen tavoite on varmistaa nykyistä turvallisemmat ja avoimemmat digitaaliset sisämarkkinat, joilla suojellaan käyttäjien perusoikeuksia ja luodaan yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset. Sitä varten komissio toimitti 15. joulukuuta 2020 ehdotuksensa digitaalipalveluja koskevaksi säädöspaketiksi parlamentille ja neuvostolle yhteispäätösmenettelyn mukaisesti. Pakettiin kuuluu kaksi lainsäädäntöaloitetta: digipalvelusäädös ja digimarkkinasäädös, joiden tavoitteena oli päivittää digitaalisia palveluja koskevia EU:n sääntöjä. Kun säädökset tulevat voimaan, niillä saatetaan digitaaliset sisämarkkinat valmiiksi koko EU:n alueella sovellettavien yhtenäisten uusien sääntöjen avulla. Digipalvelusäädöksessä määritellään selkeät vastuuta ja vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt välityspalvelujen tarjoajille ja erityisesti verkkoalustoille, kuten sosiaaliselle medialle ja markkinapaikoille. Erittäin suuriin verkkoalustoihin sovelletaan erityisvelvoitteita, sillä riskinä niiden kohdalla on erityisesti se, että ne levittävät sekä laitonta että haitallista sisältöä. Digimarkkinasäädöksessä vahvistetaan säännöt siitä, mitä portinvartija-asemalla olevat yritykset saavat tehdä Euroopan unionissa. Asetusta sovelletaan suuriin yrityksiin, jotka tarjoavat ns. ydinalustapalveluja. Ne ovat kaikkein altteimpia epäoikeudenmukaisille käytännöille. Näitä ovat verkossa toimivat välityspalvelut, verkkoyhteisöpalvelut, hakukoneet, käyttöjärjestelmät, verkkomainontapalvelut, pilvipalvelut ja videonjakopalvelut, jotka täyttävät ”portinvartijoiksi” nimeämiselle asetetut asiaankuuluvat kriteerit.

Verkkoympäristöön tunnetun luottamuksen rakentaminen on ratkaisevan tärkeää sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kannalta. Asetus sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (asetus (EU) N:o 910/2014) on virstanpylväs kohti sellaisen ennakoitavissa olevan sääntely-ympäristön luomista, jolla autetaan kansalaisia, yrityksiä ja viranomaisia suojatun ja saumattoman sähköisen vuorovaikutuksen toteuttamisessa. Uuteen toimintasuunnitelmaan kuuluu digitaalipalvelupaketin tarkistaminen siten, että parannetaan sen tehokkuutta, laajennetaan sen soveltamisalaa yksityiselle sektorille ja edistetään sen käyttöä.

Koko sisämarkkinoilla johdonmukaisen sääntelyn lisäksi EU pyrkii myös valistamaan kansalaisiaan digitaaliteknologian käytöstä. Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma (2021–2027) on EU:n uusi toimintapoliittinen aloite, joka auttaa tuomaan jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmät digiaikaan kestävästi ja tehokkaasti. Jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, toimintasuunnitelmassa määritellään kaksi painopistettä: kehitetään tehokkaita digitaalisia koulutusekosysteemejä ja kehitetään digitaalisessa muutoksessa tarvittavia digitaalisia taitoja ja osaamista.

Komissio esitti joulukuussa 2020 antamassaan tiedonannossa (COM(2020)0784) toimintasuunnitelmansa Euroopan media- ja audiovisuaalialan elpymisen ja muutoksen tukemiseksi ja pitkäaikaisiin ongelmiin, kuten markkinoiden hajanaisuuteen, puuttumiseksi. Toimintasuunnitelmassa painotetaan myös, että EU:n ja jäsenvaltioiden on lisättävä kansallista tukea hyväksyttyjen kansallisten elvytyssuunnitelmien kautta saataville asetetuille varoille. Toimintasuunnitelmassa todetaan, että maailmanlaajuisilla verkkoalustoilla on haitallinen vaikutus media-alaan ja että näiden alustojen määräävään asemaan data- ja mainosmarkkinoilla on puututtava.

Euroopan demokratiatoimintasuunnitelma kulkee käsi kädessä media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelman kanssa, jonka tavoitteena on auttaa alaa elpymään ja hyödyntämään digitalisaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelmassa käsitellään myös tiedotusvälineiden vapauden heikentymistä, sillä toimittajiin kohdistuvat fyysiset ja verkossa esitetyt uhkaukset ovat lisääntyneet useissa jäsenvaltioissa. Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI-indeksi) on joukko indikaattoreita, joilla seurataan EU-maiden digitaalista kehitystä Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisessa. DESI-maaprofiilit auttavat jäsenvaltioita määrittämään vuosittain aloja, joilla tarvitaan priorisoituja toimia. Uusia indikaattoreita on mukautettu siten, että niihin sisältyvät elpymis- ja palautumistukiväline ja digitaalinen kompassi.

Euroopan parlamentin rooli

Parlamentti kannattaa digitaalialalla määrätietoisia ja kehittyneitä toimintapoliittisia päätöksiä, ja se on toiminut hyvin aktiivisesti alan lainsäädännön antamisessa. Se on jatkuvasti auttanut pitämään esillä digitaalisia kysymyksiä esittämällä valiokunta-aloitteisia mietintöjä, suullisia ja kirjallisia kysymyksiä komissiolle, lausuntoja ja päätöslauselmia sekä teettämällä selvityksiä ja järjestämällä seminaareja. Se on myös kehottanut parantamaan kansallisten toimien koordinointia Euroopan laajuisten palvelujen kehittämiseksi ja lisäämään digitaaliseen tutkimukseen ja kehittämiseen osoitettavaa EU:n tukea.

Parlamentti vahvistaa näitä takeita jatkuvasti lainsäädännön avulla. Se on ensimmäisten joukossa poistamassa digitaalisten sisämarkkinoiden esteitä ja uudenaikaistamassa unionin politiikkoja vastaamaan nykyisiä digitaalisia ja datavetoisia tuotteita ja palveluja, jotta voidaan maksimoida Euroopan palvelualan digitalisaatio, koska se auttaa luomaan työllistymismahdollisuuksia. Parlamentti pyrkii vauhdittamaan rajatylittävää kaupankäyntiä, yhdenmukaistamaan digitaalisia sopimuksia koskevia sääntöjä, tekemään rajatylittävistä pakettipalveluista kohtuuhintaisia, tukemaan muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta ja ottamaan käyttöön yksinkertaisemmat menettelyt alv-ilmoituksia varten. Parlamentti keskittyy erityisesti unionin kansalaisten digitaalisen yksityisyyden turvaamiseen sekä kuluttajansuojan korkean tason ylläpitämiseen ja mukauttamiseen.

Parlamentti kehotti 12. maaliskuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa komissiota ”arvioimaan, onko verkko- ja tietoturvadirektiivin soveltamisalaa tarpeen laajentaa edelleen koskemaan muita kriittisiä aloja ja palveluita, jotka eivät kuulu minkään alakohtaisen lainsäädännön soveltamisalaan” ja vastaamaan digitalisaation aiheuttamiin lisääntyviin uhkiin. Näitä toimia olisi täydennettävä tehostetulla yhteisellä kyberturvallisuuspolitiikalla, johon sisältyy yhteinen eurooppalainen foorumi ja ENISAn vahvempi rooli. Verkko- ja tietoturvadirektiivi korvaa aiemman direktiivin ((EU) 2016/1148) ja velvoittaa useampia toimijoita ja aloja toteuttamaan toimenpiteitä kyberturvallisuuden parantamiseksi Euroopassa. Parlamentissa asian käsittelystä vastaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta, joka hyväksyi mietinnön 28. lokakuuta 2021. Lainsäätäjät pääsivät ehdotuksesta poliittiseen yhteisymmärrykseen 13. toukokuuta 2022. Parlamentin ja neuvoston on vielä hyväksyttävä sopimus.

Lopullinen äänestys digipalvelusäädöksestä ja digimarkkinasäädöksestä järjestettiin täysistunnossa 5. heinäkuuta 2022. Digimarkkinasäädös hyväksyttiin 18. heinäkuuta 2022 neuvoston hyväksyttyä parlamentin kannan. Kun parlamentin ja neuvoston puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet säädöksen, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan kuusi kuukautta tämän jälkeen. Neuvoston odotetaan hyväksyvän parlamentin kannan digipalvelusäädökseen syyskuussa 2022. Parlamentin talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikkö on jatkuvasti tukenut parlamentin työtä digitalisaation alalla tekemällä tutkimuksia ja järjestämällä työpajan[1], jossa keskityttiin vallitseviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Eräässä digipalvelusäädöstä ja digimarkkinasäädöstä koskevien ehdotusten kannalta merkityksellisessä tutkimuksessa[2] tarkasteltiin erityisesti kohdennetun mainonnan vaikutuksia kuluttajiin ja mainosmarkkinoihin. Lisää tiedemaailman ja markkinoiden näkemyksiä saatiin työpajassa[3], jossa tarkasteltiin ehdotusten vaikutuksia ja puutteita niiden nykyisessä muodossa sekä Facebookin väärinkäytöksiä paljastaneen Frances Haugenin kuulemisessa (tämä teki selkoa joistakin suurten teknologiayhtiöiden väärinkäytöksistä). Parlamentin talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikkö julkaisi helmikuussa 2022 myös tutkimuksen[4] sosiaalisen median vaikuttajien vaikutuksesta mainontaan ja kuluttajansuojaan sisämarkkinoilla. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, missä määrin vaikuttajat ovat vastuussa harhaanjohtavan tiedon levittämisestä ja vaarallisten tuotteiden myynninedistämisestä. Toisessa tekeillä olevassa tutkimuksessa tarkastellaan, miten uutta teknologiaa voidaan käyttää tuoteturvallisuuden parantamiseksi ja siten kuluttajansuojan parantamiseksi. Näiden tutkimusten tulokset vaikuttavat todennäköisesti tulevaan lainsäädäntöön, jota aiheesta annetaan vaalikauden jälkipuoliskolla.

IMCO- ja LIBE-valiokunnat järjestivät maaliskuussa 2022 yhteisen julkisen kuulemistilaisuuden, jossa käsiteltiin erityisesti tekoälyä. Kuulemisen tavoitteena oli käsitellä tärkeimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät komission ehdotukseen tekoälysäädökseksi (COM(2021)0206).

 

[1]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2020.
[2]Fourgberg, N. ym., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2021.
[3]Wiewiorra, L. ja Godlovitch, I., The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-centred perspective, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2021.
[4]Michaelsen, F., Collini, L. ym., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikön sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tekemä tutkimus, Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2022.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos