Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on tärkeimpiä EU:n koheesiopolitiikan välineitä. Sen tavoitteena on vähentää Euroopan eri alueiden välisiä kehityseroja sekä parantaa elintasoa heikoimmassa asemassa olevilla alueilla. Erityistä huomiota kiinnitetään vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestörakenteeseen liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, sekä saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueisiin.

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 174–178 artikla

Tavoitteet

SEUT:n 176 artiklan mukaisesti EAKR:n tarkoituksena on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen epätasapainon poistamiseen unionissa. Tavoitteen saavuttamiseksi keskitytään tukemaan

 • kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden kehittämistä ja rakenteellista mukauttamista
 • taantuvien teollisuusalueiden uudistamista.

Aluekehitysrahastolla on kaksi päätavoitetta:

 • investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin työmarkkinoiden ja alueellisen talouselämän vahvistamiseksi
 • Euroopan alueellinen yhteistyö rajatylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön lisäämiseksi EU:ssa.

Ensimmäiseen tavoitteeseen tarkoitettuja varoja on myönnetty kolmelle eri alueryhmälle:

 • kehittyneimmät alueet, joiden BKT asukasta kohden on yli 90 prosenttia EU:n keskiarvosta
 • siirtymäalueet, joiden BKT asukasta kohden on 75–90 prosenttia EU:n keskiarvosta
 • vähiten kehittyneet alueet, joiden BKT asukasta kohden on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta.

Aluekehitysrahastosta tuetaan myös kaupunkialueiden kestävää kehitystä. Kaudella 2014–2020 vähintään viisi prosenttia kullekin jäsenvaltiolle tarkoitetuista EAKR:n varoista oli osoitettava kaupunkialueiden kestävää kehitystä tukeville yhdennetyille toimenpiteille, jotta voitiin käsitellä kaupunkialueiden talouteen, ympäristöön, ilmastoon, väestörakenteeseen ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyviä ongelmia.

EAKR-varojen myöntämistä ja tulevaa käyttöä koskevat yksityiskohdat määritellään kumppanuussopimuksissa, jotka ovat jäsenvaltioiden yhdessä alueellisten kumppaneiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa laatimia strategia-asiakirjoja.

Temaattinen keskittäminen

EAKR:n menoissa keskitytään tässä strategiassa määriteltyihin painopisteisiin. Kaudella 2014–2020 keskeiset painopisteet olivat

 1. tutkimus ja innovointi
 2. tieto- ja viestintätekniikka
 3. pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset)
 4. vähähiilisen talouden edistäminen.

Keskittyminen ensisijaisiin aloihin vaihtelee sen mukaan, mitä alueryhmää tuetaan. Kehittyneimpien alueiden on osoitettava vähintään 80 prosenttia EAKR-varoistaan vähintään kahdelle näistä ensisijaisista aloista ja vähintään 20 prosenttia vähähiilisen talouden edistämiseen. Siirtymäalueiden on osoitettava vähintään 60 prosenttia EAKR-varoistaan vähintään kahdelle näistä ensisijaisista aloista ja vähintään 15 prosenttia vähähiilisen talouden edistämiseen. Vähiten kehittyneiden alueiden on osoitettava vähintään 50 prosenttia EAKR-varoistaan vähintään kahdelle näistä ensisijaisista aloista ja vähintään 12 prosenttia vähähiilisen talouden edistämiseen.

Talousarvio ja varainhoitosäännöt

Ohjelmakaudella 2014–2020 EU käytti koheesiopolitiikkaan yli 350 miljardia euroa. Tämä vastasi 32,5:tä prosenttia EU:n koko talousarviosta. Aluekehitysrahastolle osoitettiin noin 199 miljardia euroa. Tähän sisältyi 9,4 miljardia euroa Euroopan alueellista yhteistyötä varten ja 1,5 miljardia euroa erityismäärärahoja syrjäisimmille ja harvaan asutuille alueille.

Aluekehitysrahastosta rahoitettavia hankkeita varten vaadittavan yhteisrahoituksen taso on mukautettu asianomaisten alueiden kehitystasoon. Vähiten kehittyneillä alueilla (ja syrjäisimmillä alueilla) EAKR voi rahoittaa enintään 85 prosenttia hankkeen kustannuksista. Siirtymäalueilla EAKR-tuki voi olla enintään 60 prosenttia hankkeen kustannuksista ja kehittyneimmillä alueilla enintään 50 prosenttia.

Euroopan aluekehitysrahasto kaudella 2021–2027

EU:ssa alkoi uusi monivuotinen ohjelmakausi vuonna 2021. Euroopan aluekehitysrahastoa kaudella 2021–2027 koskevat säännöt on vahvistettu seuraavissa asetuksissa:

 • asetus Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta
 • asetus Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitetta koskevista erityissäännöksistä (Interreg).

Asetuksissa säilytetään EAKR:n molemmat nykyiset tavoitteet: ”Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun” ja ”Euroopan alueellinen yhteistyö”.

Niissä säilytetään myös temaattinen keskittäminen kahden tärkeimmän prioriteetin osalta: tuki innovoinnille, digitaalitaloudelle ja pk-yrityksille älykkään erikoistumisen strategian kautta (toimintapoliittinen tavoite 1) sekä vihreämpi, vähähiilinen ja kierrätystalous (toimintapoliittinen tavoite 2). Uudessa koheesiopolitiikassa otettiin käyttöön myös luettelo toimista, joille ei myönnetä EAKR:n tukea. Näitä toimia ovat muun muassa ydinvoimaloiden käytöstäpoisto tai rakentaminen, lentoasemien infrastruktuuri (syrjäisimpiä alueita lukuun ottamatta) ja eräät jätehuoltotoimet (esim. kaatopaikat).

Ohjelmakaudelle 2021–2027 EAKR:lle on osoitettu noin 200,36 miljardia euroa (joista 8 miljardia euroa Euroopan alueelliseen yhteistyöhön ja 1,93 miljardia euroa erityismäärärahoja syrjäisimmille alueille). Vähiten kehittyneet alueet (ja syrjäisimmät alueet) hyötyvät yhteisrahoitusosuuksista, jotka ovat enintään 85 prosenttia hankkeen kustannuksista. Siirtymäalueiden yhteisrahoitusosuus on enintään 60 prosenttia ja kehittyneempien alueiden yhteisrahoitusosuus enintään 40 prosenttia.

Vuoden 2020 jälkeen kaupungeille annettavaa tukea lisätään. Vähintään 8 prosenttia EAKR:n varoista (kansallisella tasolla) varataan kestävään kaupunkikehitykseen ja eurooppalaisen kaupunkialoitteen luomiseen.

Euroopan parlamentin rooli

Parlamentti on Euroopan unionin neuvoston kanssa tasavertaisessa asemassa Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevien uusien säädösten valmistelussa. Asetus Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta vuosiksi 2021–2027 annettiin noudattaen tavallista lainsäätämisjärjestystä, jossa parlamentilla on oikeus ehdottaa muutoksia. EU:n koheesiopolitiikan kaudesta 2021–2027 neuvoteltaessa parlamentti onnistui kasvattamaan hankkeiden yhteisrahoitusosuutta ja lisäämään joustavuutta sääntöjen soveltamisessa. Parlamentti on myös vahvistanut kaupungeille ja yhdennetyille kaupunkipolitiikoille annettavaa EAKR-tukea.

 

Marek Kołodziejski