Europska investicijska banka (EIB) dugoročnim financiranjem projekata, jamstvima i savjetima promiče ciljeve Europske unije. Ona podupire projekte unutar i izvan EU-a, a njezini su dioničari države članice Unije. EIB je većinski dioničar Europskog investicijskog fonda (EIF), a te dvije organizacije zajedno čine Grupu EIB-a. U sklopu Komisijina Plana ulaganja za Europu, Grupa EIB-a dio je šire strategije čiji je cilj premošćivanje velikog investicijskog jaza na način da se smanje neki od rizika koje snose ulagači, a koji su povezani s projektima.

Pravna osnova

 • Članci 308. i 309. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU); daljnje odredbe koje se odnose na EIB sadržane su u člancima 15., 126., 175., 209., 271., 287., 289. i 343. UFEU-a;
 • Protokol (br. 5) o Statutu Europske investicijske banke i Protokol (br. 28) o ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, priloženi Ugovoru o Europskoj uniji (UEU) i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Ciljevi

Prema članku 309. UFEU-a zadaća Europske investicijske banke jest da u interesu Unije doprinosi uravnoteženom i kontinuiranom razvoju unutarnjeg tržišta. EIB u svim sektorima gospodarstva olakšava financiranje projekata koji su:

 • usmjereni na razvoj slabije razvijenih regija;
 • usmjereni na modernizaciju ili preustroj poduzeća, ili razvoj novih djelatnosti koje nije moguće u cijelosti financirati sredstvima kojima raspolažu pojedinačne države članice;
 • od zajedničkog interesa za više država članica.

Također doprinosi promicanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u Uniji (članak 175. UFEU-a i Protokol br. 28). Osim toga, doprinosi provedbi mjera izvan EU-a kojima se podupire politika razvojne suradnje Unije (članak 209. UFEU-a).

Aktivnosti EIB-a usmjerene su na šest prioritetnih područja: klima i okoliš, razvoj, inovacije i vještine, mala poduzeća, infrastruktura i kohezija.

Sredstva i instrumenti

A. Sredstva

EIB u ostvarivanju svojih ciljeva uglavnom poseže za vlastitim sredstvima i međunarodnim tržištima kapitala (članak 309. UFEU-a).

1. Vlastita sredstva

Vlastita sredstva dolaze od članica EIB-a, tj. država članica (članak 308. UFEU-a). Doprinos kapitalu koji daje svaka pojedinačna država članica utvrđen je u članku 4. Statuta EIB-a te se izračunava u skladu s gospodarskom snagom države članice. Nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, Vijeće guvernera EIB-a odlučilo je da će preostale države članice razmjerno povećati svoj upis kapitala kako bi se zadržala ista razina ukupnog upisanog kapitala (243,3 milijarde EUR). Od ožujka 2020. upisani kapital EIB-a povećao se za dodatnih 5,5 milijardi EUR nakon što su dvije države članice odlučile povećati svoj upis kapitala (Poljska i Rumunjska). Ukupni upisani kapital EIB-a sada iznosi 248,8 milijardi EUR.

2. Tržišta kapitala

EIB prikuplja većinu svojih kreditnih sredstava na međunarodnim tržištima kapitala, uglavnom izdavanjem obveznica. Jedan je od najvećih nadnacionalnih zajmodavaca na svijetu. Izvrstan kreditni rejting važan je kako bi se postiglo isplativo financiranje. Glavne agencije za procjenu kreditnog rejtinga trenutačno EIB-u daju najveći rejting, što odražava kvalitetu njegova kreditnog portfelja. EIB obično financira jednu trećinu svakog projekta, ali financijska potpora može iznositi do 50 %.

B. Instrumenti

EIB upotrebljava širok spektar različitih instrumenata, uglavnom kredite i jamstva. Razvijeni su i drugi, inovativniji instrumenti s većim profilom rizika, a u suradnji s ostalim institucijama EU-a u planu su i novi instrumenti. Financiranje koje pruža EIB može se kombinirati s financiranjem iz drugih izvora sredstava EU-a (među ostalim iz proračuna EU-a), a taj se postupak naziva kombinirano financiranje. Osim financiranja projekata, EIB ima i savjetodavnu ulogu.

Kreditiranje se uglavnom ostvaruje u obliku izravnih kredita ili kredita koji se realiziraju preko posrednika. Izravni krediti za financiranje projekata moraju zadovoljavati određene uvjete, npr. ukupni troškovi ulaganja moraju biti veći od 25 milijuna EUR, a kredit može pokriti najviše 50 % troškova projekta. Krediti koji se realiziraju preko posrednika sastoje se od kredita lokalnim bankama ili drugim posrednicima, koji potom podupiru krajnje primatelje. Kreditiranje se u najvećoj mjeri ostvaruje u Europskoj uniji.

Osim tradicionalnijih aktivnosti kreditiranja, EIB primjenjuje i mehanizme kombiniranog financiranja kako bi svoje zajmove kombinirao s bespovratnim sredstvima javnih tijela ili filantropskih organizacija.

Upravljanje i struktura

A. Upravljanje

EIB ima pravnu osobnost u skladu s člankom 308. UFEU-a. Vode ga i njime upravljaju Vijeće guvernera, Upravno vijeće i Upravljački odbor (članak 6. Statuta). Revizorski odbor provodi reviziju aktivnosti Banke (članak 12. Statuta).

1. Vijeće guvernera

a. Sastav

Vijeće guvernera sastoji se od ministara koje određuju države članice (članak 7. stavak 1. Statuta).

b. Uloga

Vijeće guvernera donosi opće direktive o kreditnoj politici Banke i osigurava njihovu provedbu (članak 7. stavak 2. Statuta). U skladu s člankom 7. stavkom 3. Statuta Vijeće guvernera dužno je:

 • odlučivati o povećanju upisanog kapitala;
 • utvrditi načela koja se primjenjuju na operacije financiranja koje se provode u okviru zadaća Banke;
 • izvršavati ovlasti koje su mu dodijeljene za imenovanje i razrješenje dužnosti članova Upravnog vijeća i Upravljačkog odbora;
 • donositi odluke o odobravanju sredstava za ulaganja koja se u cijelosti ili djelomično trebaju provoditi izvan EU-a;
 • odobriti godišnje izvješće Upravnog vijeća, godišnju bilancu stanja, račun dobiti i gubitka te poslovnik Banke.

Ono imenuje šest članova Revizorskog odbora (članak 12. stavak 1. Statuta) te članove Upravnog vijeća (članak 9. stavak 2. Statuta) i Upravljačkog odbora (članak 11. stavak 1. Statuta).

2. Upravno vijeće

a. Sastav

Upravno vijeće sastoji se od 28 direktora i 31 zamjenika direktora. Direktore imenuje Vijeće guvernera na razdoblje od pet godina. Svaka država članica predlaže jednog direktora, a jednog predlaže i Komisija (članak 9. stavak 2. Statuta).

b. Uloga (članak 9. Statuta)

Upravno vijeće donosi odluke o:

 • odobravanju sredstava, posebice u obliku kredita i jamstava;
 • podizanju zajmova;
 • utvrđivanju kamatne stope na odobrene zajmove, provizija te ostalih naknada.

Upravno vijeće osigurava da se Bankom upravlja u skladu s odredbama Ugovorâ i Statuta te općih direktiva koje donosi Vijeće guvernera.

3. Upravljački odbor

a. Sastav

Upravljački odbor čine predsjednik i osam potpredsjednika koje imenuje Vijeće guvernera na prijedlog Upravnog vijeća na razdoblje od šest godina. Oni mogu biti ponovno imenovani (članak 11. stavak 1. Statuta).

b. Uloga

Upravljački odbor odgovoran je za tekuće poslovanje Banke, pod vodstvom predsjednika i pod nadzorom Upravnog vijeća. On priprema odluke Upravnog vijeća i osigurava provedbu tih odluka (članak 11. stavak 3. Statuta).

4. Revizorski odbor (članak 12. Statuta)

a. Sastav

Revizorski odbor sastoji se od šest članova koje imenuje Vijeće guvernera (članak 12. stavak 1. Statuta).

b. Uloga

Revizorski odbor svake godine provjerava ispravnost poslovanja i knjigovodstva Banke. U tu svrhu, provjerava je li poslovanje Banke u skladu s formalnostima i procedurama utvrđenima Statutom i Poslovnikom (članak 12. stavak 2. Statuta). Potvrđuje da financijski izvještaji i svi ostali financijski podaci sadržani u godišnjem izvješću koje sastavlja Upravno vijeće daju istinit i pošten pregled financijskog stanja Banke (članak 12. stavak 3. Statuta).

B. Struktura

Grupa EIB-a osnovana je 2000. i sastoji se od EIB-a i Europskog investicijskog fonda (EIF), koji je osnovan 1994. i uspostavljen kao javno-privatno partnerstvo s tri glavne dioničarske skupine: većinski dioničar je EIB sa 62,2 %, potom slijedi Komisija (30 %) te nekoliko javnih i privatnih financijskih institucija (7,8 %). EIF nudi razne instrumente rizičnog kapitala, npr. poduzetnički kapital. Financiranje sredstvima EIF-a usmjereno je na mala i srednja poduzeća (MSP-ove), pri čemu se koristi širok spektar inovativnih instrumenata za poboljšanje pristupa financiranju za MSP-ove.

Plan ulaganja za Europu

EU se bori s niskim razinama ulaganja još od početka svjetske financijske i gospodarske krize. Komunikacijom Komisije pod nazivom „Plan ulaganja za Europu” dane su smjernice za oživljavanje ulaganja u Uniji, otvaranje radnih mjesta i poticanje dugoročnog rasta i konkurentnosti. Zakonodavni okvir nove inicijative predstavljen je u prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSU). Uredba je donesena 25. lipnja 2015.

Zadaća EFSU-a bila je da mobilizacijom javnih sredstava potiče privatna ulaganja i stvori okruženje pogodno za ulaganja. Početnim jamstvom EU-a za EIB u iznosu od 16 milijardi EUR, zajedno sa sredstvima EIB-a u iznosu od 5 milijardi EUR, mobilizirana su privatna sredstva te je EFSU do sredine 2018. nadmašio svoj cilj generiranja dodatnih sredstava u iznosu od 315 milijardi EUR za ulaganja u Uniji.

Uredbom o EFSU-u također je uspostavljen Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU), čija je svrha bila pružanje savjetodavne i tehničke pomoći pri identificiranju, pripremi i razvoju investicijskih projekata.

Uredba EFSU 2.0 donesena je u prosincu 2017., a na snagu je stupila 1. siječnja 2018. Njom je produljeno trajanje EFSU-a (do kraja 2020.) i uvedena su daljnja unapređenja tog fonda i ESCU-a. Jedan od ključnih elemenata jest povećanje jamstva EU-a na 26 milijardi EUR i obveze EIB-a na 7,5 milijardi EUR u cilju mobilizacije 500 milijardi EUR dodatnih sredstava namijenjenih ulaganjima.

Program InvestEU

U ožujku 2021. donesen je program InvestEU kao nasljednik Plana ulaganja za Europu, a taj program objedinjuje EFSU i 13 drugih financijskih instrumenata EU-a. Usmjeren je na četiri glavna područja politike (održiva infrastruktura; istraživanja, inovacije i digitalizacija; MSP-ovi; socijalna ulaganja i vještine), a cilj je od 2021. do 2027. mobilizirati 372 milijarde EUR dodatnih ulaganja. Program se sastoji od fonda InvestEU, savjetodavnog centra InvestEU i portala InvestEU.

Države članice moći će se koristiti programom InvestEU za provedbu dijela svojih planova za oporavak i otpornost u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

„Klimatska banka” EU-a

U lipnju 2019. Europsko vijeće pozvalo je EIB da „intenzivira svoje aktivnosti za potporu klimatskoj politici”. EIB je u studenome 2019. na to odgovorio novom klimatskom strategijom i politikom kreditiranja u energetskom sektoru.

Također se obvezao uskladiti sve svoje aktivnosti financiranja s ciljevima Pariškog sporazuma. Konkretnije, EIB će do 2025. na 50 % povećati udio ulaganja u okviru svojeg prioriteta „djelovanje u području klime i okolišna održivost”, a krajem 2021. prestao je financirati projekte povezane s fosilnim gorivima.

Nova politika kreditiranja EIB-a u području energije, na kojoj će se temeljiti njegove aktivnosti u energetskom sektoru, temelji se na pet načela:

 • davanje prednosti energetskoj učinkovitosti s ciljem podupiranja novog cilja EU-a u okviru Direktive EU-a o energetskoj učinkovitosti;
 • omogućivanje energetske dekarbonizacije zahvaljujući većoj potpori za tehnologije s niskom ili nultom razinom emisija ugljika u cilju postizanja udjela obnovljive energije od 32 % u cijelom EU-u do 2030.;
 • povećanje financiranja za decentraliziranu proizvodnju energije, inovativno skladištenje energije i e-mobilnost;
 • osiguravanje ulaganja u mrežnu infrastrukturu koja je ključna za nove, nestalne izvore energije kao što su energija vjetra i solarna energija te jačanje prekogranične međupovezanosti; te
 • jačanje investicijskih učinaka u svrhu podupiranja energetske preobrazbe izvan EU-a.

Odgovor na krizu izazvanu bolešću COVID-19

EIB je 2020. kao dio odgovora EU-a na gospodarske posljedice krize izazvane bolešću COVID-19 osnovao jamstveni fond vrijedan 25 milijardi EUR kako bi omogućio Grupi EIB-a da poveća svoju potporu poduzećima u svim državama članicama mobiliziranjem dodatnog financiranja u iznosu do 200 milijardi EUR.

Time se nadopunio paket za hitnu potporu u iznosu do 40 milijardi EUR, koji se sastojao od:

 • namjenskih sustava jamstva za banke utemeljenih na postojećim programima, koji su bili odmah dostupni i kojima se mobiliziralo do 20 milijardi EUR financijskih sredstava;
 • namjenske likvidnosne linije za banke kako bi se MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije osigurala dodatna potpora obrtnom kapitalu u iznosu od 10 milijardi EUR; te
 • namjenskih programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom kako bi se bankama omogućio prijenos rizika na portfelje zajmova za MSP-ove, mobilizirajući dodatnih 10 milijardi EUR potpore.

Odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu

Aktivnosti EIB-a povezane s Ukrajinom započete su 2007. godine. EIB djeluje u Ukrajini u skladu s europskom politikom susjedstva, Istočnim partnerstvom i drugim bilateralnim sporazumima EU-a. Od ruske invazije na Ukrajinu EIB je povećao svoju potporu. Do ožujka 2022. u potpunosti je isplaćeno 668 milijuna EUR hitne pomoći Ukrajini kao dio prvih plaćanja u okviru Instrumenta za hitan solidarni odgovor u Ukrajini, uz potporu jamstva EU-a. Drugi paket hitne financijske potpore za osnovne potrebe u okviru tog instrumenta počeo se provoditi u srpnju 2022., također poduprt jamstvom EU-a. Cilj je financiranja iz instrumenta pomoći Ukrajini da popravi oštećenu infrastrukturu i ponovno pokrene komunalne usluge, kao i poduprijeti hitne mjere energetske učinkovitosti u pripremi za hladnu sezonu. Do listopada 2022. isplaćeno je 1,05 milijardi EUR, a 540 milijuna EUR namijenjeno je za 2023. Nadalje, EIB je koordinirao donacije humanitarne pomoći u iznosu od 3,6 milijuna EUR, dajući prednost hitnoj pomoći osobama pogođenima sukobom u Ukrajini i susjednim zemljama.

Uloga Europskog parlamenta

U skladu s člankom 308. UFEU-a pri izmjeni Statuta EIB-a mora se provesti savjetovanje s Parlamentom. EIB je izravno odgovoran državama članicama. Nema službenu obvezu izvješćivanja Parlamenta niti mu odgovara. Međutim, u znak dobre volje predsjednik EIB-a prihvaća pozive da prisustvuje plenarnoj sjednici i relevantnim sjednicama odbora Parlamenta, a EIB je otvoren za pitanja zastupnika u Europskom parlamentu.

Nadležni odbor Parlamenta svake godine analizira aktivnosti EIB-a te predstavlja izvješće na plenarnoj sjednici na koju je pozvan i predsjednik EIB-a.

U skladu s uredbom na snazi Parlament odobrava imenovanje glavnog direktora i zamjenika glavnog direktora EFSU-a. Godišnja odobrena sredstva iz proračuna EU-a povezana s jamstvenim fondom odobravaju Europski parlament i Vijeće u okviru godišnjeg proračunskog postupka.

Parlament je kao suzakonodavac bio uključen u usvajanje inicijativa za EFSU i InvestEU.

 

Christian Scheinert