Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija

U cilju promicanja skladnog i sveobuhvatnog razvoja Europska unija radi na jačanju svoje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Posebice nastoji smanjiti razlike u stupnju razvoja različitih regija, među kojima se posebna pozornost posvećuje ruralnim područjima, područjima zahvaćenima industrijskom tranzicijom i regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije.

Pravna osnova

Članci od 174. do 178. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Kontekst

Kohezijska politika glavna je investicijska politika Europske unije. Pruža pogodnosti za sve regije i gradove u Uniji te podupire gospodarski rast, otvaranje radnih mjesta, poslovnu konkurentnost, održivi razvoj i zaštitu okoliša.

Od samog osnutka Europske zajednice (danas Europske unije) u njoj postoje velike teritorijalne i demografske razlike koje bi mogle biti prepreke integraciji i razvoju Europe. Ugovorom iz Rima (1957.) uspostavljeni su mehanizmi solidarnosti u obliku dvaju fondova: Europskog socijalnog fonda (ESF) i Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP, komponenta za smjernice). Regionalni aspekti uvedeni su 1975. stvaranjem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Godine 1994. osnovan je i Kohezijski fond.

Jedinstvenim europskim aktom iz 1986. ekonomska i socijalna kohezija prešle su u nadležnost Europske zajednice. Ugovorom iz Lisabona 2008. uvedena je treća dimenzija kohezije EU-a: teritorijalna kohezija. Ta tri kohezijska aspekta primaju potporu u okviru kohezijske politike i strukturnih fondova.

Ciljevi

Jedan od glavnih ciljeva EU-a jest jačanje njegove ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Znatan udio aktivnosti i proračuna EU-a posvećuje se smanjenju razlika među regijama, s posebnim naglaskom na ruralnim područjima, područjima zahvaćenima industrijskom tranzicijom i regijama suočenima s teškim i trajnim prirodnim nepogodama ili demografskim poteškoćama.

Europska unija podupire postizanje tih ciljeva upotrebom europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESF-a, EFRR-a, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)) te od 2021. Fonda za pravednu tranziciju.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj zamijenio je 2014. komponentu za smjernice iz Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi. U okviru kohezijske politike Unije EPFRR podupire ruralni razvoj i unapređenje poljoprivredne infrastrukture.

Europski socijalni fond (koji se od 2021. zove Europski socijalni fond plus (EFS+)) glavni je instrument Unije kojim se podupiru mjere za sprečavanje i suzbijanje nezaposlenosti, razvoj ljudskih resursa te poticanje socijalne integracije na tržištu rada. Njime se financiraju inicijative kojima se promiče visoka razina zaposlenosti, jednake mogućnosti za muškarce i žene, održiv razvoj te ekonomska i socijalna kohezija.

Europski fond za regionalni razvoj pomaže u otklanjanju glavnih regionalnih neravnoteža u Uniji. Iz tog se fonda pruža potpora regijama koje zaostaju u razvoju i doprinosi prenamjeni industrijskih područja koja nazaduju.

Iz Kohezijskog fonda pružaju se financijski doprinosi za projekte povezane s ekologijom i transeuropskim mrežama u području prometne infrastrukture. Sredstva iz tog fonda dostupna su samo državama članicama čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku niži od 90 % prosjeka EU-a.

Fond za pravednu tranziciju ključan je alat za pružanje pomoći područjima koje prelazak na klimatsku neutralnost najviše pogađa i za sprečavanje sve većih regionalnih razlika. U tu će se svrhu iz FPT-a podupirati ulaganja u područja kao što su digitalna povezanost, tehnologije čiste energije, smanjenje emisija, regeneracija industrijskih objekata, prekvalificiranje radnika i pružanje tehničke pomoći.

Kako bi se zajamčilo učinkovito korištenje strukturnim fondovima, moraju se poštovati sljedeća načela:

 • grupiranje fondova s obzirom na ciljeve i regije
 • partnerstvo Komisije, država članica i regionalnih vlasti u planiranju, provedbi i nadzoru upotrebe fondova
 • izrada programa pomoći
 • dodatnost europskih i nacionalnih doprinosa.

Dodjela financijskih sredstava Unije namijenjenih kohezijskoj politici usmjerena je na dva glavna cilja:

 • ulaganje za rast i zapošljavanje – čime se jača tržište rada i regionalna gospodarstva
 • europska teritorijalna suradnja − potpora koheziji EU-a kroz suradnju na prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj razini.

Od 1988. proračun kohezijske politike Unije iznimno se povećao te je ona, uz zajedničku poljoprivrednu politiku, postala jednom od politika Unije za koje se izdvaja najviše sredstava. U programskom razdoblju 2014. – 2020. Europska je unija za svoju kohezijsku politiku dodijelila više od 350 milijardi EUR, tj. 32,5 % ukupnog proračuna EU-a. Ta su sredstva potrošena na razne aktivnosti poput izgradnje novih prometnica, zaštite okoliša, investicija u inovativna poduzeća, otvaranja novih radnih mjesta i strukovnog osposobljavanja. Gotovo 200 milijardi EUR dodijeljeno je EFRR-u (uključujući 10,2 milijarde EUR za europsku teritorijalnu suradnju i 1,5 milijardi EUR kao posebna sredstva za najudaljenije i slabo naseljene regije). Više od 83 milijarde EUR izdvojeno je za ESF, a 63 milijarde EUR za Kohezijski fond.

Kohezijska politika EU-a u razdoblju 2021. – 2027.

U svibnju 2018. Europska komisija predložila je propise za uređenje kohezijske politike nakon 2020. Jedan od glavnih ciljeva te reforme jest pojednostavniti procedure i povećati učinkovitost ulaganja EU-a. Jedanaest tematskih ciljeva upotrijebljenih u kohezijskoj politici tijekom razdoblja 2014. – 2020. zamijenjeno je s pet političkih ciljeva za EFRR, ESF+, Kohezijski fond i EFPR:

 • pametnija Europa – inovativna i pametna gospodarska preobrazba
 • zelenija niskougljična Europa
 • povezanija Europa – mobilnost i regionalna IKT povezanost
 • Europa s istaknutijom socijalnom komponentom – provedba europskog stupa socijalnih prava
 • Europa bliža građanima – održiv i integriran razvoj urbanih, ruralnih i obalnih područja putem lokalnih inicijativa.

U razdoblju 2021. – 2027. Unija će se financirati u okviru „klasičnog” višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) i izvanrednog instrumenta za oporavak Next Generation EU (NGEU). Kohezijska politika također će se djelomično financirati iz VFO-a, a u slučaju nekih programa iz NGEU-a.

Sredstva za cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” iznosit će ukupno 322,3 milijarde EUR (u cijenama iz 2018.) i rasporedit će se kako slijedi:

 1. 202,3 milijarde EUR za slabije razvijene regije;
 2. 47,8 milijardi EUR za tranzicijske regije;
 3. 27,2 milijarde EUR za razvijenije regije;
 4. 42,6 milijardi EUR za države članice koje primaju potporu iz Kohezijskog fonda (od čega će se 10 milijardi EUR potrošiti na Instrument za povezivanje Europe);
 5. 1 928 milijuna EUR kao dodatna financijska sredstva za najudaljenije regije;
 6. 500 milijuna EUR za ulaganja u međuregionalne inovacije.

Sredstva iz EFRR-a za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) iznosit će ukupno 8 050 milijuna EUR i bit će raspoređena kako slijedi:

 1. 5 812 milijuna EUR za prekograničnu suradnju na pomorskim i kopnenim granicama;
 2. 1 466 milijuna EUR za transnacionalnu suradnju;
 3. 490 milijuna EUR za međuregionalnu suradnju;
 4. 281 milijun EUR za suradnju najudaljenijih regija.

Novi Fond za pravednu tranziciju, kojim se podupiru područja koja su najviše pogođena prijelazom na klimatsku neutralnost i čiji je cilj spriječiti povećanje regionalnih razlika, imat će proračun od 17,5 milijardi EUR. Iz VFO-a će stići 7,5 milijardi EUR, a dodatnih 10 milijardi EUR iz instrumenta Next Generation EU.

U prosincu 2020. donesen je ReactEU, još jedan novi instrument, koji će djelovati kao dodatak kohezijskim programima za razdoblje 2014. – 2020. i dopunjavati dodijeljena sredstva za koheziju za razdoblje 2021. – 2027. ReactEU podupirat će solidan oporavak najvažnijih sektora nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19. Njegova sredstva (do 2023.) iznose 47,5 milijardi EUR.

Uloga Europskog parlamenta

Parlament ima važnu ulogu u jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije EU-a. Zakonodavstvo o kohezijskoj politici i strukturnim fondovima priprema se u okviru redovnog zakonodavnog postupka, u kojem Parlament i Vijeće imaju jednak utjecaj.

Parlament aktivno sudjeluje u pregovorima o reformi kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. Reformom će se utvrditi prioriteti i instrumenti za buduće mjere EU-a za jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Parlament snažno podržava prijedloge za sveobuhvatnu i učinkovitu kohezijsku politiku, za što također treba osigurati dostatna financijska sredstva.

 

Marek Kołodziejski