Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) jedan je od glavnih instrumenata europske kohezijske politike. Njegova je svrha doprinijeti smanjenju razlika u stupnju razvijenosti europskih regija te poboljšati životni standard u regijama koje su u najnepovoljnijem položaju. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije.

Pravna osnova

Članci od 174. do 178. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Ciljevi

Člankom 176. UFEU-a određuje se da EFRR služi kao podrška u ispravljanju glavnih regionalnih nejednakosti u Europskoj uniji. Fond taj cilj postiže pružanjem podrške:

 • razvoju i strukturnoj prilagodbi regija koje zaostaju u razvoju,
 • preobrazbi industrijskih regija u nazadovanju.

EFRR ima dva glavna cilja:

 • ulaganje za rast i zapošljavanje – jača se tržište rada i regionalna gospodarstva;
 • europska teritorijalna suradnja, u cilju jačanja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje unutar EU-a.

Sredstva namijenjena prvom cilju dodjeljuju se trima različitim kategorijama regija:

 • razvijenijim regijama, čiji je BDP po stanovniku veći od 90 % prosjeka EU-a
 • tranzicijskim regijama čiji je BDP po stanovniku između 75 % i 90 % prosjeka EU-a
 • manje razvijenim regijama, čiji je BDP po stanovniku manji od 75 % prosjeka EU-a.

EFRR također pruža potporu održivom urbanom razvoju. U razdoblju od 2014. do 2020. najmanje 5 % sredstava EFRR-a za svaku državu članicu moralo je biti namijenjeno integriranom djelovanju za održiv urbani razvoj za rješavanje gospodarskih, ekoloških, klimatskih, demografskih i socijalnih izazova koji utječu na urbana područja.

Detalji o namjeni i budućoj upotrebi sredstava EFRR-a određeni su partnerskim sporazumima. To su strateški dokumenti koje sastavlja svaka država članica uz pomoć regionalnih i socijalnih partnera.

Tematska koncentracija

Potrošnja iz EFRR-a mora se usredotočiti na prioritete navedene u toj strategiji. U razdoblju od 2014. do 2020. glavni su prioriteti bili sljedeći:

 1. istraživanja i inovacije;
 2. informacijske i komunikacijske tehnologije;
 3. mala i srednja poduzeća (MSP-ovi);
 4. promicanje gospodarstva s niskom emisijom ugljika.

Ovisno o kategoriji regije kojoj je pružena potpora, varira i stupanj koncentracije na te prioritete. Razvijenije regije moraju dodijeliti barem 80 % svojih sredstava iz EFRR-a najmanje dvama od tih prioriteta i najmanje 20 % promicanju gospodarstva s niskom emisijom ugljika. Tranzicijske regije moraju dodijeliti barem 60% svojih sredstava iz EFRR-a najmanje dvama od tih prioriteta i najmanje 15% promicanju gospodarstva s niskom emisijom ugljika. Manje razvijene regije moraju dodijeliti barem 50% svojih sredstava iz EFRR-a najmanje dvama od tih prioriteta i najmanje 12% promicanju gospodarstva s niskom emisijom ugljika.

Proračun i financijska pravila

Tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Europska je unija za svoju kohezijsku politiku dodijelila više od 350 milijardi EUR, tj. 32,5 % ukupnog proračuna EU-a za to razdoblje. EFRR-u je dodijeljeno približno 199 milijardi EUR. To uključuje 9,4 milijarde EUR za europsku teritorijalnu suradnju i 1,5 milijardi EUR posebne dodjele sredstava za najudaljenije i slabo naseljene regije.

Razina potrebnog sufinanciranja projekata financiranih iz EFRR-a prilagođena je razvoju predmetnih regija. U manje razvijenim regijama (i najudaljenijim regijama), EFRR može financirati do 85 % troškova projekta. U tranzicijskim regijama može financirati do 60 % troškova projekta, a u razvijenijim regijama do 50 %.

Europski fond za regionalni razvoj u razdoblju 2021. – 2027.

EU je 2021. ušao u novo višegodišnje programsko razdoblje. Pravila za EFRR u razdoblju 2021. – 2027. utvrđena su u:

 • Uredbi o EFRR-u i Kohezijskom fondu;
 • Uredbi o posebnim odredbama za cilj europske teritorijalne suradnje (Interreg),

Te uredbe sadrže dva dosadašnja cilja Europskog fonda za regionalni razvoj: „Ulaganje za radna mjesta i rast” i „Europska teritorijalna suradnja”.

Jednako tako sadrže tematsku koncentraciju na dva glavna prioriteta: potporu za inovacije, digitalno gospodarstvo i MSP-ove ostvarenu s pomoću strategija pametne specijalizacije (PO1) i za zelenije, kružno gospodarstvo s niskom razinom emisija ugljika (PO2). Novom kohezijskom politikom uveden je i popis aktivnosti koje ne primaju potporu iz EFRR-a. On uključuje razgradnju ili izgradnju nuklearnih elektrana, infrastrukturu zračnih luka (osim u najudaljenijim regijama) i neke operacije gospodarenja otpadom (npr. odlagališta otpada).

U programskom razdoblju 2021. – 2027. EFRR-u je dodijeljeno oko 200,36 milijardi EUR (uključujući 8 milijarde EUR za europsku teritorijalnu suradnju i 1,93 milijardi EUR posebnih sredstava za najudaljenije regije). Manje razvijene regije moći će profitirati od stope sufinanciranja u iznosu od 85 % troškova projekta. Stope sufinanciranja za tranzicijske regije i razvijenije regije iznosit će do 60 % odnosno 40 %.

Nakon 2020. pojačat će se potpora gradovima. Najmanje 8 % sredstava EFRR-a (na nacionalnoj razini) bit će namijenjeno održivom urbanom razvoju i stvaranju Europske urbane inicijative.

Uloga Europskog parlamenta

Europski parlament u pripremi novog zakonodavstva koje se tiče strukturnih i investicijskih fondova ima jednako važnu ulogu kao Vijeće. Uredba o EFRR-u i Kohezijskom fondu za razdoblje 2021. – 2027. bila je podložna redovnom zakonodavnom postupku u kojem Parlament ima puno pravo predložiti promjene. Tijekom pregovora o kohezijskoj politici EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Parlament je uspio povećati razinu fleksibilnosti u primjeni pravila o tematskoj koncentraciji i prioritetima ulaganja. Uz to, ojačao je potporu EFRR-a za gradove i integrirane urbane politike.

 

Marek Kołodziejski