Az európai digitális menetrend

A digitális szolgáltatási platformok széles körű, gyors és kiterjedt fejlődése, valamint a nyilvános adatterekről és az új technológiákról, például a mesterséges intelligenciáról folytatott viták társadalmunk minden területét érintik. Az interneten keresztül történő kommunikáció, vásárlás és az információhoz való hozzáférés számos új módja beépült mindennapi életünkbe, és folyamatosan fejlődik. A 2020–2030-as időszakra vonatkozó európai digitális menetrend ezekkel a kérdésekkel foglalkozik azáltal, hogy biztonságos digitális terek és szolgáltatások létrehozására, a digitális piacokon a nagy platformokkal egyenlő versenyfeltételek megteremtésére és Európa digitális szuverenitásának megerősítésére összpontosít, miközben hozzájárul a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére irányuló európai célkitűzéshez.

Jogalap

Bár a szerződések nem rendelkeznek külön az információs és kommunikációs technológiákról (IKT), az EU az alábbi területeken hozhat megfelelő intézkedéseket az olyan ágazati és horizontális politikák keretében, mint például: iparpolitika (Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 173. cikke); versenypolitika (az EUMSZ 101. és 109. cikke); kereskedelempolitika (az EUMSZ 206–207. cikke); a transzeurópai hálózatok (TEN) (az EUMSZ 170. és 172. cikke); a kutatás és technológiafejlesztés, valamint az űrkutatás (az EUMSZ 179. és 190. cikke); energiapolitika (az EUMSZ 194. cikke); a belső piac létrehozásának és működésének javítását célzó jogszabályok közelítése (az EUMSZ 114. cikke); az áruk szabad mozgása (az EUMSZ 26., valamint 28–37. cikke); a személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása (az EUMSZ 45. és 66. cikke); oktatás, szakképzés, ifjúság és sport (az EUMSZ 165–166. cikke); valamint a kultúra (az EUMSZ 167. cikke).

Célkitűzések

A lisszaboni stratégia nyomon követéseként a 2010-ben közzétett, 10 éves európai digitális menetrend első alkalommal azonosította az IKT-k kulcsfontosságú támogató szerepét az EU céljainak elérésében. 2015-ben a digitális egységes piaci stratégia továbbfejlesztette a digitális menetrendet, és három pilléren alapuló konkrét rendelkezéseket határozott meg, amelyek célja a tisztességes, nyílt és biztonságos digitális környezet biztosítása: 1) a fogyasztók és vállalatok könnyebb hozzáférése a digitális termékekhez és szolgáltatásokhoz Európa-szerte; 2) a digitális hálózatok és szolgáltatások fellendülését elősegítő feltételek megteremtése és 3) a digitális gazdaság növekedési lehetőségeinek maximalizálása.

2020-ban az „Európa digitális jövőjének megtervezése” című második ötéves digitális stratégia három fő digitális célkitűzésre összpontosított: az emberek érdekeit szolgáló technológiára, a méltányos és versenyképes gazdaságra, valamint a nyitott, demokratikus és fenntartható társadalomra. 2021-ben ezt követte a tízéves „Digitális iránytű: a digitális évtized európai módja” című dokumentum, amely konkrét formába önti az EU 2030-ra vonatkozó digitális törekvéseit.

Eredmények

A. Az első európai digitális menetrend: 2010–2020

Az első digitális menetrend arra összpontosított, hogy Európa-szerte könnyebb legyen a fogyasztók és vállalkozások hozzáférése a digitális termékekhez és szolgáltatásokhoz, és hogy az EU-nak fejlett felhasználói jogi, illetve fogyasztóvédelmi rendszere legyen, ideértve a következőket:

  • alacsonyabb elektronikus hírközlési díjak (az (EU) 2022/612 rendelet és a roaming (barangolási) díjak 2017. június 14-i eltörlése (belföldi díjszabás szerinti barangolás);
  • jobb internetkapcsolat mindenki számára, átfogó széles sávú alaplefedettséggel, elsősorban a mobil és műholdas széles sávú hálózat fejlődésének köszönhetően, amelynek célja a gigabites kapcsolat fejlesztése valamennyi fő társadalmi-gazdasági hajtóerő számára;
  • a fogyasztók és a vállalkozások fokozottabb védelme a magánélet (2009/136/EK irányelv) és az adatok (95/46/EK irányelv) védelmének erősítéséről szóló jogszabályok elfogadása által, és ez tovább javult az adatvédelem új szabályozási kerete (az (EU) 2016/679 rendelet és az (EU) 2016/680 irányelv) révén.

A digitális hálózatok és szolgáltatások Unió-szerte történő fellendüléséhez szükséges körülmények megteremtése érdekében, az Európai Parlament megerősítette az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületét (BEREC), amely előírja a nemzeti szabályozók és a Bizottság közötti együttműködést, továbbá elősegíti a helyes gyakorlatok és közös megközelítések terjesztését (az (EU) 2018/1971 rendelet).

A stratégia célja a digitális gazdaság növekedési potenciáljának maximalizálása a digitális készségek és a nagy teljesítményű számítástechnika előmozdítása, az ipar és a szolgáltatások digitalizálása, a mesterséges intelligencia (AI) fejlesztése, valamint a közszolgáltatások korszerűsítése révén. Új szabályokat fogadtak el a területi alapú tartalomkorlátozásról (az (EU) 2018/302 rendelet) és a digitális szolgáltatások hordozhatóságáról (az (EU) 2017/1128 rendelet), hogy lehetővé tegyék a fogyasztók számára, hogy egy másik tagállamban vásárolt online tartalomszolgáltatásokhoz is hozzáférjenek.

A fent említett új adatvédelmi szabályozási keretek mellett az EU számos lépést tett az adatagilis gazdaság fejlődésének elősegítése érdekében, például:

  • a nem személyes adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (az (EU) 2018/1807 rendelet), amely lehetővé teszi a vállalatok és a közigazgatási szervek számára, hogy választásuktól függetlenül tárolják és kezeljék a nem személyes adatokat;
  • a kiberbiztonsági jogszabály (az (EU) 2019/881 rendelet), amely megerősíti az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökséget (ENISA), valamint létrehozza a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kiberbiztonsági tanúsítási keretrendszert;
  • a nyílt hozzáférésű adatokról szóló irányelv (az (EU) 2019/1024 irányelv), amely közös szabályokat állapít meg a kormányzati tulajdonban lévő adatok európai piacára vonatkozóan.

B. A második európai digitális menetrend: 2020–2030

A második digitális menetrend a digitális technológiák által bevezetett mélyreható változásokra, a digitális szolgáltatások és piacok alapvető szerepére, valamint az új uniós technológiai és geopolitikai törekvésekre összpontosított. Két stratégiai kommunikáció – nevezetesen Európa digitális jövőjének alakítása és Európa digitális évtizede – alapján a Bizottság meghatározta azokat a konkrét intézkedéseket, amelyeket a biztonságos és védett digitális szolgáltatások és piacok létrehozásának elősegítése érdekében fog tenni. Ezen túlmenően a kvantum-számítástechnika, a blokklánc-stratégia és a blokkláncon alapuló kereskedelempolitika, az emberközpontú és megbízható mesterséges intelligencia (MI), a félvezetők (a csipekről szóló európai jogszabály), a digitális szuverenitás, a kiberbiztonság, a gigabitalapú konnektivitás, az 5G és a 6G, az európai adatterek és -infrastruktúra, valamint a globális technológiai szabványok kialakítása mind elsőbbséget élvez ebben az évtizedben. 2021. március 9-én az EU javaslatot tett egy digitális iránytűre (COM(2021) 0118), amely 2030-ig négy digitális célt tűz ki:

  • Készségfejlesztés: az összes felnőtt legalább 80%-ának rendelkeznie kellene az alapvető digitális készségekkel, és 20 millió IKT-szakembert kellene foglalkoztatni az EU-ban, emellett több nőnek kellene ilyen munkát vállalnia;
  • Vállalkozások a vállalkozások 75%-ának felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásokat, nagy adathalmazokat és mesterséges intelligenciát kell igénybe vennie; az uniós kkv-k több mint 90%-ának el kell érnie legalább az alapszintű digitális intenzitást; az uniós unikornisok számának pedig meg kell duplázódnia;
  • Infrastruktúra: minden uniós háztartásnak gigabitalapú konnektivitással kell rendelkeznie, és valamennyi lakott területet le kell fedni 5G-vel; az élvonalbeli és fenntartható félvezetők európai gyártásának a világtermelés 20%-át kell kitennie; 10 000 klímasemleges, rendkívül biztonságos peremcsomópontot kell telepíteni az EU-ban, és Európának rendelkeznie kell az első kvantumszámítógépével;
  • Közszolgáltatások: valamennyi kulcsfontosságú közszolgáltatásnak online elérhetőnek kell lennie; minden polgár hozzá fog férni e-egészségügyi dokumentációjához, és a polgárok 80%-ának elektronikus személyazonossági megoldást kell használnia.

Az (EU) 2021/694 rendelet által létrehozott Digitális Európa program, a digitális technológiára irányuló új uniós finanszírozási program, amelynek a 2021–2027 közötti időszakra tervezett teljes költségvetése 7,5 milliárd EUR, stratégiai finanszírozást fog nyújtani a projektek támogatásához a következő öt területen: szuper-számítástechnika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság, fejlett digitális készségek, valamint a digitális technológiák széles körű használatának biztosítása a gazdaságban és a társadalomban, többek között digitális innovációs központokon keresztül. Az alapot más uniós programok egészítik ki, mint például a Horizont Európa, a digitális infrastruktúrát szolgáló Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a strukturális alapok eszköze. A Covid19-világjárványt követő gazdasági helyreállítással összefüggésben a tagállamoknak helyreállítási forrásaik legalább 20%-át olyan projektekre kell fordítaniuk, amelyek digitalizálják gazdaságukat és társadalmaikat (az (EU) 2021/694 rendelet).

Amint azt a 2020 februárjában közzétett, mesterséges intelligenciáról szóló fehér könyv is jelzi, a mesterséges intelligencia kulcsfontosságú szerepet játszik, és várhatóan számos társadalmi és gazdasági előnnyel jár az ágazatok széles köre számára. 2020 októberében az Európai Parlament három, az etikára, a polgári felelősségre és a szellemi tulajdonra vonatkozó állásfoglalást fogadott el a mesterséges intelligenciáról, és felkérte a Bizottságot, hogy hozzon létre egy átfogó és időtálló európai jogi keretet a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztésére, bevezetésére és használatára vonatkozó etikai elvekre vonatkozóan. Az Európai Bizottság 2021. április 21-én közzétette a mesterséges intelligenciáról szóló új jogszabályra irányuló javaslatát (COM(2021) 0206), amely rögzíti az uniós jogban a mesterségesintelligencia-rendszerek technológiasemleges meghatározását, és kockázatalapú megközelítésre szabott, eltérő szabályokat fogadott el. A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) által közösen készített, a javaslatról szóló jelentéstervezetet 2022. április 20-án tették közzé. Emellett a Bizottság 2022 szeptemberében irányelvjavaslatot tett közzé a szerződésen kívüli polgári jogi felelősségre vonatkozó szabályoknak a mesterséges intelligenciához való hozzáigazításáról (a továbbiakban: a mesterséges intelligencia felelősségéről szóló irányelv) annak biztosítása érdekében, hogy az MI-rendszerek által megkárosított személyek ugyanolyan szintű védelemben részesüljenek, mint az EU-ban más technológiák által megkárosított személyek. Végezetül a fogyasztók további védelme érdekében a Bizottság javaslatot tett közzé a termékfelelősségről szóló új irányelvre vonatkozóan, amely az 1985. évi irányelv e területen történő módosítása révén foglalkozni fog az új digitális termékekkel (például a mesterséges intelligenciával) és a körforgásos gazdaság termékeivel.

Az adatmegosztás az új európai digitális menetrend második fő tengelye. Az adatalapú innováció folytatása mellett az EU meg kívánja őrizni az egyensúlyt az adatok szabad áramlása és a magánélet, a biztonság, a védelem és az etikai normák megőrzése között. Ez magában foglalja a nem személyes adatok új, nyereséges technológiák és üzleti modellek kifejlesztése érdekében történő felhasználásának és megosztásának módjait. E tekintetben 2020 februárjában európai adatstratégiát tettek közzé a mesterséges intelligenciáról szóló fehér könyvvel együtt. Az európai adatstratégia első pillére az európai adatkormányzási rendelet ((EU) 2022/868 rendelet). A jogi aktust 2022. június 3-án hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 2022. június 23-án lépett hatályba, és 2023 szeptemberétől alkalmazandó. Az európai adatkormányzási rendelet célja az adatok elérhetőségének, újrafelhasználhatóságának és az adatmegosztásba vetett bizalomnak a növelése. Ezenkívül a Bizottság 2022. február 23-án javaslatot tett közzé az adatokhoz való tisztességes hozzáférésre és azok felhasználására vonatkozó harmonizált szabályokról (adattörvény). Elfogadása esetén az adatmegosztási jogszabály javítani fogja az adatokhoz való hozzáférést mind a vállalkozások, mind a fogyasztók számára. A Bizottság 2022. január 26-án javaslatot tett az európai digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozatra, amelynek célja az európai értékeken alapuló emberközpontú digitális átállás előmozdítása. Az adatok általában véve a társadalmi haladás, és különösen a gazdasági növekedés, a versenyképesség, az innováció és a munkahelyteremtés szempontjából alapvető fontosságú forrásnak minősülnek. Az európai adatstratégia harmadik pillére, az európai adattér létrehozása a 2019–2025 közötti időszakra szóló bizottsági prioritások egyike, és kilenc ágazatot fog magában foglalni: egészségügy, környezetvédelem, energia, mezőgazdaság, mobilitás, pénzügyek, gyártás, közigazgatás és készségek. Az EU a Gaia-X-en alapuló NextGenerationEU tervének részeként egy olyan nyílt, átlátható és biztonságos digitális ökoszisztémát fog lehetővé tenni, amelyben az adatok és a szolgáltatások szabad áramlása bizalmi környezetben bocsátható rendelkezésre, gyűjthető össze és osztható meg.

A digitális stratégia másik sarokköve egy biztonságosabb és nyitottabb digitális egységes piac létrehozása, amely védi a felhasználók alapvető jogait, és egyenlő versenyfeltételeket teremt a vállalkozások számára. A csomag két jogalkotási kezdeményezésből áll: a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) és a digitális piacokról szóló jogszabály (DMA), amelyek célja a digitális szolgáltatásokra vonatkozó uniós szabályok korszerűsítése volt. Azóta, hogy a Parlament és a Tanács 2022. október 19-én, illetve 2022. szeptember 14-én elfogadta, a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály az egész EU-ban alkalmazandó, koherens új szabályok révén teljessé teszi a digitális egységes piacot. A DSA jogszabály valóban egyértelmű felelősségi és elszámoltathatósági szabályokat határoz meg a közvetítő szolgáltatókra vonatkozóan, különös tekintettel az online platformokra, például a közösségi médiára és a piacterekre. Mivel az online óriásplatformok különös kockázatot hordoznak az illegális és káros tartalmak elterjedése terén, ezért további kötelezettségek hárulnak majd rájuk. A digitális piacokról szóló jogszabály (DSA) meghatározza az arra vonatkozó szabályokat, hogy az EU-ban a „kapuőr” státusszal rendelkező vállalatok mit tehetnek. A jogszabály az ún. „alapvető platformszolgáltatásokat" biztosító legfontosabb cégekre vonatkozik – az ő esetükben fordul elő leggyakrabban, hogy tisztességtelen gyakorlatokat alkalmaznak. A kapuőri státuszt többek között az online közvetítő szolgáltatások, a közösségi hálózatok, a keresőprogramok, az operációs rendszerek, az online hirdetési szolgáltatások, a felhőalapú számítástechnika és a videómegosztó szolgáltatások kapták meg.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra építve a Bizottság 2022 novemberében javaslatot tett közzé a rövid távú szálláshely-bérlési szolgáltatásokkal kapcsolatos adatgyűjtés és -megosztás elősegítéséről, amelynek ügyét a Parlament IMCO bizottságához rendelték. A plenáris szavazásra várhatóan 2023 októberében kerül sor.

A digitális menetrend jelentős hangsúlyt fektet az e-kormányzásra és a közszektoron belüli, határokon átnyúló együttműködésre is. 2022. november 18-án a Bizottság javaslatot tett közzé egy interoperábilis Európáról szóló jogszabályra vonatkozóan, amelynek célja, hogy segítse az EU-t és tagállamait abban, hogy jobb közszolgáltatásokat nyújtsanak a polgároknak és a vállalkozásoknak. Létrejön egy interoperábilis európai testület, amely az uniós tagállamok, a Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képviselőiből áll majd. A Covid19-világjárvány többek között ösztönzőként szolgált az európai interoperabilitás fejlesztésének felgyorsításához, ami az uniós digitális Covid-igazolványban is szerepel. A rendelettervezetet a Bizottság közleménye (COM(2022) 710) kísérte a közszektoron belüli jobb, határokon átnyúló interoperabilitás és együttműködés fontosságának terjesztéséről.

Az Ukrajna elleni orosz agresszióra való tekintettel a Bizottság és a főképviselő 2022. november 10-én közös közleményt (JOIN(2022)49) adott ki az EU kibervédelmi politikájáról, valamint kibocsátotta a katonai mobilitásról szóló 2.0 cselekvési tervet. Az új kibervédelmi politika fellendíti a kibervédelembe történő beruházásokat, ezáltal szigorítja a katonai és polgári kiberközösségek közötti együttműködést. Hatékony kiberválság-kezelést fog eredményezni az EU-n belül, és hozzá fog járulni az EU kritikus kibertechnológiákkal kapcsolatos stratégiai függőségeinek csökkentéséhez, miközben megerősíti az európai védelmi technológiai ipari bázist (EDTIB).

Az online környezetbe vetett bizalom kiépítése kulcsfontosságú a társadalmi és gazdasági fejlődés szempontjából, ezért további prioritás. A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelet (910/2014/EU rendelet) mérföldkő a kiszámítható szabályozási környezet megteremtése felé, amely segíti a polgárokat, a vállalkozásokat és a hatóságokat a biztonságos elektronikus interakciókban. E célok elérése érdekében a Bizottság javaslatot tett közzé a digitális személyazonosságról szóló rendelet módosításáról (COM(2021) 281), amelynek célja, hogy 2030-ra az emberek legalább 80%-a biztonságosan használhassa a digitális személyazonosságot a kulcsfontosságú közszolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében.

Az egységes piacon belüli következetes szabályozás mellett az EU arra is hangsúlyt fektet, hogy polgárait felkészítse a digitális technológiák használatára. A digitális oktatási cselekvési terv (2021–2027) egy megújított uniós szakpolitikai kezdeményezés, amelynek célja az uniós tagállamok oktatási és képzési rendszereinek a digitális korhoz való fenntartható és hatékony alkalmazkodásának támogatása. E célkitűzések elérése érdekében a cselekvési terv két kiemelt területet határoz meg: a nagy teljesítményű digitális oktatási ökoszisztéma fejlesztésének előmozdítása, valamint a digitális átalakuláshoz szükséges digitális készségek és kompetenciák fejlesztése.

A Bizottság 2020. decemberi közleményében (COM(2020) 0784) megfogalmazta az európai média- és audiovizuális ágazat helyreállításának és átalakításának támogatására irányuló cselekvési tervét, kezelve a régóta fennálló kérdéseket, például a piac széttagoltságát. A cselekvési terv azt is hangsúlyozza, hogy az EU-nak és a tagállamoknak növelniük kell a jóváhagyott nemzeti helyreállítási terveken keresztül rendelkezésre bocsátott források nemzeti támogatását. A cselekvési terv megemlíti a globális online platformok médiaágazatra gyakorolt romboló hatását, valamint azt, hogy foglalkozni kell e platformok adat- és reklámpiacokon tapasztalható hegemóniájával.

Az európai demokráciára vonatkozó cselekvési terv együtt jár a médiára és az audiovizuális ágazatra vonatkozó cselekvési tervvel, amelynek célja, hogy segítsen az ágazatnak talpra állni és a lehető legjobban kiaknázni a digitális transzformációt. Az előbbi a tömegtájékoztatás szabadságának romlásával is foglalkozik, mivel az újságírókat érő fizikai és online fenyegetések több tagállamban is fokozódtak. A digitális gazdaság és társadalom indexe (DESI) az uniós országok által az egységes európai digitális piac megvalósítása terén elért digitális haladást nyomon követő mutatók összessége. A DESI országprofilok évről évre támogatják a tagállamokat a kiemelt fellépést igénylő területek azonosításában. Az új mutatókat kiigazították, hogy azok magukban foglalják a helyreállítási és rezilienciaépítési eszközt és a digitális iránytűt.

Az Európai Parlament szerepe

A Parlament a digitális szakpolitikák terén szilárd és előrehaladott álláspontot képvisel, és eddig is igen tevékeny volt a területet érintő jogszabályok elfogadásában. Saját kezdeményezésű jelentések, a Bizottsághoz intézett írásbeli és szóbeli választ igénylő kérdések, tanulmányok, munkaértekezletek, vélemények és állásfoglalások révén segítséget nyújtott abban is, hogy az információs és kommunikációs technológiák kérdése folyamatosan napirenden maradjon, mint ahogy ezt a célt szolgálták a páneurópai szolgáltatások fejlesztésének érdekében a nemzeti erőfeszítések fokozottabb koordinálására, valamint a digitális kutatás és fejlesztés uniós támogatásának növelésére irányuló felhívásai is.

A jogalkotás révén a Parlament rendszeresen erősíti ezeket a garanciákat. A digitális egységes piac útjában álló akadályok megszüntetésének és az uniós szakpolitikák – napjaink digitális és az adatközpontú termékeihez és szolgáltatásaihoz igazodó – korszerűsítésének elsődleges célja az európai szolgáltatási ágazat digitalizálásának felgyorsítása, ami új foglalkoztatási lehetőségeket teremt. Célja a határokon átnyúló kereskedelem fellendítése, a digitális szerződésekre vonatkozó szabályok harmonizálása, annak szavatolása, hogy megfizethetők legyenek a határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások, a nem személyes adatok szabad áramlásának támogatása, illetve egyszerűbb héabevallási eljárások végrehajtása. A Parlament különösen az uniós polgárok digitális magánélete védelmének biztosítására, valamint a fogyasztóvédelem magas szintjének fenntartására és kiigazítására összpontosít.

A Parlament 2019. március 12-i állásfoglalásában felhívja „a Bizottságot, hogy mérje fel annak szükségességét, hogy a NIS irányelv hatályát ki kell-e más, ágazatspecifikus jogszabály hatálya alá nem tartozó kritikus ágazatokra és szolgáltatásokra terjeszteni”. Ezeket az erőfeszítéseket megerősített közös kiberbiztonsági politikával kell kiegészíteni, amely magában foglalja a közös európai platformot és az ENISA megerősített szerepét. Miután a Parlament és a Tanács 2022. december 14-én elfogadta, az (EU) 2022/2555 (NIS2) irányelv a korábbi (EU) 2016/1148 irányelv helyébe lépett. Az új irányelv több szervezetet és ágazatot kötelez arra, hogy hozzanak intézkedéseket az európai kiberbiztonság szintjének növelése érdekében, ami kibővíti a jogszabályokat, hogy azok kiterjedjenek mind a köz-, mind a magánszféra új ágazataira és szervezeteire. Ennek fényében a Bizottság 2022. szeptember 15-én javaslatot terjesztett elő a kiberrezilienciáról szóló jogszabályra vonatkozóan, amely több hardver- és szoftvertermék biztonságát fogja megerősíteni. Az ügyet az IMCO bizottsághoz utalták, és a zárószavazás 2023 júniusára várható.

A demokráciára vonatkozó európai cselekvési terv részeként az Európai Bizottság 2022. szeptember 16-án előterjesztette a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló törvényt, amelynek célja a médiapluralizmus és -szabadság megerősítése az Európai Unióban. A javaslat számos, a médiaszolgáltatások belső piacát érintő problémára kíván megoldást találni, azzal a végső céllal, hogy megerősítse a média függetlenségét. E célból a LIBE bizottság a Kulturális és Oktatási Bizottsággal (CULT) és az IMCO bizottsággal együttműködésben két meghallgatást szervezett 2023. január 31-én és február 6-án, hogy megismerje és megvitassa a javaslatot.

A demokratikus folyamatok átláthatóságának erősítése felé tett további lépés a politikai hirdetések szabályozása, például az egyértelmű címkézés tekintetében. A Bizottság 2022. február 8-án tette közzé javaslatát. Ennek fényében az IMCO bizottság 2022. július 11-én nyilvános meghallgatást szervezett, hogy megvitassák az offline és online politikai hirdetések finanszírozásában, előkészítésében, elhelyezésében és terjesztésében részt vevő valamennyi szereplőre vonatkozó általános átláthatósági kötelezettségeket. Ezenkívül az IMCO bizottság január 26-án a CULT és a LIBE bizottsággal együttműködésben jelentést fogadott el a Bizottság javaslatáról.

A Parlament digitális átalakulással kapcsolatos munkáját a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály folyamatosan támogatta egy sor tanulmány és egy munkaértekezlet[1] révén, amely a meglévő kihívásokra és lehetőségekre összpontosít. Egy tanulmány[2] megvizsgálta a célzott reklámok fogyasztókra és reklámpiacra gyakorolt hatásait, amelyek fontosak a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra és a digitális piacokról szóló jogszabályra vonatkozó javaslatok szempontjából. Még több tudományos és piaci ismeretet gyűjtöttek továbbá egy munkaértekezlet[3] keretében, a javaslatok jelenlegi formájának következményeit és hiányosságait vizsgálva, valamint a Facebooknál visszaélést bejelentő Frances Haugen részvételével tartott meghallgatás révén (aki rávilágított a technológiai nagyvállalatok egyes visszaéléseire). 2022 februárjában egy, a Parlament Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztálya által megjelentetett tanulmány[4] azt is megvizsgálta a véleményvezérek (influenszerek) által az egységes piacon a reklámozásra és fogyasztóvédelemre gyakorolt hatás kapcsán, hogy a véleményvezérek milyen mértékben felelősek a félrevezető információk terjesztéséért és a nem biztonságos termékek reklámozásáért. 2022 augusztusában ugyanez a tematikus főosztály tanulmányt[5] tett közzé arról, hogy az új technológiák hogyan használhatók fel a termékbiztonság fokozására és ezáltal a fogyasztóvédelem előmozdítására, kiemelve a lehetséges lehetőségeket és fenyegetéseket.

A mesterséges intelligenciát illetően az IMCO és a LIBE bizottság 2022 márciusában közös nyilvános meghallgatást tartott. A meghallgatás célja a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabályra irányuló bizottsági javaslattal (COM(2021) 0206) kapcsolatos fő kérdések megvitatása volt.

A témával kapcsolatos további információkért látogasson el a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság honlapjára.

 

[1]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age (A digitális kornak megfelelő e-kereskedelmi szabályok), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2020.
[2]Fourberg, N és mások, Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice (Online hirdetések: a célzott hirdetések hatása a hirdetőkre, a piacra jutásra és a fogyasztói döntésre), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által az IMCO bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2021.
[3]Wiewiorra, L and Godlovitch, I, The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-centred perspective (A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály – előretekintő és fogyasztóközpontú perspektíva), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2021.
[4]Michaelsen, F., Collini, L. és mások, The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market (A véleményvezérek hatása a reklámozásra és a fogyasztóvédelemre az egységes piacon), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2022.
[5]Coatanroch G., Nausedaite R. és mások, New technologies and new digital solutions for improved safety of products on the internal market (Új technológiák és új digitális megoldások a belső piacon a termékek biztonságosabbá tételéért), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2022.

Christina Ratcliff / Mathias Wosyka / Barbara Martinello / Davide Franco