Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės

Sveikiname apsilankius faktų suvestinėms skirtoje interneto svetainėje. Faktų suvestinės buvo skurtos 1979 m., rengiantis pirmiesiems tiesioginiams Parlamento rinkimams. Jose trumpai, aiškiai ir konkrečiai apžvelgiamos Europos Sąjungos institucijos ir politika bei vaidmuo, kurį ją plėtojant atlieka Europos Parlamentas. Šios apžvalgos skirtos visiems, kurie nėra šių atitinkamų sričių specialistai.

Faktų suvestinės yra sugrupuotos į penkis skyrius: 1. Kaip veikia Europos Sąjunga. 2. Ekonomika, mokslas ir gyvenimo kokybė. 3. Sanglauda, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. 4. Piliečiai: pagrindinės teisės, saugumas ir teisingumas. 5. ES išorės santykiai.

Faktų suvestines rengia teminiai skyriai ir Paramos ekonomikos valdymui skyrius. Jos prieinamos 24 kalbomis. Metų laikotarpiu internetinė faktų suvestinių versija reguliariai peržiūrima ir, Parlamentui priėmus svarbią poziciją ar politikos strategiją, atnaujinama.

Kaip veikia Europos Sąjunga

ES istorinė raida, paeiliui priimtos sutartys, jos teisinė sistema, sprendimų priėmimo procedūros, institucijos ir organai bei finansavimas.

Ekonomika, mokslas ir gyvenimo kokybė

Vidaus rinka, vartotojų apsauga ir visuomenės sveikata; socialinė, užimtumo, pramonės, energetikos ir aplinkos apsaugos politika; EPS, apmokestinimas ir finansinės paslaugos.

Sanglauda, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas

Regioninė ir sanglaudos politika, bendra žemės ūkio ir žuvininkystės politika; transportas, turizmas ir transeuropiniai tinklai; kultūra, švietimas ir sportas.

Piliečiai: pagrindinės teisės, saugumas ir teisingumas

Asmens ir kolektyvinės teisės, Pagrindinių teisių chartija; laisvė, saugumas ir teisingumas, įskaitant imigracijos ir prieglobsčio politiką.

ES išorės santykiai

Užsienio ir vystymosi politika bei prekybos santykiai; žmogaus teisių ir demokratijos skatinimas; plėtra ir santykiai anapus ES kaimynystės.

Turinys

Naršykite faktų suvestines pagal skyrių bei skirsnį ir atsisiųskite jas arba skaitykite jas internete. Kiekvieną faktų suvestinę galima išsisaugoti atskirai.