Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) yra viena iš pagrindinių ES sanglaudos politikos finansinių priemonių. Jo paskirtis – padėti mažinti Europos regionų išsivystymo lygio skirtumus ir kelti nepalankiausias sąlygas turinčių regionų gyvenimo lygį. Ypatingas dėmesys skiriamas regionams, kuriuose yra didelių ir nuolatinių gamtinių ar demografinių trūkumų, pvz., atokiausiems šiaurės regionams, kuriuose labai mažas gyventojų tankis, taip pat saloms, pasienio regionams ir kalnuotoms vietovėms.

Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 174–178 straipsniai.

Tikslai

SESV 176 straipsnyje nustatyta, kad ERPF paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. Šio tikslo siekiama prisidedant prie:

 • atsiliekančių regionų plėtros bei struktūrinio prisitaikymo;
 • nuosmukį patiriančių pramoninių regionų pertvarkos.

ERPF nustatyti du pagrindiniai tikslai, t. y.:

 • investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą – jomis siekiama stiprinti darbo rinką ir regionų ekonomiką;
 • Europos teritorinis bendradarbiavimas, kuriuo siekiama stiprinti tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą ES.

Pirmajam tikslui skirtos lėšos paskirstytos trijų skirtingų kategorijų regionams:

 • labiau išsivysčiusiems regionams, kurių vienam gyventojui tenkantis BVP viršija 90 proc. ES vidurkio;
 • pertvarką vykdantiems regionams, kurių vienam gyventojui tenkantis BVP yra 75–90 proc. ES vidurkio;
 • mažiau išsivysčiusiems regionams, kurių vienam gyventojui tenkantis BVP yra mažesnis nei 75 proc. ES vidurkio.

ERPF lėšomis taip pat remiama tvari miestų plėtra. 2014–2020 m. laikotarpiu ne mažiau kaip 5 proc. kiekvienai valstybei narei numatyto ERPF finansinio paketo buvo skiriama koordinuotiems veiksmams tvariai miestų plėtrai užtikrinti, siekiant spręsti ekonomines, aplinkos, klimato, demografines ir socialines problemas miestų teritorijose.

Išsami informacija apie sutartą ERPF lėšų paskirstymą ir būsimą panaudojimą pateikiama partnerystės sutartyse – strateginiuose dokumentuose, kuriuos rengia kiekviena valstybė narė dalyvaujant regioniniams ir socialiniams partneriams.

Paramos telkimas pagal temas

ERPF lėšos daugiausia skiriamos šioje strategijoje nurodytiems prioritetams. 2014–2020 m. laikotarpiu pagrindiniai prioritetai buvo šie:

 1. moksliniai tyrimai ir inovacijos;
 2. informacinės ir ryšių technologijos;
 3. mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ);
 4. mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos skatinimas.

Susitelkimas į šiuos prioritetus skiriasi priklausomai nuo remiamo regiono kategorijos. Labiau išsivystę regionai turi skirti ne mažiau kaip 80 proc. savo ERPF lėšų bent dviem iš šių prioritetų ir ne mažiau kaip 20 proc. mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai plėtoti. Pertvarką vykdantys regionai turi skirti ne mažiau kaip 60 proc. savo ERPF lėšų bent dviem iš šių prioritetų ir ne mažiau kaip 15 proc. mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai plėtoti. Mažiau išsivystę regionai turi skirti ne mažiau kaip 50 proc. savo ERPF lėšų bent dviem iš šių prioritetų ir ne mažiau kaip 12 proc. mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai plėtoti.

Biudžetas ir finansinės taisyklės

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu sanglaudos politikai ES skyrė daugiau kaip 350 mlrd. EUR. Tai sudarė 32,5 proc. viso to laikotarpio ES biudžeto. Maždaug 199 mlrd. EUR buvo skirta ERPF. Iš šių lėšų 9,4 mlrd. EUR skirta Europos teritoriniam bendradarbiavimui, o 1,5 mlrd. EUR – specialiam asignavimui atokiausiems ir retai apgyvendintiems regionams.

Nuosavų lėšų dalis, kurią reikia skirti vykdant ERPF lėšomis finansuojamus projektus, pritaikyta prie atitinkamų regionų išsivystymo lygio. Mažiau išsivysčiusiuose regionuose (ir atokiausiuose regionuose) ERPF lėšomis galima finansuoti iki 85 proc. projekto sąnaudų. Pertvarką vykdančiuose regionuose galima finansuoti iki 60 proc. projekto sąnaudų, o labiau išsivysčiusiuose regionuose – iki 50 proc.

Europos regioninės plėtros fondas 2021–2027 m. laikotarpiu

2021 m. ES pradėjo naują daugiametį programavimo laikotarpį. 2021–2027 m. laikotarpiu taikytinos ERPF taisyklės nustatytos:

 • reglamente dėl ERPF ir Sanglaudos fondo;
 • reglamente dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG).

Šiuose reglamentuose išlaikomi du pagrindiniai ERPF tikslai: „investicijos į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą“ ir „Europos teritorinis bendradarbiavimas“.

Taip pat išlaikomas paramos telkimo pagal temas principas, o du svarbiausi prioritetai yra: parama inovacijoms, skaitmeninei ekonomikai ir MVĮ taikant pažangiosios specializacijos strategiją (1 PT) ir žalesnė, mažo anglies dioksido kiekio bei žiedinė ekonomika (2 PT). Pagal naująją sanglaudos politiką taip pat pateiktas veiklos, kuri neturėtų būti remiama ERPF lėšomis, sąrašas. Jis apima atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimą arba statybą, oro uostų infrastruktūrą (išskyrus atokiausiuose regionuose) ir kai kurias atliekų tvarkymo operacijas (pvz., sąvartynus).

2021–2027 m. programavimo laikotarpiu ERPF skirta maždaug 200,36 mlrd. EUR (iš jų 8 mlrd. EUR Europos teritoriniam bendradarbiavimui ir 1,93 mlrd. EUR – specialiam asignavimui atokiausiems regionams). Mažiau išsivysčiusiems regionams bus taikomos iki 85 proc. projektų sąnaudų bendro finansavimo normos. Bendro finansavimo normos pertvarką vykdantiems regionams ir labiau išsivysčiusiems regionams atitinkamai sudarys iki 60 proc. ir 40 proc.

Po 2020 m. bus padidinta parama miestams. Bent 8 proc. ERPF lėšų (nacionaliniu lygmeniu) bus skirta tvariai miestų plėtrai ir Europos miestų iniciatyvai parengti.

Europos Parlamento vaidmuo

Rengiant naujus su Europos struktūriniais ir investicijų fondais susijusius teisės aktus, Europos Parlamentas dalyvauja lygiomis teisėmis su Europos Sąjungos Taryba. Reglamentui dėl ERPF ir Sanglaudos fondo 2021–2027 m. laikotarpiu taikoma įprasta teisėkūros procedūra, pagal kurią Parlamentas turi visapusiškas teises siūlyti pakeitimus. Derybose dėl 2021–2027 m. laikotarpio ES sanglaudos politikos Europos Parlamentui pavyko padidinti projektų bendro finansavimo lygį ir lankstumą taikant taisykles. Be to, buvo padidinta ERPF teikiama parama miestams ir integruotai miestų politikai.

 

Marek Kołodziejski