Eiropas Savienības darbība Eiropas Savienības darbība

Eiropas Savienības darbība

Eiropas Savienībai ir gan likumdošanas, gan izpildvaras iestādes, kā arī neatkarīga tiesu sistēma un centrālā banka. To darbu atbalsta un papildina iestāžu un struktūru kopums, kuru attiecīgās pilnvaras ir noteiktas dibināšanas Līgumos. Gadu gaitā ar secīgiem Līgumiem Savienības pilnvaras un lēmumu pieņemšanas procedūras ir ievērojami pilnveidotas, un Parlaments un Padome tās tagad ievēro, pieņemot tiesību aktus attiecībā uz lielāko daļu ES politikas jomu. Savienībai ir arī savs budžets tās mērķu īstenošanai. Ar Lisabonas līgumu Parlamentam un Padomei tika noteiktas vienlīdzīgas lēmumu pieņemšanas tiesības par visu ES budžetu un daudzgadu finanšu shēmu.