Kohēzija, izaugsme un darbvietas Kohēzija, izaugsme un darbvietas

Kohēzija, izaugsme un darbvietas

Struktūrpolitika ir izstrādāta, lai veicinātu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā, atbalstot darbvietu radīšanu, konkurētspēju, pētniecību un inovāciju, kā arī ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot ES iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Kohēzija, lauksaimniecība, zivsaimniecība un transports ir jomas, kurās Savienībai ir sakāms savs vārds. Viens no ES galvenajiem mērķiem ir samazināt tās reģionu attīstības līmeņa atšķirības. Kopējās lauksaimniecības politikas uzdevums ir nodrošināt lauksaimniekiem pietiekami augstu dzīves līmeni un to, lai produkti patērētājiem būtu pieejami par samērīgām cenām, vienlaikus atbalstot ilgtspējīgu praksi. Kopējā zivsaimniecības politika ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu zivsaimniecību un akvakultūru un lai visiem ražotājiem garantētu ienākumus un stabilas darbvietas, izmantojot tirgus un finanšu pasākumus minēto mērķu atbalstam. Papildus transporta tirgu atvēršanai un Eiropas transporta tīkla izveidošanai viens no svarīgākajiem uzdevumiem pašlaik ir ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšana. Tūrisms, kultūra, izglītība un sports ir jomas, kurās Savienība īsteno aktīvu lomu.