Pilsoņi: pamattiesības, drošība un tiesiskums Pilsoņi: pamattiesības, drošība un tiesiskums

Pilsoņi: pamattiesības, drošība un tiesiskums

Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības ceļot, dzīvot un strādāt visā tās teritorijā. Lai nodrošinātu šo tiesību pilnīgu īstenošanu, ir ieviesta efektīva sistēma, kura tiek pastāvīgi uzlabota. Pamattiesību hartas tekstā ir apkopotas visas personas tiesības, grupējot tās atbilstīgi dažiem nozīmīgākajiem principiem: cilvēka cieņas, pamatbrīvību, indivīdu vienlīdzības, solidaritātes, pilsoņu tiesību un taisnīguma principam. Visiem pilsoņiem ir tiesības iesniegt Eiropas Parlamentam lūgumrakstu par jautājumu, kas skar kādu Savienības kompetenču jomu. Eiropas pilsoņu iniciatīva ļauj pilsoņiem veicināt tādu tiesību aktu pieņemšanu, kas tiek uzskatīti par nepieciešamiem Līgumu īstenošanai. Ar Lisabonas līgumu brīvības, drošības un tiesiskuma jomā tika ieviestas vairākas jaunas iezīmes, tostarp efektīvāka un demokrātiskāka lēmumu pieņemšanas procedūra, kā arī palielinātas ES Tiesas pilnvaras, bet valstu parlamentiem piešķirta jauna loma.